Attendos rapport för andra kvartalet 2017: Attendo fortsätter investera för att möta växande behov

Attendo fortsätter att investera i nya äldreboenden samt förvärv för att möta ett växande behov av omsorgstjänster. Samtidigt redovisar Attendo något högre resultat för det andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016, trots negativa kalendereffekter. 

Kommentar av Henrik Borelius, VD och koncernchef: 

Attendo fortsatte att investera för framtida tillväxt under andra kvartalet 2017, dels genom att påbörja fler etableringar i egen regi och dels genom förvärv. Med förvärvet av Mikeva stärks Attendos finska verksamhet inom äldreomsorg samtidigt som en ledande ställning inom socialpsykiatri etableras.

Verksamheter inom Egen regi uppvisade en fortsatt stabil tillväxt, såväl avseende äldreboenden som boenden för personer med funktionsnedsättning. Attendo öppnade elva egna boenden under kvartalet, nio i Finland och två i Sverige. I Finland påbörjades byggnation av 17 nya boenden och i Sverige tre boenden, och vid andra kvartalets utgång hade Attendo 2 378 platser under uppförande.

Under andra kvartalet förvärvades Mikeva, ett ledande finskt omsorgsföretag. Förvärvet stärker Attendos verksamhet inom socialpsykiatri och omsorg för personer med funktionsnedsättning samt kompletterar Attendos erbjudande inom äldreomsorg geografiskt. Mikeva hade 2016 en omsättning på drygt 100 MEUR och har cirka 2 800 platser i drift, allt i egen regi. Vidare förvärvades Humanas verksamhet inom hemtjänst i Sverige, vilket stärker Attendos position på flera håll i landet. Attendo etablerade sig också på den norska marknaden för socialpsykiatri genom förvärvet av Nøstret.

Inom Entreprenad ökade nettoomsättningen jämfört med andra kvartalet 2016, främst som en följd av de två kombinationskontrakten som startade i Finland under första kvartalet 2017. Nettoomsättningen inom Bemanning var något lägre i kvartalet i jämförelse med motsvarande period 2016. Marknaderna för Entreprenad och Bemanning bedöms fortsatt som utmanande men stabila.

Resultatet för andra kvartalet ökade något jämfört med motsvarande kvartal 2016, trots negativa kalendereffekter. Resultatförbättringen härrörde främst från kontinuerligt förbättringsarbete med processer och planering samt bidrag från förvärv. Attendo öppnar betydligt fler boenden under 2017 jämfört med tidigare år, vilket bedöms påverka resultatet negativt under kommande kvartal.

Som en del av kvalitetsarbetet erbjuder Attendo ett brett utbud av aktiviteter för sina kunder. Under kvartalet har fokus på Attendos äldreboenden legat på utomhusaktiviteter, där den återkommande Attendolunken genomförts på flera håll i Skandinavien. Detta uppskattade motionslopp syftar till att lyfta fram behovet av rörelse, social samvaro och utevistelse.

Sammanfattningsvis uppvisade Attendo ett stabilt kvartal med fortsatt hög etableringstakt av nya boenden och hög förvärvsaktivitet, vilket är i linje med Attendos strategi. Utbyggnaden av omsorgsplatser stödjer samhällets behov av välfärdstjänster och ger individer tillgång till individanpassad omsorg i trivsamma boenden.

Sammanfattning av andra kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 2 744 Mkr (2 525). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 7 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 2 procent till 228 Mkr (224) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,3 procent (8,9). Jämfört med samma kvartal föregående år påverkades resultatet negativt av kalendereffekter på cirka 25 Mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 141 Mkr (146) vilket motsvarar en vinstmarginal på 5,1 procent (5,8) och ett resultat per aktie efter utspädning på 0,88 kr (0,91).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 262 Mkr (157).
  • Ett flertal förvärv genomfördes. Det största förvärvet var Mikeva med en omsättning på EUR 101m (2016).

Inbjudan till telefonkonferens 

Rapporten kommer att presenteras vid en telefonkonferens den 27 juli 2017 kl 10:00 (CET). Vid konferensen deltar Attendos VD och koncernchef Henrik Borelius samt ekonomi- och finansdirektör Tomas Björksiöö. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer:

SE:                +46 8 566 426 65
FI:                +358 9 817 104 94
UK:                +44 20 30 08 98 04

Presentationen och telefonkonferensen kan också ses på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q2-2017 

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
www.attendo.com/investerare 

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com 

Informationen ovan är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juli 2017 kl. 08.00 CET.

______________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com