Attendo förväntar sig ökade kostnader på cirka 200 Mkr relaterat till verksamheten i Finland och som en effekt av nya krav och ett handlingsprogram för att ytterligare stärka kundnöjdheten

Som en följd av den senaste tidens diskussion i Finland om äldreomsorgen har det för delar av verksamheten framkommit ökade krav på bemanningstäthet utöver tillståndskrav och nationella riktlinjer. I tillägg till detta genomför Attendo ett omfattande handlingsprogram som syftar till att ytterligare stärka kvalitet och kundnöjdhet. Detta innebär sammantaget ökade kostnader på cirka 200 Mkr under 2019. Attendo ser fortsatt goda möjligheter till värdeskapande genom organisk tillväxt i Finland.    

Attendo bemannar sina enheter utifrån nationella riktlinjer, lokala krav och efter behov.   Under inledningen av 2019 har tillsynsmyndigheterna i Finland genomfört ett mycket stort antal inspektioner av privata aktörer inom äldreomsorgen. Attendo har fått över 150 inspektioner under de senaste två månaderna. I efterspelet av myndigheternas genomgång av omsorgen i Finland har i många fall höjda krav på bemanningstäthet framkommit, baserat på inspektionernas bedömning av kundernas omsorgsbehov, vilket ligger över tillståndskrav och nationella riktlinjernas krav på bemanningstäthet. Attendo anpassar löpande bemanningen efter dessa nya krav och kommer att fortsätta diskussioner med beställare och berörda myndigheter för att åstadkomma klara spelregler och kompensation för ökade kostnader.

Attendo lanserar idag ett handlingsprogram som syftar till att ytterligare stärka kvalitet, medarbetarengagemang och kundnöjdhet i Finland. I programmet ingår bland annat åtgärder för att avlasta sjuksköterskor och undersköterskor och frigöra mer tid för de direkta omsorgsuppgifterna, att förbättra och stärka den interna kompetensen samt ökad intressentkommunikation och dialog. Programmet innebär bland annat fler assistenter på vardagar och helger, utökade team inom kvalitets- och kompetensutveckling samt löpande extern kvalitetsrevision.

Tidigare bedömning av Attendos finansiella utveckling:
I samband med Attendos bokslutskommuniké 2018 (som publicerades den 14 februari 2019) gjordes en bedömning av bolagets marginal enligt följande: ”Attendo räknar med en god vinsttillväxt kommande år, men givet den pågående expansionstakten bedöms möjligheterna att öka marginalen från nuvarande underliggande nivå vara begränsade 2019 och 2020.”

Aktuell bedömning:
Med hänsyn till den ovan beskriva situationen uppskattar Attendo att kostnaderna för helåret 2019 kommer att öka med cirka 200 Mkr, vilket ger en lägre marginal än den tidigare bedömningen. Attendo bedömer förutsättningarna till prisjusteringar för att kompensera ökade kostnader som begränsade under innevarande år, vilket gör att rörelseresultatet förväntas minska med motsvarande belopp. Kostnadsökningen kommer till stor del påverka resultatet redan under första kvartalet.

Ambitionen är att över tiden kunna kompensera kostnadshöjningar med högre priser, vilket förväntas få delvis genomslag under 2020. Bolaget justerar även ner sin öppningstakt av nya enheter i Finland, vilket får en positiv marginaleffekt redan från 2020. Bolaget bedömer att dessa positiva effekter till viss del kommer att kunna kompensera för de högre kostnaderna under 2020, dock ej fullt ut. Vidare kan den pågående översynen av äldreomsorgen i Finland leda till en rad förändringar efter valet i april. En nationell förändring av bemanningsriktlinjerna i Finland skulle till exempel kunna leda till en justering av priserna uppåt.

Attendo ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter och god vinsttillväxt över tiden. Behoven är lika stora som tidigare och kommunerna i Finland ser fortsatt stora fördelar med privata aktörer. Studier visar att kommunala boenden har tydligt högre kostnadsnivå än privata, vilket i kombination med det stigande behovet för äldreomsorg talar för en fortsatt tillväxt inom den privata omsorgssektorn. Attendo har en ledande position i Finland och med de aktuella åtgärderna kommer bolaget stå ännu bättre rustat att ta tillvara på framtida möjligheter.

För mer detaljerad information om innehållet i Attendos handlingsprogram för Finland, se separat bifogat lokalt pressmeddelande (på engelska).

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 18.30 CET.


Inbjudan till telefonkonferens

Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens den 28 mars
kl 11:00 (CET) med Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 566 427 05

FI:                  +358 9 817 105 20

UK:                +44 33 33 009 262

Telefonkonferensen kan också följas på nedanstående webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/2019-03-28-attendo-press-conference

____________________________________________________________
Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com  

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Prenumerera