Attendos bokslutskommuniké för 2018 - Stark tillväxt i egen regi påverkar marginaler

Attendo fortsätter att växa starkt inom erbjudandet egen regi och har under 2018 slagit nytt rekord i antal öppnade boenden. Kombinationen av en hög öppningstakt och kostnader för avveckling av andra verksamheter pressar samtidigt lönsamheten. Möjligheterna att öka marginalerna från nuvarande nivå bedöms vara begränsade under innevarande år samt 2020.

Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef:

”Fortsatt tillväxt i egen regi

Attendo uppvisade en fortsatt hög tillväxt under fjärde kvartalet och under helåret 2018 som ett resultat av rekordmånga nyöppnade boenden i egen regi samt förvärv. Samtidigt är resultatet för kvartalet och helåret otillfredsställande. Vi har haft stor påverkan av den höga öppningstakten i kombination med höga kostnader för avveckling av verksamhet.

Genom förvärv och öppningar av nya boenden under de senaste kvartalen fortsätter vi att öka nettoomsättningen inom kontraktsmodellen Egen regi. Under det fjärde kvartalet öppnade vi 11 boenden, omfattande 396 platser och totalt öppnades 2 409 platser under helåret 2018. Vi påbörjade även byggnation av 10 nya boenden och vid årsskiftet hade Attendo 2 462 platser under uppförande. Attendos organiska tillväxt uppgick till 4,5 procent i fjärde kvartalet och 3,6 procent för helåret 2018.

Inom Entreprenad var nettoomsättningen lägre jämfört med fjärde kvartalet 2017 som en konsekvens av avslutade kontrakt under senare delen av 2018. Marknaden för entreprenad bedöms generellt som stabil men utmanande och totalt sett har vi, mätt i kontraktsvolym, vunnit lika mycket som vi förlorat under 2018.

Fortsatt marginalpress och ökade avsättningar

Det underliggande rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 var lägre i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Resultat från enheter som var under uppstart i jämförelseperioden, förbättringar i hemtjänstverksamheten och förvärv har haft en positiv resultatpåverkan. Dessa poster har dock inte kunnat kompensera för uppstartskostnader, ovanligt höga projekt- och fastighetskostnader samt minskat resultat från entreprenadverksamheten. Vi har därutöver under fjärde kvartalet 2018 ökat avsättningarna med 60 miljoner kronor relaterat till några enskilda verksamheter som vi avvecklar samt verksamheter som bedöms gå med underskott kommande perioder.

Rörelseresultatet och rörelsemarginalen för helåret 2018 var väsentligt lägre än under 2017, främst en konsekvens av kostnader för enheter under uppstart samt kostnader av engångskaraktär.

Den höga öppningstakten fortsätter under hela 2019 och 2020. Takten är dock lägre än den högsta nivå som inträffade under tolvmånadersperioden juli 2017 tom juni 2018 då vi öppnade cirka 2 900 platser. Våra mogna enheter i egen regi fortsätter att utvecklas stabilt avseende både beläggning och lönsamhet och vi räknar med en god vinsttillväxt kommande år. Men, givet den pågående expansionstakten och förväntat lägre bidrag från entreprenad-verksamheten, bedömer vi möjligheterna till att öka marginalen från nuvarande nivå som begränsade under denna period.

De senaste årens ökade expansionstakt har medfört längre uppstartstider och därmed högre kostnader än historiskt. Vi gör noggranna avvägningar mellan tillväxtmöjligheter och den ökade exponering som expansionen innebär och kommer att sänka risktagandet framåt i samband med nyetablering. Nyetableringar innebär dock långa ledtider och de enheter som vi i dagsläget öppnar upp baseras på beslut för flera år sedan.

Under 2019 kommer vi att uppdatera de finansiella målen utifrån Attendos strategiska planer och som reflekterar den nya redovisningsstandarden IFRS 16.

Fortsatt debatt om äldreomsorgen i Finland

I Finland pågår en intensiv politisk och medial debatt om villkoren för omsorg med fokus på bemanningstäthet och kvalitet, där privata aktörer är i centrum. De senaste dagarna har bland annat Attendo fått kritik, avseende ett nystartat äldreboende, Attendo Pelimanni i Alavo. På denna enhet anvisades under några få veckor omkring 50 nya boende med stora omsorgsbehov. Enheten har temporärt fått indraget tillstånd av tillsynsmyndigheten i västra Finland. Vi tar situationen på stort allvar och vi har vidtagit erforderliga åtgärder.

Attendo bedriver en god och uppskattad omsorg i Finland i enlighet med Attendomodellen, vilket innebär kontinuerlig intern uppföljning av kvaliteten på varje enhet, en värderingsdriven kultur samt ett tydligt ansvar i varje chefsled. Attendo har omkring 400 omsorgsboenden i Finland och har historiskt sett haft färre anmärkningar i relation till vår storlek än omsorgssektorn som helhet.  

Ny redovisningsstandard

Den nya leasingstandarden IFRS 16 införs från och med första kvartalet 2019 vilket kommer att få en väsentlig påverkan på Attendos resultat- och balansräkning. På sidan 22 i denna rapport samt i appendix finns en beskrivning av Attendos implementering av standarden samt proforma- redovisning av Attendos resultat- och balansräkningar för 2018 i enlighet med den nya standarden.

Attendo ska fortsätta bidra till ökad tillgänglighet och utveckla kvalitetsarbetet inom omsorgen. Vår strategi bygger på tre övergripande mål – vi ska erbjuda individanpassad omsorg av hög kvalitet, vi ska fortsätta etablera nya moderna omsorgsboenden och därmed öka tillgängligheten och vi ska erbjuda kommunerna mer omsorg för varje spenderad krona. Når vi dessa mål är jag övertygad om att vi också fortsättningsvis kommer att vara den aktör som kommer att kunna etablera flest nya boenden och samtidigt ge våra aktieägare en god värdetillväxt.”

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 2 818 Mkr (2 457). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 12 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 98 Mkr (188).
 • Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet är belastat av ökade avsättningar på 60 Mkr avseende verksamheter under avveckling samt verksamheter som bedöms gå med underskott kommande perioder.
 • Rörelseresultatet (EBITA) justerat för ökade avsättningar uppgick till 158 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,6 procent (7,7).
 • Periodens resultat uppgick till 18 Mkr (98), vilket motsvarar en vinstmarginal på 0,6 procent (4,0) och ett resultat per aktie efter utspädning på 0,11 kr (0,61).
 • Operativt kassaflöde (inklusive den finska sjukvårdsverksamheten) uppgick till 155 Mkr (252).
 • Antalet nya öppnade platser inom egen regi uppgick till 396. Det totala antalet platser i egen regi-boenden uppgick till 15 684 (13 262), en ökning med 18 procent. Antal platser i egen regi under uppförande var 2 462 fördelat på 55 boenden.
 • Försäljningen av den finska sjukvårdsverksamheten slutfördes.

Sammanfattning av januari - december 2018 

 • Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 10 987 Mkr (8 977). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 19 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 711 Mkr (890), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 procent (9,9).
 • Rörelseresultat (EBITA) justerat för avsättningar och andra större poster av engångskaraktär uppgick till 844 Mkr (890) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,7 procent (9,9).
 • Periodens resultat minskade till 321 Mkr (542) vilket motsvarar en vinstmarginal på 2,9 procent (6,0). Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 2,00 kr (3,38).
 • Operativt kassaflöde (inklusive den finska sjukvårdsverksamheten) uppgick till 709 Mkr (763).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,60 kr (1,27) per aktie.
 • Attendo räknar med en vinsttillväxt kommande år, men givet den pågående expansionstakten bedöms möjligheterna att öka marginalen från nuvarande underliggande nivå vara begränsade 2019 och 2020.

Inbjudan till telefonkonferens

Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 (CET) med Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 566 42 705
FI:                  +358 981 710 522
UK:                +44 3 333 009 262

Presentationen och konferensen kan följas på nedanstående webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q4-2018

Rapporten samt övrigt informationsmaterial finns tillgängligt på:
https://www.attendo.com/investerare  

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo
Phone: +46 708 67 38 07
E-mail: stefan.svanstrom@attendo.com 

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den14 februari 2019 kl. 08.00 CET.

______________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com 

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com