• news.cision.com/
 • Attendo/
 • Attendos rapport för det andra kvartalet 2021 – Förbättring driven av Finland

Attendos rapport för det andra kvartalet 2021 – Förbättring driven av Finland

Report this content

Attendo redovisar ett förbättrat resultat för det andra kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, drivet framförallt av högre kundinflöde i Finland och positiva priseffekter. Pandemin fortsätter att tynga den skandinaviska verksamheten, som dock sett en positiv trend avseende sålda platser under kvartalet. Utvärderingar har under kvartalet visat att Attendos åtgärder för att skydda kunder under pandemin totalt sett fungerat väl.

Kommentarer från Martin Tivéus, VD och koncernchef

”Vi fortsätter att leverera enligt plan på vårt turn-around program i Finland och kan uppvisa en god organisk tillväxt som följd av fler sålda platser samt prisjusteringar som balanserar kostnaderna för den nya bemanningslagen. Medan pandemin har haft en ytterst begränsad effekt i vår finska verksamhet, har den varit desto kraftigare i Skandinavien. Vi ser dock en positiv trend i antalet sålda platser i Skandinavien, från en mycket låg nivå under första kvartalet. Under kvartalet har vi även låtit göra en grundlig analys av vårt arbete under pandemin i Sverige. Den visar på flera lärdomar, men också att Attendo som helhet klarat pandemin väl.

Turn-around programmet i Finland fortsätter enligt plan

Vi fortsätter att leverera enligt plan på det långsiktiga turn-around program vi startade i Finland 2019. En fortsatt hög försäljningstakt i kombination med färre nyöppningar syns i både beläggningsutveckling och omsättning. Beläggningen uppgår nu till 85 procent att jämföra med 79 procent vid samma period 2020. Valutajusterad nettoomsättning i Attendo Finland ökade med cirka 15 procent i relation till jämförelsekvartalet 2020.

Det leasejusterade rörelseresultatet (EBITA) för Finland uppgick till 0 Mkr under kvartalet, en förbättring med 67 Mkr jämfört med motsvarande kvartal 2020, drivet av högre beläggning och positiva priseffekter. Priseffekter från omförhandlade kontrakt inför 2021 har till stor del balanserat högre kostnader för ökade bemanningskrav relaterade till den nya bemanningslagen. Vi räknar med fortsatta förhandlingar under kommande år för att fullt ut kompensera för kostnaderna relaterade till den nya bemanningslagen fram till 2023.

Gradvis förbättring av nyförsäljningen i Sverige

Efter ett pandemi-år med en historiskt låg inflyttningstakt av nya kunder till äldreboenden i Sverige, ser vi en gradvis förbättring av inflyttningstakten under andra kvartalet. Detta som en konsekvens av vaccinationsprogrammen och en sjunkande smittspridning i samhället. Med detta kan vi stänga kvartalet med en oförändrad beläggning i Sverige jämfört med första kvartalet trots att vi öppnat mer än 200 nya platser under kvartalet. Vi räknar med en fortsatt normalisering av försäljningstakten under andra halvåret i takt med att beläggningssituationen i kommunernas egna verksamheter successivt förbättras. Jämfört med föregående år är dock beläggningen väsentligt lägre, något som syns i resultatet. 

Nettoomsättningen i Attendo Skandinavien minskade med 4 procent som en konsekvens av avyttringen av den norska verksamheten och lägre beläggning i relation till jämförelsekvartalet. Leasejusterat rörelseresultat uppgick till 74 Mkr, något lägre än föregående år också justerat för reavinst i jämförelsekvartalet. I resultatet för andra kvartalet ingår engångskostnader på 15 mkr för extra återhämtningsdagar efter pandemin för personalen. 

Sammantaget ett förbättrat resultat drivet av Finland

Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, drivet framförallt av högre kundinflöde i Finland och positiva priseffekter. Det leasejusterade rörelseresultatet (EBITA) för andra kvartalet uppgick till 53 Mkr, en tydlig underliggande förbättring drivet av utvecklingen av Finland.

Attendo har fortsatt en stor negativ finansiell påverkan från corona-pandemin, vilket delvis uppvägts av offentlig kompensation för corona-relaterade merkostnader som uppkommit under 2020. Trots den kraftiga påverkan av pandemin på både 2020 och 2021, följer vi vår strategiska plan och är trygga med att vi kommer att leverera på våra nya finansiella mål för 2023.

Omsorg som gör skillnad

Vårt övergripande mål för verksamheten är att ge en god omsorg som ska leda till högre nöjdhet och bättre hälsa för våra kunder med ambitionen att ha nöjdast kunder på varje ort där vi finns. Under det senaste året har vi därför utvecklat vårt gemensamma arbetssätt under namnet Attendo Way, som ska säkerställa omsorg med hög kvalitet utifrån gemensamma principer och samtidigt uppmuntra till lokalt engagemang. Vi fortsätter under 2021 med att utveckla Attendo Way med fokus på bland annat kultur och öppenhet, digitala verktyg samt medarbetarengagemang. Vi sätter också fokus på att ta nästa steg när det gäller kvalitetsutveckling, med ambitionen att förbättra våra resultat när det gäller livskvalitet och förebyggande hälsa.

Efterspelet av pandemin

Som Nordens största omsorgsföretag är det viktigt för oss att utvärdera vår egen insats under pandemin. Det är vi skyldiga våra kunder och närstående, men också Attendos alla medarbetare och våra kommunala uppdragsgivare. Attendo är ett lärande företag och vi vill bidra till att öka kunskapen om pandemin och om äldreomsorgen i allmänhet.

Under våren har vi därför startat ett omfattande internt arbete som inkluderar alla våra medarbetare, med att diskutera och dokumentera lärdomar från hanteringen av pandemin.

Utvärderingen har inom vissa områden även skett med hjälp av extern expertis. Bland annat har Sirona Health Solutions analyserat överdödligheten under hela pandemin vid samtliga äldreboenden i kommuner där Attendo har verksamhet. Det omfattar en tredjedel av Sveriges äldreboenden. Resultatet visar att Attendo hade en överdödlighet som var 19 procentenheter lägre än andra utförare (privata och offentliga) under perioden mars 2020 – april 2021.

Pandemin har varit oerhört utmanande för både medarbetare, boende och anhöriga och det finns många lärdomar att dra inför framtiden. Samtidigt visar utvärderingarna att Attendos åtgärder för att skydda boende under pandemin totalt sett har fungerat väl.”

Sammanfattning av andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 207 Mkr (3 112). Den organiska tillväxten uppgick till 4,8 procent.
 • Leasejusterat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 53 Mkr (42), vilket motsvarar en leasejusterad rörelsemarginal på 1,7 procent (1,3). De negativa effekterna från pandemin uppskattas ha påverkat resultatet med cirka 40 Mkr (60) vilket till del har motverkats av offentlig kompensation för vissa merkostnader 2020 på 23 Mkr. relaterade till återhämtningsdagar. I jämförelsekvartalet ingår en realisationsvinst på 41 Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 162 Mkr (153), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,1 procent (4,9).
 • I andra kvartalet 2020 genomfördes nedskrivning av goodwill samt av nyttjanderättstillgångar, vilket belastade jämförelsekvartalets resultat med -971 Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till -19 Mkr (-975). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,12 kr (-6,06). Justerat resultat per aktie2 efter utspädning uppgick till 0,19 kr (0,11).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 72 (198).

Sammanfattning av perioden januari-juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 269 Mkr (6 240). Den organiska tillväxten uppgick till 3,4 procent. 
 • Leasejusterat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 128 Mkr (126), vilket motsvarar en leasejusterad rörelsemarginal på 2,0 procent (2,0). De negativa effekterna från pandemin uppskattas ha påverkat resultatet med cirka 90 Mkr (80) vilket till del har motverkats av offentlig kompensation för vissa merkostnader 2020 på 73 Mkr. I jämförelseperioden ingår en realisationsvinst på 41 Mkr. 
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 345 Mkr (335), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,5 procent (5,4).
 • Periodens resultat uppgick till -28 Mkr (-972). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,18 kr (-6,04). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,45 kr (0,48).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 210 Mkr (424).
 • Antalet platser i Attendos boenden var vid periodens slut 20 858 (20 708). Beläggning i boenden var 83 procent (80).

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 22 juli 2021 kl 10.00 (CET) med VD och koncernchef Martin Tivéus samt ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. För deltagande vänligen ring in på:

SE:                       +46 8 505 583 53
FI:                        +358 931 583 775
UK:                      +44 3 333 009 268

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q2-2021

Rapporten samt övrigt informationsmaterial finns tillgängligt på:
https://www.attendo.com/

Attendo AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61   I   epost: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07   I   epost:
stefan.svanstrom@attendo.com

 

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 08.00 CET.

attendo.com

Attendo – det ledande omsorgsföretaget i Norden   I I över 35 år har Attendo haft som utgångspunkt att stödja och stärka människor med behov av omsorg i allt det vi gör. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg till personer med funktionsnedsättningar samt individ och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och finns lokalt förankrat med över 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark. Varje dag möter våra medarbetare tiotusentals kunder i deras vardag. Varje sådant möte präglas av våra gemensamma värderingar omtanke, engagemang och kompetens.