• news.cision.com/
 • Attendo/
 • Attendos kvartalsrapport för det första kvartalet 2019: Stark tillväxt med fortsatt marginalpress

Attendos kvartalsrapport för det första kvartalet 2019: Stark tillväxt med fortsatt marginalpress

Report this content

Attendo visar fortsatt stark tillväxt under ett i övrigt utmanande första kvartal 2019. Ljusglimtar syns inom hemtjänstverksamheten, försäljningen av nya platser samt en fortsatt hög och stabil beläggning i mogna enheter. Samtidigt påverkas resultatet negativt av skärpta bemanningskrav i Finland samt den höga öppningstakten för nya verksamheter.

Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef

”Inledningen av 2019 har varit utmanande för Attendo. Samtidigt innehåller kvartalet flera ljusglimtar - vi har gjort stora framsteg inom hemtjänstverksamheten, ökat försäljningen av nya platser, uppvisat en stark tillväxt i egen regi och ser en fortsatt hög och stabil beläggning i våra mogna enheter. Som vi aviserade i mars, har Attendo blivit kraftigt påverkat av debatten kring äldreomsorgens villkor i Finland, vilket bland annat lett till skärpta bemanningskrav som inneburit direkta kostnader för bolaget. Dessutom ser vi fortsatt marginalpress till följd av historiska beslut kring öppningstakt av nya enheter. För att kunna garantera en långsiktigt hållbar affär där vi är fortsatt ledande inom kvalitet och innovation kommer vi att bättre balansera takten framåt vad gäller byggnationer av nya äldreboenden.

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 10 procent till 2 878 Mkr, medan det justerade rörelseresultatet uppgick till 160 Mkr, en minskning med 15 procent. Den organiska tillväxten är fortsatt hög från boenden i egen regi medan vi ser en minskning framför allt i entreprenadverksamheten, efter att ett flertal kontrakt avslutats under slutet av 2018 och början av 2019, däribland ett antal stora boenden som Stockholms kommun valde att ta tillbaka i kommunal drift.

Vår strategi att växa organiskt i egen regi, kompletterat med selektiva, mindre förvärv ligger fast. Totalt öppnade vi över 400 nya platser i egen regi under kvartalet och totala antalet platser i egen regi uppgick vid kvartalets slut till närmare 16 000, en ökning med 20 procent jämfört med samma period föregående år. Under 2019 avser vi totalt öppna cirka 2 000 platser i egen regi, något lägre än de 2 400 platser vi öppnade 2018. På grund av redan befintliga åtaganden kommer en anpassning av öppningstakten framförallt synas från 2020. Den genomsnittliga beläggningen är för närvarande cirka 80 procent, att jämföra med mogna enheter som uppvisar en beläggning på omkring 90 procent.

Stabilitet i Attendo Skandinavien

Vår skandinaviska verksamhet uppvisade ett stabilt resultat för kvartalet i linje med resultatet föregående år. Resultatet förbättrades inom hemtjänst, främst som en konsekvens av förbättrad insatsplanering och förvärv. Samtidigt syns tydligt spåren av förra årets omstrukturering av individ- och familjeomsorg där vi avvecklade ett flertal olönsamma verksamheter, liksom bortfallet av både omsättning och resultat av avslutade entreprenadkontrakt. Under kvartalet genomförde vi ytterligare förvärv inom hemtjänsten och startade byggnation av tre nya enheter med totalt 68 platser. Vi kommer även att lägga stor energi på att förbättra vår marknadsposition inom entreprenadmarknaden under 2019.

Stark tillväxt men pressat resultat i Attendo Finland

Vår finska verksamhet uppvisade en tillväxt på 30 procent under kvartalet, främst drivet av nya boenden i egen regi samt förvärv. Under kvartalet öppnade vi elva boenden med totalt 352 platser, och startade byggnation av ytterligare nio enheter med totalt 356 platser.

Även om vi sänker investeringstakten framåt från dagens nivå för att nå en bättre balans mellan tillväxt och lönsamhet, bedömer vi den finska marknaden som en fortsatt attraktiv och viktig tillväxtmarknad för Attendo. Vi har under kvartalet sjösatt ett ambitiöst handlingsprogram i Finland efter den senaste tidens intensiva debatt om äldreomsorgens villkor och skärpta krav från myndigheterna. Programmet syftar till att möta de skärpta kraven och ytterligare stärka kvalitet, medarbetarengagemang och kundnöjdhet och innefattar bland annat fler assistenter på vardagar och helger och utökade team inom kvalitets- och kompetensutveckling.

Som vi tidigare aviserat, uppskattar vi ökade kostnader i Finland på cirka 200 Mkr under 2019, relaterat till dessa åtgärder. I takt med att våra avtal löper ut i Finland avser vi att söka kompensation för ökade krav i förhandlingar med kommunerna. Vi räknar med en successiv priskompensation, även om utsikterna för justeringar är begränsade under 2019.

Prioriterade områden för 2019

Som ledande privat omsorgsaktör i Norden arbetar vi efter tre grundläggande målområden; att hålla en hög och stabil omsorgskvalitet så att såväl våra boende som beställande kommuner är trygga hos oss, att nå högst kundnöjdhet i varje kommun där vi finns, samt att ge mer omsorg för varje skattekrona än kommunala alternativ. Genom att uppfylla dessa mål så skapar vi värde för våra kunder och det samhälle vi verkar i. Ett högt förtroende och preferens från såväl kommuner som boende och närstående skapar långsiktigt förutsättningar för både tillväxt och en hög och stabil beläggning i våra enheter, vilket därmed även skapar värde för våra aktieägare.

Våra fokusområden under 2019, kopplat till våra övergripande mål, är att förstärka vår position som ledande omsorgsföretag inom kvalitet och kundnöjdhet, säkerställa en bättre balans framgent mellan tillväxt och lönsamhet, samt att återställa förtroendet i den finska marknaden. Under kvartalet fortsatte vi utrullningen av vårt mobila insatsplanerings- och dokumentationssystem på våra boenden i Skandinavien som ett led i att ytterligare stärka både kvalitet och uppföljning av omsorgsinsatser. Vi har även utökat resurser för värderingsarbete i våra enheter och påbörjat en översyn av vårt kvalitetssystem och vår kompetensutvecklingsmodell som ett led i att både öka kundnöjdhet och attraktivitet som arbetsgivare.

Slutligen, då vi under 2018 renodlat verksamheten och bland annat etablerat två separata affärsområden, inför vi segmentsrapportering där vi från nu rapporterar våra två affärsområden Attendo Skandinavien och Attendo Finland separat. Samtidigt tydliggör vi beläggning och lönsamhet i mogna enheter. Vår förhoppning är att den nya rapporteringen ska förenkla förståelsen för såväl den kortsiktiga utvecklingen som den långsiktiga potentialen i Attendo.”

Sammanfattning av första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 2 878 Mkr (2 624). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 7 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 258 Mkr (258) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,0 procent (9,8).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 160 Mkr (188) vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 5,6 procent (7,2).
 • Periodens resultat uppgick till 66 Mkr (78) vilket motsvarar en vinstmarginal på 2,3 procent (3,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,41 kr (0,49).
 • Fritt kassaflöde uppgick till -32 Mkr (78).
 • Det totala antalet platser i drift i Attendos egen regi-boenden uppgick till 15 923 (13 216), en ökning med 20 procent. Beläggning i egen regi-boendena uppgick till 81 procent (82).
 • I efterspelet av ett stort antal inspektioner på privata omsorgsboenden i Finland har en intensiv diskussion uppstått kring äldreomsorg i media, bland politiker och andra intressenter. För att möta ökade krav och säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet har Attendo lanserat ett handlingsprogram. Sammantaget innebär detta ökade kostnader på cirka 200 Mkr 2019.
 • Från och med 2019 redovisar Attendo segment baserat på våra två affärsområden Attendo Skandinavien och Attendo Finland.

Inbjudan till telefonkonferens

Analytiker och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 (CET) med Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                 +46 8 505 583 53
FI:                   +358 981 710 521
UK:                 +44 3 333 009 273

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q1-2019

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/investerare

Attendo AB (publ)


För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo
Phone: +46 708 67 38 07
E-mail: stefan.svanstrom@attendo.com 

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 08.00 CET.

______________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Taggar: