Attendo publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

Attendo AB har idag presenterat sin årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning för 2020. Årets rapport har särskilt fokus på hanteringen av corona-pandemin och covid-19 i nordisk äldreomsorg.

- Som Nordens största omsorgsbolag med fler än 350 äldreboenden i Sverige, Finland och Danmark, har 2020 tydligt präglats av den pågående corona-pandemin. En majoritet av Attendos kunder tillhör riskgrupperna för covid-19 och därför har hela vår organisation varit fokuserad på att förebygga smitta, hos såväl kunder som medarbetare, säger Martin Tivéus, Attendos VD och koncernchef.

Attendo har arbetat intensivt och oavbrutet under 2020 för att förhindra smitta och vårda smittade kunder för att därmed skydda liv och hälsa. Under inledningen av pandemin var Attendo först med att införa besöksstopp och hälsokontroll av medarbetare inför varje pass. Attendo införde under maj, som första aktör, munskydd i alla omsorgsinsatser inom både äldreomsorg och LSS och vi har löpande fört över våra erfarenheter till branschen och myndigheter i både Sverige och Finland. Under julhelgen 2020 vaccinerades de första kunderna och samtliga kunder på äldreboenden vaccinerades  under första kvartalet 2021.

- Vi tar med oss många lärdomar från pandemin i arbetet med att utveckla framtidens omsorg. Det handlar om hur vi bäst skyddar kunder från ohälsa, hur vi etablerat ett tätare samarbete med sjukvården och - inte minst – hur vi upprätthåller trygghet, glädje och samvaro också under utmanade tider, säger Martin Tivéus.

Trots ett operativt mycket utmanande år så växte omsättningen och Attendo uppvisade ett stabilt underliggande resultat. Resultatet i Attendo Skandinavien är påverkat av pandemin, delvis på grund av ökade kostnader för personal och skyddsutrustning, men även som följd av lägre beläggning då många omsorgsbehövande valt att inte flytta in till äldreboenden under 2020 på grund av oro för smitta. Resultatet i Attendo Finland har tydligt börjat återhämta sig efter flera års nedgång, i enlighet med det turnaround-program som sjösattes 2019.

Rapporten finns tillgänglig på www.attendo.com. En tryckt version kan beställas på kommunikation@attendo.se

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo
Phone: +46 708 67 38 07
E-mail:
stefan.svanstrom@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021 kl. 08.00 CET.
____________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
www.attendo.com