Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2019 i Attana AB

Report this content

Bolagets nettoomsättning var i stort densamma som motsvarande period föregående år, men övriga rörelseintäkter minskade till 0,01 MSEK jämfört med 1,8 MSEK samma period föregående år.

Kassaflödet under perioden var +8,3 MSEK vilket huvudsakligen är hänförligt till den under perioden pågående nyemissionen.

 

Väsentliga händelser under rapportperioden

Bolaget har under perioden genomfört en nyemission om 14,6 MSEK.

Bolaget har under perioden återbetalt 5,0 MSEK i leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder.

Samarbete med HVD Life Sciences har utvecklats vidare. Bolaget var inbjuden till National University of Singapores Life Science Day där bolagets teknik presenterades och kontakter med nya potentiella kunder etablerades. Vidare höll vi tekniska seminarium med våra befintliga kunder för att utbilda dem i mer avancerade och värdeskapande experiment.

Bolaget har under perioden gjort vissa investeringar som syftar till att sänka produktionskostnaderna framöver.

 • Bolagets nettoomsättning var i stort densamma som motsvarande period föregående år, men övriga rörelseintäkter minskade till 0,01 MSEK jämfört med 1,8 MSEK samma period föregående år.
  • Motsvarande period föregående år erhöll bolaget en slutbetalning om 1,4 MSEK för ett tidigare avslutat projekt vilket påverkade övriga rörelseintäkter positivt.
  • Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter har under årets nio första månader ökat till 5,6 MSEK jämfört med 2,5 MSEK samma period föregående år.
  •  
 • Kassaflödet under perioden var +8,3 MSEK vilket huvudsakligen är hänförligt till den under perioden pågående nyemissionen.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var ‐5,8 MSEK. Av detta utgjorde 5,0 MSEK återbetalning av leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder, 0,3 MSEK emissionskostnader och 0,5 MSEK från den löpande verksamheten.
  • Kassaflödet har under året påverkats negativt av ökade kostnader i samband externa konsulter för att öka effektiviteten i verksamheten.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Bolaget har slutfört företrädesemissionen om 14,6 MSEK vilken registrerades hos Bolagsverket 2019‐10‐08.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

 • Nettoomsättning 0,7 (0,8) MSEK

 • Övriga rörelseintäkter 0,01 (1,8) MSEK

 • Rörelseresultat ‐1,8 (‐0,4) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster ‐2,0 (‐0,4) MSEK

 • Resultatet efter skatt ‐2,0 (‐0,4) MSEK

 • Resultat per aktie ‐0,0164 (‐0,0037) SEK

VD‐kommentar: Prestation

Mina kollegor och jag vill tacka för alla positiva kommentarer från er aktieägare i samband med vår lyckade nyemission! Vi är också glada över att denna positiva feedback resulterade i en kraftigt övertecknad nyemission.

Resultatet för det här kvartalet är sämre än vi hoppades på. Det beror främst av att en förväntad instrumentorder inte realiserades och inte kommer att bli av i år, pga. omständigheter utom vår kontroll. Jag tar upp det eftersom jag tycker att det exemplifierar väl den situation Attana befinner sig. I detta fall har vi slutfört ett antal värdefulla projekt av uppdragsforskning till denna kund, som nu dels vill fortsätta med uppdragsforskning och dels själv vill utföra vissa rutinprojekt, det vill säga köpa ett instrument av oss. Alltså precis så som vi ursprungligen planerade. Samtidigt är vår pipeline fortfarande tunn, och det finansiella resultatet påverkas när affärer blir försenade. Vi strävar mot att i närtid nå en position där vår kundbas och pipeline är så bred att förseningar enbart resulterar i att det finansiella resultatet blir bra även vid förseningar och ännu bättre när vi lyckas med våra planer.

Vi har också påbörjat och i vissa fall genomfört flera förbättringsprojekt. Vi uppgraderar produktionen av chipen för att sänka produktionskostnaden, dessutom passar vi på att införa ett antal produktförbättringar som ger ännu bättre analysresultat. Detta projekt planeras att slutföras strax innan sommaren 2020. Vi har redan genomfört en mindre uppdatering av vår mjukvara som våra instrumentkunder får som uppgradering i samband med förnyat servicekontrakt, under våren avser vi att implementera ytterligare förbättringar i mjukvaran. Vi siktar på att under Q4 starta ett samarbete med en ny leverantör för en förbättrad automatisering av provhanteringen. Detta ger snabbare leverans av resultat av experimentella data till våra kunder och sänker även produktionskostnaden för instrumentet. Parallellt har vi arbetat med kommande marknadsföring, där vi tydliggör värdet av Attanas instrument och teknik och lyfter fram framgångsrika kunders resultat. Vi och HVD Life Sciences har tillsammans ökat vår aktivitet inom marknadsföring och nykundsbearbetning. Vi deltog tillsammans vid National University of Singapores Life Science Day och har och kommer att under november delta vid konferenser i Barcelona, Moskva och Serbien, där vi får direktkontakt med nya kunder och key opinion leaders inom vårt område.

Jag skulle vilja sammanfatta detta kvartal med att våra prestationer har varit bra men att resultaten inte varit paritet med prestationerna. Vi har på ”tävlingsspråk” fått pyspunka, gått in i depån och jagar nu i kapp. Jag tycker att vi skapat mycket värde under denna period. Vi har nu ett antal Attana kunder som lyckats i sina fas 1 studier, det vill säga vår off‐target analys har bevisligen fungera. Deras pågående fas 2 studierna ser lovande ut och vi har ytterligare ett antal kunder som inom 12‐24 månader är på gång att starta nya kliniska studier baserade på resultat genererade från vårt instrument och vår teknik. Vi kan snart gå från att påvisa nyttan med vår teknik genom att belysa de över 120 vetenskapliga publikationer till att räkna kliniskt framgångsrika projekt och kunder och de värden det har skapat. Fortsätter vi så här så är jag övertygad om att det kommer att avspegla sig i våra resultat!

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 08.30 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar