Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023 i Attana AB

Report this content
 • Bolagets nettoomsättning minskade till 2,0 MSEK jämfört med 3,1 MSEK föregående år.

 • Övriga rörelseintäkter minskade till 0,4 MSEK jämfört med 1,5 SEK föregående år.

 • Kassaflödet var +0,7 MSEK jämfört med -5,7 MSEK föregående år.

 • Det operativa kassaflödet var -10,7 MSEK jämfört med -6,9 MSEK föregående år.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bolaget och Triolab avslutade distributionsavtalet den 31 januari.
  Detta då utfallet av samarbetet inte har resulterat i enlighet med förväntan. Bolaget återupptog direktförsäljningen i Sverige den 1 februari.

 • Bolaget och 19 Plus AB tecknade den 2 februari ett samarbetsavtal om marknadsföring och försäljning av individuella immunitetsprofiler. Från den 16 februari har immunitetsprofiler för Covid-19 mutationerna Wuhan och Omicron erbjudits på testmottagningen.se

 • Bolaget har lämnat in ytterligare en patentansökan angående metoder för att bedöma antikroppars neutraliserande förmåga i biologiska prover. Ansökan är en uppföljning av den nationella patentansökan från februari och omfattar alla PCT-länder.

 • Bolaget har under perioden återbetalat kortfristiga lån om 3,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden.

 • Attana påbörjade det andra året av ett femårigt service- och supportkontrakt med ett ledande hälsoinstitut i USA.

 • Bolaget och Mario Negri institutet i Milano har tecknat ett forskningsavtal för att utvärdera och utnyttja potentialen i Attanas QCM-teknologi. Avtalet inkluderar hyra av instrument.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

 • Nettoomsättning 2,0 (3,1) MSEK

 • Övriga rörelseintäkter 0,4 (1,5) MSEK

 • Rörelseresultat -3,2 (-2,1) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster -3,3 (-2,1) MSEK

 • Resultatet efter skatt -5,6 (-5,6) MSEK

 • Resultat per aktie -0,0128 (-0,0700) SEK

VD-kommentar: Fokus på befintliga kunder och kassaflöde

Vi har under perioden satt planer för de tio viktigaste kunderna. Nio av dessa är befintliga kunder och en är en ny kund som vi räknar med ska komma i gång i slutet av maj. Planen är att intäkterna från dessa tio kunder från och med december i år ska göra bolaget kassaflödespositiv 2024. Sju av kunderna är europiska. Under första kvartalet är det två av kunderna som ligger på önskad nivå.

Vi har via testmottagningen.se påbörjat försäljning av bolagets immunitetsprofiler. I nu läget bokar kunder tid på testmottagningens websida, beger sig till mottagningen på Vasagatan 9, där en sjuksköterska tar ett blodprov som därefter analyseras och immunitetsprofilen kan sedan hämtas via websidan av kunden. Vi har fått bra återkoppling från kunder om processen. För att nå större volymer och intäkter är planen att kunder via websidan ska beställa kit för självprovtagning och skicka det per post. Vidare avser vi att utveckla fler immunitetsprofiler, t.ex för TBE och stelkramp. Vi bedömer att denna verksamhet ska vara kassaflödesneutral under året och under 2024 bidra till positivt kassaflöde.

Vi hade förhoppningar om instrumentförsäljning under perioden, men med nuvarande omvärldssituation skjuter många kunder upp inköpsbesluten. Vi kommer därför under resterande del av året erbjuda utvalda kunder möjligheten att hyra instrument likt avtalet med Mario Negri. Det kommer framför allt rikta sig till befintliga kunder som vill utöka sin kapacitet.

Det finansiella läget för bolaget är ansträngt och vi behöver både öka intäkterna och sänka kostnaderna under året. Perioden har flera positiva inslag:

 • Nettoomsättningen på 2,0 MSEK är tillfredsställande, givet att den inte inkluderar någon instrumentförsäljning.

 • Kostnaderna minskade med ca 1 MSEK jämfört med första kvartalet förra året

 • Att immunitetsprofiler nu erbjuds kommersiellt underlättar i kontakten med både befintliga och nya kunder. Vi kan på ett enkelt sätt skapa intresse för våra erbjudanden hos beslutsfattare, inköpsavdelningar och användare. Det är helt enkelt ett väldigt konkret test som alla kan relatera till och förstå nyttan med.

  Vi kommer fortsätta med att sänka kostnaderna i Q2 och försöka att öka intäkterna från befintliga kunder. Vi hoppas på en större affär, vilket skulle ge positivt kassaflöde i Q2 och/eller Q3, men bedömer att det sannolikt dröjer tills omvärlden stabiliserats

  Teodor Aastrup, VD Attana AB

Prenumerera

Dokument & länkar