Attendo AB – Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Valberedningen för Attendo AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Catarina Fagerholm, Anitra Steen, Tobias Lönnevall, Anssi Soila och Alf Göransson.

Valberedningen föreslår att Ulf Lundahl väljs till styrelseordförande.

Valberedningens fullständiga förslag till styrelse, styrelsearvoden och revisor samt yttrande beträffande den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.attendo.com.

Valberedningen i Attendo består av dess ordförande Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder). Styrelsens ordförande, Ulf Lundahl är adjungerad till valberedningen.

Attendo ABs årsstämma kommer att äga rum kl 17.00, den 11 april 2019 på restaurang Bra Mat i Danderyd.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 10.00 CET.

________________________________________________________________________________
Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com  

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Prenumerera

Dokument & länkar