Attendos rapport för det andra kvartalet 2020 - Corona-situationen kraftigt förbättrad men tydlig finansiell påverkan på kvartalet

Attendo ser en kraftigt förbättrad situation avseende covid-19 i verksamheten mot slutet av det andra kvartalet. Den underliggande verksamheten uppvisar en positiv utveckling, men hanteringen av Corona-situationen har haft tydlig negativ inverkan på resultatet. Nedskrivning av goodwill samt IFRS16-relaterade nyttjandetillgångar i Finland inverkar kraftigt på periodens resultat.  

Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef

Andra kvartalet 2020 präglades av den pågående corona-pandemin. En stor del av Attendos kunder tillhör riskgrupperna för covid-19 och därmed har hela organisationen sedan inledningen av pandemin varit fokuserad på att förebygga smitta, hos såväl kunder som personal. Våra anställda gör ett enastående jobb med att utföra god omsorg under extraordinära omständigheter.

Tidigt under pandemin vidtog vi resoluta åtgärder för att hindra smitta att komma in i våra verksamheter och att stoppa smittspridningen. Några av de åtgärder vi införde utöver nationella riktlinjer var besöksstopp på alla verksamheter och dagliga hälsokontroller av all personal innan varje påbörjat arbetspass. I slutet av mars såg vi att smittspridningen trots detta fortsatte på våra äldreboenden i Sverige, inte minst inom region Stockholm där samhällssmittan var mest utbredd. Slutsatsen vi drog var att smittan sannolikt kommer in via smittade men symtomfria medarbetare eller via nya kunder och att en ytterligare förhöjd skyddsnivå därmed är nödvändig för att skydda de äldre.

I maj, efter att ha säkrat tillräckliga volymer skyddsutrustning, införde vi munskydd vid alla vårdnära omsorgsinsatser för samtlig personal oavsett smitta. Därefter har vi sett en markant minskning av antalet smittade på våra äldreboenden. I dagsläget är alla våra 37 äldreboenden i region Stockholm smittfria och vi har endast ett fåtal smittade kunder i övriga Sverige. I Finland, Norge och Danmark är alla våra verksamheter smittfria sedan flera veckor. Den kraftiga minskningen hänger troligen samman med flera faktorer men vi bedömer att våra skyddshöjande åtgärder haft en tydligt positiv effekt.

Finansiell utveckling under andra kvartalet
Både omsättning och resultat har tydligt påverkats av pandemin, även om statliga åtgärder och stöd delvis har kompenserat. Trots en kraftig påverkan på nyinflyttning och därmed beläggning ökade nettoomsättningen under andra kvartalet 2020 med cirka 4 procent till 3 112 Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 3,9 procent och hänger samman med fler belagda platser i Finland och positiva priseffekter.

Det rapporterade rörelseresultatet (EBITA), exklusive realisationsvinst på en fastighetsförsäljning, uppgick för andra kvartalet till 112 Mkr, en minskning med 7 procent jämfört med föregående år. Minskningen är hänförligt till corona-situationen som påverkade resultatet med cirka -60 Mkr under kvartalet, främst kopplat till kostnader för inköp av skyddsutrustning, personalrelaterade kostnader samt lägre beläggning.

Framöver uppskattar vi att kända statliga stödåtgärder motverkar corona-relaterade merkostnader fullt ut. Vi bedömer dock att corona-situationen fortsatt kommer ha en negativ påverkan på omsättningen med en resultatpåverkan i månadstakt på cirka -10 Mkr under andra halvåret. I vår bedömning räknar vi med att försäljningen normaliseras men att det inte sker någon upphämtning av tappet under andra kvartalet.

Utöver fastighetsförsäljningen och corona-situationen har förbättrad lönsamhet inom entreprenad och hemtjänst i Skandinavien och höjda priser i Finland bidragit positivt, samtidigt som nystarter och högre driftskostnader i Finland påverkat resultatet negativt.

Till följd av corona-situationen och i enlighet med redovisningspraxis har vi utfört en förnyad prövning av nedskrivningsbehovet av goodwill. Attendo har använt samma långsiktiga lönsamhetsantagande som tidigare men diskonteringsräntan i kalkylen är högre. Prövningen resulterade i en nedskrivning av goodwill för Finland. Då tiden för att fylla nya platser ökar under pandemin har vi också skrivit ner IFRS16-relaterade nyttjanderättstillgångar i Finland.

Beläggningen i Skandinavien tydligt påverkad
Trots en tydlig påverkan från corona-pandemin uppvisade vår skandinaviska verksamhet en relativt stabil utveckling under andra kvartalet. Nettoomsättningen minskade med cirka 3 procent, främst som en effekt av färre belagda platser på äldreboenden i Stockholms­området. Det har varit svårare att belägga platser under pandemin och i inledningen av kvartalet kunde vi observera en högre mortalitet än tidigare år. Nettoomsättningen inom hemtjänsten minskade något då Attendo selektivt lämnat vissa områden.

Rörelseresultatet för Attendo Skandinavien exklusive realisationsvinst på fastighet var 3 procent högre än resultatet under andra kvartalet 2019, främst en effekt av bättre resultat inom entreprenad och hemtjänstverksamhet. Förbättringen har motverkats av lägre beläggning och kostnader kopplade till corona i kombination med fler nyöppningar under första halvåret. Under andra kvartalet öppnade vi 185 nya platser i Sverige, framförallt inom äldreomsorg.

Tidiga effekter av turn-around programmet i Finland
Vi börjar se positiva effekter av vårt turn-around arbete i Finland. Vi har fler belagda platser än föregående år, vi har positiva priseffekter från förhandlingar 2019 och från och med halvårsskiftet kommer en kraftigt sänkt öppningstakt att ge bättre förutsättningar för en positiv beläggningsutveckling.

Nettoomsättningen i Attendo Finland ökade med cirka 12 procent i andra kvartalet jämfört med jämförelsekvartalet 2019. Omsättningsökningen drivs av ökat antal belagda platser och positiva priseffekter. Intäktsökningen har motverkats av lägre nyförsäljning av platser kopplade till oro för pandemin.  Resultatet är lägre än under andra kvartalet 2019 som en följd av kostnader kopplade till corona-pandemin, högre bemanning än föregående år, högre kostnader för overhead. Priseffekter har påverkat resultatet positivt.

Flera lärdomar inför nästa fas i pandemin
Vi har alltid våra kunders och våra medarbetares liv och hälsa i första rummet och det blir extra kritiskt under en pandemi. En lärdom av pandemin är vikten av att alla aktörer i samhället tar ansvar för att hejda smittan och minska dess negativa påverkan. Vi har positiva erfarenheter av samverkan och effekter av statliga åtgärder i både Danmark, Finland och Norge. Det syns i såväl offentlig statistik som i våra verksamheter.

För äldreomsorgen i Sverige anser vi att riktlinjerna och åtgärderna varit otillräckliga. Därför delar vi med oss av våra nordiska erfarenheter om pandemin till myndigheter och politiker i Sverige för att vi som samhälle bättre ska kunna skydda liv och hälsa i nästa fas. Jag är oerhört stolt över alla de insatser som gjorts av såväl vår omsorgspersonal som ledare och kollegor inom supportfunktioner, inte minst under de första månaderna av pandemin.”

Sammanfattning av andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent före och efter valutaeffekter till 3 112 Mkr (2 990).

 • Rörelseresultatet (EBITA)* uppgick till 153 Mkr (121), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,9 procent (4,0). Den finansiella effekten på rörelseresultatet av corona-situationen beräknas i kvartalet till cirka -60 Mkr. Rörelseresultatet i innevarande kvartal påverkades positivt av en realisationsvinst på en fastighet på 41 Mkr i affärsområde Attendo Skandinavien.

 • Justerat rörelseresultat (EBITA)*, det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 42 Mkr (42), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 1,3 procent (1,4).

 • I kvartalet rapporterade Attendo jämförelsestörande poster på -971 Mkr. Till följd av corona-situationen har Attendo genomfört en förnyad prövning av nedskrivningsbehovet för goodwill, vilket resulterade i en nedskrivning på 834 Mkr för verksamheten i Finland. Därutöver har Attendo skrivit ner nyttjanderättstillgångar med 137 Mkr för den finska verksamheten.

 • Periodens resultat uppgick till -975 Mkr (-39). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -6,06 kr (-0,24). Justerat resultat per aktie* efter utspädning uppgick till 0,11 kr (0,13).

 • Fritt kassaflöde uppgick till 198 Mkr (36).

 • Det totala antalet platser i drift i Attendos egen regi-boenden uppgick till 17 650 (16 216), en ökning med 9 procent. Beläggningen i egen regi-boendena uppgick till 78 procent (79).

 • Attendos nuvarande bedömning avseende corona för andra halvåret 2020 är att kända statliga stödåtgärder väntas motverka corona-relaterade merkostnader fullt ut. Dock bedömer Attendo att corona-situationen fortsatt kommer att innebära en negativ påverkan på omsättningen, vilket resultatmässigt beräknas uppgå till -10 Mkr per månad under resterande delen av året.

Sammanfattning av första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent före och efter valutaeffekter till 6 240 Mkr (5 868).

 • Rörelseresultatet (EBITA)* uppgick till 335 Mkr (379), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,4 procent (6,5). Den finansiella effekten på rörelseresultatet av corona-situationen beräknas till -80 Mkr. Rörelseresultatet påverkades av en realisationsvinst på 41 Mkr.

 • Justerat rörelseresultat (EBITA)*, det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 126 Mkr (202), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 2,0 procent (3,4).

 • Periodens resultat uppgick till -972 Mkr (27). Resultatet påverkades av nedskrivning av goodwill på 834 Mkr samt förlustkontraktsreserv på 137 Mkr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -6,04 kr (0,17). Justerat resultat per aktie* efter utspädning uppgick till 0,48 kr (0,77).

 • Fritt kassaflöde uppgick till 424 Mkr (4).

* Exklusive jämförelsestörande poster

Inbjudan till telefonkonferens

Analytiker, investerare och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 (CET) under ledning av Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer:

SE:                +46 8 50 55 83 66
FI:                  +358 923 194 478
UK:                +44 333 300 92 73

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q2-2020

Rapporten samt övrigt informationsmaterial finns tillgängligt på:
https://www.attendo.com/

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61

E-post: andreas.koch@attendo.com
 

Stefan Svanström, chef Samhällskommunikation Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 kl. 08.00 CET.

____________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med fler än 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark. www.attendo.com