• news.cision.com/
 • Attana/
 • Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 8 maj 2020 i bolagets lokaler i Stockholm

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 8 maj 2020 i bolagets lokaler i Stockholm

Report this content
 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Arne Nabseth valdes till ordförande.

Anders Ulrikson valdes till protokollförare.

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Fastställdes enligt bilaga.

 1. Val av en eller två justeringsmän

Sebastian Ehrnrooth valdes till justeringsman.

 1. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Sammankallad i enlighet med bolagsordningen.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs och framlades.

 1. Beslut om
  1. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Fastställdes.

  1. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Förlusten balanseras i ny räkning.

  1. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen av styrelsens ledamöter deltog i omröstningen.

 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Beslutades att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.

Beslutades att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till ett basbelopp vardera och till ordförande två basbelopp.

 1. Val av styrelse och revisor

Styrelse:

Arne Nabseth valdes till ledamot.

Gerald Schmidt valdes till ledamot.

Ingemar Kihlström valdes till ledamot.

Lena Jendeberg valdes till ledamot.

Teodor Aastrup valdes till ledamot.

Revisor:

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Petter Gustafsson som huvudansvarig revisor valdes till revisor för kommande räkenskapsår.

 1. Styrelsens förslag till bemyndigande

Beslutades att godkänna styrelsens förslag.

 1. Annat ärende som ska tas upp på stämman
  1. Beslutades att valberedningen till årsstämman 2021 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2021 samt styrelsens ordförande.
  2. Beslutades att godta föreslagen ändring i 8§ bolagsordningen att lydelsen ”att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet” stryks.
 1. Årsstämmans avslutande

Arne Nabseth avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar