Protokoll från årsstämma i Attana AB 2019-04-05

Report this content

På årsstämma i Attana AB fredagen den 5 april omvaldes Arne Nabseth, Gerald Schmidt, Ingemar Kihlström, Lena Jendeberg och Teodor Aastrup. Vidare beslutades att godkänna årsredovisningen och ett nyemissionsbemyndigande till styrelsen.

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, måndagen den 5 april 2019 i bolagets lokaler i Stockholm 

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman 

Arne Nabseth valdes till ordförande. 

Anders Ulrikson valdes till protokollförare. 

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Fastställdes enligt bilaga.  

 1. Val av en eller två justeringsmän 

Pierre Almén och Thomas Ljungberg valdes till justeringsmän. 

 1. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

Sammankallad enlighet med bolagsordningen. 

 1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs och framlades. 

 1. Beslut om 

 1. Fastställande av resultat- och balansräkningen 

Fastställdes. 

 1. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Förlusten balanseras i ny räkning. 

 1. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen av styrelsens ledamöter deltog i omröstningen. 

 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 

Beslutades att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning. 

Beslutades att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till ett basbelopp vardera och till ordförande två basbelopp. 

  Sidbrytning  

 1. Val av styrelse och revisor 

Styrelse: 

Arne Nabseth valdes till ledamot. 

Gerald Schmidt valdes till ledamot. 

Ingemar Kihlström valdes till ledamot. 

Lena Jendeberg valdes till ledamot. 

Teodor Aastrup valdes till ledamot. 

Revisor: 

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Petter Gustafsson som huvudansvarig revisor valdes till revisor för kommande räkenskapsår. 

 1. Styrelsens förslag till bemyndigande 

Beslutades att godkänna styrelsens förslag med korrigeringen att formuleringen ”…vid var tid…” utgår. 

 1. Valberedning inför årsstämman 2019 

Beslutades att valberedningen till årsstämman 2020 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2020 samt styrelsens ordförande. 

 1. Årsstämmans avslutande 

Arne Nabseth avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt. 

Bilaga

10. Styrelsens förslag till bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner eller personaloptioner berättigande till aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio procent av utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel i samband med finansiering av expansion. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och skall vara marknads

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl. 16.00 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar