• news.cision.com/
 • Attendo/
 • Attendos kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019: Utmaningar i Finland pressar lönsamheten

Attendos kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019: Utmaningar i Finland pressar lönsamheten

Report this content

Attendo uppvisar fortsatt god tillväxt men också kraftigt försämrat resultat under det andra kvartalet 2019. Resultatförsämringen förklaras främst av strukturellt högre kostnader samt utmaningar relaterade till den snabba tillväxten i Finland. Samtidigt visar Attendo Skandinavien en stabil utveckling.

Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef

Det första halvåret har varit mycket utmanande för Attendos finska verksamhet, vilket inte minst syns i andra kvartalet. Som vi aviserade i juni vidtar vi en rad åtgärder för att återta lönsamhet och beläggning, bland annat genom att stärka ledningen i Finland, sänka öppningstakten framåt, omförhandla avtal och genomföra tidigare aviserat kvalitetsprogram.

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 9 procent till 2 990 Mkr. Den organiska tillväxten är fortsatt positiv från boenden i egen regi medan vi ser en minskning framför allt i entreprenadverksamheten.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 121 Mkr, vilket är i linje med den prognos som vi levererade i mitten av juni. Justerat för säsongsmönster bedöms resultatet i andra kvartalet reflektera den underliggande vinstutvecklingen. Givet lönsamhetsutvecklingen vidtar vi åtgärder för att stärka kassaflödet och bibehålla en långsiktig finansieringslösning, vilket inbegriper omförhandling av nuvarande banklån under 2019.

Under kvartalet öppnade vi över 600 nya platser i egen regi och totala antalet platser i egen regi uppgick vid kvartalets slut till drygt 16 200, en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. I Finland minskar vi kraftigt på etableringstakten men givet de långa ledtiderna är handlingsutrymmet begränsat att minska öppningstakten under innevarande år och under första halvåret 2020. Vi räknar med cirka 1 800 öppningar under 2019 och cirka 1 700 öppningar i 2020. Det blir också ett gradvist skifte mot fler öppningar i Skandinavien och färre i Finland. Den genomsnittliga beläggningen är för närvarande 79 procent, att jämföra med mogna enheter som uppvisar en beläggning på omkring 90 procent.

Underliggande stabil utveckling i Attendo Skandinavien

Vår skandinaviska verksamhet uppvisar en underliggande stabil utveckling och vi har flera spännande projekt i pipeline. Resultatet fortsatte att utvecklas positivt i hemtjänst och har stabiliserats inom området individ och familj. Försäljning, beläggning och resultat inom boenden i egen regi var stabila. Intäkter och resultat minskade dock kraftigt inom entreprenadverksamheten jämfört med andra kvartalet 2018, en effekt av avslutade kontrakt med goda marginaler och svag utveckling generellt inom området. Som en följd av detta minskar det underliggande resultatet för kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under kvartalet genomförde vi några små förvärv inom hemtjänst och startade byggnation av fyra nya enheter med totalt 235 platser.

Kraftig resultatpress i Attendo Finland

Resultatet minskade kraftigt i relation till föregående år och i relation till första kvartalet. Huvudorsakerna är högre kostnader till följd av skärpta bemanningskrav och en fortsatt hög öppningstakt till följd av redan tecknade kontrakt. Under kvartalet har vi dessutom upplevt en mycket låg nyförsäljning av tillgängliga platser, vilket framförallt beror på svårigheter att rekrytera personal till nya enheter.

Vi har också sett längre handläggningstider för tillstånd att öppna nya enheter samt, till viss del, en lägre efterfrågan på omsorgsplatser än väntat i vissa kommuner. Med en fortsatt hög öppningstakt påverkas beläggningen och därmed resultatet av svag nyförsäljning.

Strukturellt har kostnaderna ökat kraftigt i Finland i efterspelet av skärpta krav från myndigheternas sida, relaterat till åtgärder för skärpta bemanningskrav samt ett handlingsprogram för att stärka varumärke, kvalitet och utbildning av personal. Kostnaderna för dessa åtgärder och andra direkta åtgärder för att hantera den uppkomna situationen uppgick till nästan 70 Mkr under andra kvartalet. En ytterligare orsak till den svaga resultatutvecklingen är svårigheter att få beläggning och lönsamhet i de enheter som tillkom med förvärvet av Mikeva.

Som vi aviserade i juni vidtar vi en rad åtgärder för att förbättra lönsamhet och stärka verksamheten i Finland:

 • Vi stärker ledningen med en ny affärsområdeschef, Virpi Holmqvist. Virpi har en gedigen erfarenhet av sektorn, av ledarskap och av Attendo från tidigare. Nuvarande affärsområdeschef Pertti Karjalainen övergår därmed i en ny roll med fokus på försäljning och kundrelationer.
 • Vi väljer att bromsa takten av nyetableringar tills dess att vi ser tydliga tecken på högre försäljning och beläggning. Med tanke på redan tecknade kontrakt innebär det en tydlig inbromsning från 2020 och framåt.
 • Bättre tillgång till kvalificerad arbetskraft är en förutsättning för att ta emot nya kunder. Vi stärker de centrala och regionala stödfunktionerna för rekrytering, vi har pågående kampanjer och vi ökar rekryteringen av filippinska sjuksköterskor till Finland.
 • Vi stärker försäljningsorganisationen och fokus skiftar från nyetablering till att öka beläggning i befintlig verksamhet. Attendo arbetar med att avsluta ett fåtal enheter där möjligheterna att fylla platser bedöms som ej tillfredsställande.
 • I takt med att våra kontrakt löper ut i Finland söker vi kompensation för skärpta krav i förhandlingar med kommunerna. Den absoluta majoriteten av kontrakt kommer att vara omförhandlade till utgången av 2021. Dessa kontrakt utgör tillsammans en stor del av Attendo Finlands intäkter.
 • Som tidigare annonserats har Attendo ett pågående handlingsprogram som syftar till att ytterligare stärka kvalitet, medarbetarengagemang och kundnöjdhet i Finland.

Stabil beläggning i mogna enheter

Vi är inne i en minst sagt utmanade period. I arbetet framåt finns inga genvägar. För ett företag som Attendo är förutsättningen för långsiktig framgång förmågan att leverera hög och stabil kvalitet med nöjda kunder, något som varit ett kännetecken för bolaget sedan starten. Även om vi sett en fallande beläggning efter de senaste årens kraftiga expansion i Finland, så ser vi fortsatt en stabil beläggning i våra mogna enheter. Den underliggande efterfrågan av platser inom äldreomsorgen är stabil och över tid växande. Givet de åtgärder som vi nu vidtar ser jag att Attendo Finland, och därmed även Attendo som helhet, ska kunna återgå till god beläggning och lönsamhet på några års sikt. Detta samtidigt som vi fortsätter att tillföra ett tydligt värde till våra beställare och slår vakt om vår höga kundnöjdhet.”

Sammanfattning av andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 2 990 Mkr (2 743). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 121 Mkr (199) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,0 procent (7,3). Rörelseresultatet i det andra kvartalet 2018 var belastat med kostnader av engångskaraktär på 53 Mkr.
 • Justerat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 42 Mkr (128) vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 1,4 procent (4,7).
 • Periodens resultat uppgick till -39 Mkr (21) vilket motsvarar en vinstmarginal på -1,3 procent (0,8). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,24 kr (0,13).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 36 Mkr (245).
 • Det totala antalet platser i drift i Attendos egen regi-boenden uppgick till 16 216 (14 536), en ökning med 12 procent. Beläggning i egen regi-boendena uppgick till 79 procent (79).
 • Justerat för säsongsmönster bedöms resultatet i andra kvartalet reflektera den underliggande vinstutvecklingen under 2019.
 • Attendo har utsett Virpi Holmqvist som ny affärsområdeschef för Attendo Finland.

Sammanfattning av första halvåret 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 5 868 Mkr (5 367). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 7 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 379 Mkr (457) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 procent (8,5). Rörelseresultatet i jämförelseperioden var belastat med kostnader av engångskaraktär på 73 Mkr.
 • Justerat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 202 Mkr (316) vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 3,4 procent (5,9).
 • Periodens resultat uppgick till 27 Mkr (99) vilket motsvarar en vinstmarginal på 0,5 procent (1,8). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,17 (0,62).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 4 Mkr (323).

Inbjudan till telefonkonferens

Analytiker och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 (CET) med Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                 +46 8 505 58 352
FI:                    +358 981 710 521
UK:                 +44 333 300 9266

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q2-2019

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/investerare

Attendo AB (publ)

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo
Phone: +46 708 67 38 07
E-mail: stefan.svanstrom@attendo.com 

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 08.00 CET.

______________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com