Protokoll från extra bolagsstämma i Attana AB 2019-08-09

Report this content

På den extra bolagsstämma i Attana AB fredagen den 9 augusti  beslutades att godkänna styrelsens förslag till företrädesemissions med följande ändringar.

Av adminstrativa skäl ändrs avstämningsdagen från den 14/8 till den 16/8, vilket gör att teckningsperioden ändras från 16/8 - 2/9 till 20/8 - 3/9.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 9 augusti 2019 i bolagets lokaler i Stockholm

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Arne Nabseth valdes till ordförande.

Thomas Ljungberg valdes till protokollförare.

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Fastställdes enligt bilaga.

 1. Val av en eller två justeringsmän

Teodor Aastrup valdes till justeringsman.

 1. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Sammankallad i enlighet med bolagsordningen.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Styrelsens förslag att besluta om en nyemission av högst 48 705 400 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 292 232,40 kronor

Bolagsstämman beslutade om en nyemission av högst 48 705 400 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 292 232,40 kronor.

Det främsta syftet med nyemissionen är att personellt stärka organisationen och bolagets operativa kassa för att kunna accelerera implementeringen av den mer kraftfulla sälj- och marknadsföringsstrategi som bolaget beskrev i noteringsprospektet. Parallellt ska arbetet i bolagets laboratorium effektiviseras genom investering i ny laboratorieutrustning för att bättre möta ökad efterfrågan av uppdragsforskning samt investera i uppgradering av bolagets teknologi. Slutligen krävs en generell förstärkning av bolagets rörelsekapital för att säkerställa ett mer effektivt nyttjande av bolagets resurser.

Emissionen ska genomföras i form av utgivande av teckningsrätter till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor (”Företrädesemissionen”)

Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

En (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Teckningskursen per aktie är 0,30 kronor.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

 1. I första hand ska fördelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.
 2. I andra hand skall fördelning ske till tecknare som tecknat aktier till ett antal som överstiger det antal innehavda teckningsrätter berättigar till. Tilldelning sker pro rata i förhållande till antalet överskjutande aktier som sådana tecknare anmält för teckning.  
 3. I tredje hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 1. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara fredagen den 16 augusti 2019.
 1. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den tisdagen den 20 augusti 2019 till och med tisdagen den 3 september 2019.
 1. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under den tid som anges i punkt 5 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.
 1.  Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning enligt punkterna 6 och 7 ovan.
 1. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

 1. Bolagsstämmans avslutande

Arne Nabseth avslutade bolagsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

Vid protokollet                                           Ordförande

                                                                                                           

Thomas Ljungberg                                      Arne Nabseth

Justeras

                                                                

Teodor Aastrup                                         

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019 kl. 13.30 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar