• news.cision.com/
  • Attendo/
  • Attendos rapport för det första kvartalet 2021 visar tudelad utveckling mellan Finland och Sverige

Attendos rapport för det första kvartalet 2021 visar tudelad utveckling mellan Finland och Sverige

Report this content

Attendos kvartalsrapport för det första kvartalet 2021 visar på en tudelad utveckling i koncernen. I Finland har beläggningen förbättrats och verksamheten uppvisar en god underliggande organisk tillväxt. I Sverige är beläggningen fortsatt påverkad av ett dämpat kundinflöde i pandemins kölvatten. Sammantaget ökad omsättningen med 1 procent medan det redovisade rörelseresultatet (EBITA) minskade med 40 Mkr jämfört med samma period föregående år.

Kommentar av Martin Tivéus, VD och koncernchef

”Utvecklingen under första kvartalet har varit tudelad. Glädjande nog har vaccinationsprogrammet för våra kunder inom äldreomsorgen slutförts. Vi fortsätter planenligt den positiva utvecklingen av verksamheten i Finland medan Skandinavien är fortsatt kraftigt påverkat av pandemin. I Finland förbättrar vi stadigt beläggningen och uppvisar en god underliggande organisk tillväxt. I Sverige är beläggningen fortsatt påverkad av ett dämpat kundinflöde. De långsiktiga förutsättningarna för hög beläggning är fortsatt goda och vi uppskattar att inflyttningen till äldreboenden i Sverige gradvis kommer att normaliseras under andra halvåret.

Fler belagda platser i Finland

Under första kvartalet ser vi fortsatt positiva effekter från åtgärdsprogrammet, vilket resulterade i fler belagda platser. Beläggningen uppgår nu till cirka 83 procent att jämföra med 80 procent vid samma period 2020. Nettoomsättningen i Attendo Finland ökade med cirka 5 procent under första kvartalet jämfört med jämförelsekvartalet 2020. Beläggning väntas fortsätta att förbättras då Attendo öppnar få nya platser under året. 

Det leasejusterade rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 2 Mkr under kvartalet, en förbättring med 24 Mkr i relation till motsvarande kvartal 2020, drivet främst av högre beläggning. Så som tidigarer kommunicerrats har positiva priseffekter från omförhandlade kontrakt under 2020  till stor del motverkats av högre kostnader för ökade bemanningskrav.

Dämpat inflöde av kunder i Sverige
Den andra vågen av corona-pandemin drabbade Sverige betydligt kraftigare än övriga Norden. Inom äldreomsorgen har det resulterat i en tydlig påverkan på efterfrågan för både särskilt boende och hemtjänst, med en nedgång på åtta procent i antalet beviljade biståndsbeslut under pandemiåret. Det i kombination med lägre beläggningsnivå inom kommunal omsorg, är en trolig förklaring till att inflödet av nya kunder varit fortsatt mycket dämpat under första kvartalet.

Beläggningen inom våra äldreboenden i egen regi har minskat med cirka 10 procentenheter sedan ingången av pandemin, huvudsakligen relaterat till lägre inflöde och en hög öppningstakt. Med alla kunder vaccinerade förväntar vi oss en gradvis normalisering av inflödet under andra halvåret i takt med att oron för att flytta in på äldreboenden avtar i kombination med att kommunernas beläggningssituation gradvis förbättras.  

Nettoomsättningen i Attendo Skandinavien minskade med 9 procent som en konsekvens av avyttringen av den norska verksamheten och lägre beläggning i relation till jämförelsekvartalet. Leasejusterat rörelseresultat uppgick till 91 Mkr, 27 procent lägre än första kvartalet 2020. Resultatminskningen förklaras förutom av coronaeffekter av negativa engångseffekter och det faktum att jämförelsekvartalet hade en extra dag.

Sammantaget ett resultat fortsatt präglat av pandemin
Beläggningsutvecklingen inom våra svenska äldreboenden syns, med en resultatminskning (EBITA) på 40 Mkr jämfört med samma period föregående år, tydligt i resultatet.  Det leasejusterade rörelseresultatet (EBITA) för första kvartalet uppgick till 75 Mkr, en nedgång med 20 Mkr justerat för effekter av engångskaraktär. Attendo har fortsatt negativ finansiell påverkan av corona-pandemin under första kvartalet, men detta har uppvägts av offentlig kompensation för corona-relaterade merkostnader som uppkommit under innevarande och tidigare kvartal. Den organiska tillväxten justerad för skottdagen uppgick till tre procent, drivet av högre kundinflöde i Finland och positiva priseffekter.

Vi följer vår strategiska plan och vi är trygga med att vi kommer att leverera på våra nya finansiella mål för 2023. I linje med strategin har vi nyligen genomfört två kompletterande förvärv – UMSK som stärker vår position i huvudstadsregionen och Nyland och Tjust Benhandlingsfamiljer i Mellansverige som stärker vårt erbjudande och kompetens inom förstärkt familjeomsorg.  

Efterspelet av pandemin

Under våren 2020 stod både samhället och äldreomsorgen oförberedda inför pandemin, med global brist på skyddsutrustning, begränsad testkapacitet och otillräcklig kunskap om hur viruset smittade. Våra tusentals medarbetare runt om Attendos 350 äldreboenden i Norden har trots svåra förutsättningar gjort stora insatser för att bekämpa smittan och skydda liv och hälsa.

Den senaste veckan har Attendo fått kritik i media kopplat till ett av våra äldreboenden i Stockholm. Vid sidan av de utmaningar som finns när det gäller att bedriva kohortvård på demensavdelningar, så rör kritiken inte minst hur chefer hanterat en enskild medarbetare som larmat om situationen på boendet under de mest kritiska veckorna i början av pandemin. Jag och mitt ledningsteam tar det som framkommit på största allvar. Ingen medarbetare ska behöva bli utsatt för repressalier för att man påtalar brister, det är viktigt att slå fast. Våra utredningar visade att vi hanterade medarbetaren fel och att den så kallade kohortvården hade brister inledningsvis.

Vi tar lärdom av denna händelse för att bli bättre bland annat genom ett omfattande utbildningsarbete för chefer och medarbetare kring meddelarskydd. Vi genomför sedan en tid ett omfattande arbete med att dokumentera lärdomar från hanteringen av pandemin där alla medarbetare får möjlighet att delta. Bara så kan vi visa att Attendo är ett öppet och lärande företag.”

Sammanfattning av första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 062 Mkr (3 128). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 1 procent. Avyttringen av den norska verksamheten i juli 2020 har minskat omsättningen med cirka 90 Mkr. Justerat för skottdagen 2020 var den organiska tillväxten 3%.
  • Leasejusterat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 75 Mkr (84), vilket motsvarar en leasejusterad rörelsemarginal på 2,4 procent (2,7). De negativa effekterna från Corona uppskattas ha påverkat resultatet med ca 50 Mkr vilket har motverkats av offentlig kompensation för vissa merkostnader 2020. I jämförelse med föregående år påverkades resultatet negativt av kalendereffekter på 20 Mkr samt negativa engångseffekter på 20 Mkr.
  • Rörelseresultatet (EBITA)  uppgick till 183 Mkr (182), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,0 procent (5,8).
  • Periodens resultat uppgick till -9 Mkr (3). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,06 kr (0,02). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,26 kr (0,37).
  • Fritt kassaflöde uppgick till 138 Mkr (226).
  • Det totala antalet platser i drift i Attendos alla boenden uppgick till 20 852 (20 391). Beläggningen i alla boenden uppgick till 81 procent (82).
  • Attendo har genomfört ett antal förvärv inom äldreboende, hemtjänst och individ och familj.

Inbjudan till telefonkonferens

Analytiker, investerare och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 (CET) under ledning av Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer:

SE:                      +46 8 505 583 55
FI:                       +358 9 817 105 21
UK:                     +44 3 333 009 268                    (OBS! Nytt nummer jämfört med utsänd inbjudan)

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q1-2021

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/ 

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61   I   email: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07   I   email:
stefan.svanstrom@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 08.00 CET.

attendo.com

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag  I  Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark.