• news.cision.com/
  • Attendo/
  • Attendos rapport för det tredje kvartalet 2018: Fortsatt expansionsfokus och stark tillväxt

Attendos rapport för det tredje kvartalet 2018: Fortsatt expansionsfokus och stark tillväxt

Report this content

Attendo fortsatte att uppvisa stark tillväxt som en funktion av tidigare förvärv och hög etableringstakt av nya boenden. Efterfrågan på ny omsorgskapacitet är fortsatt god på den nordiska marknaden. Rörelseresultatet var något högre jämfört med tredje kvartalet 2017, men den höga öppningstakten fortsätter att påverka marginalerna negativt.

Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef

Vi bygger för framtiden

Attendo är inne i en expansiv fas. Behovet av ny kapacitet på våra marknader kommer att öka kraftigt de kommande tio åren och under året öppnar vi fler boenden än någonsin. De nya boenden vi utvecklar stärker vår marknadsposition och bygger en grund för långsiktig organisk tillväxt, även om den höga takten av nyöppnade boenden initialt leder till lägre marginaler.

Genom förvärv och öppningar av nya boenden under de senaste kvartalen fortsätter vi att öka nettoomsättningen inom kontraktsmodellen Egen regi. Vi öppnade 12 boenden i egen regi under det tredje kvartalet, omfattande 319 platser. Under kvartalet påbörjade vi även byggnation av 13 nya boenden i Finland och Sverige. Vid tredje kvartalets utgång hade Attendo 2 519 platser under uppförande, en liten uppgång i relation till andra kvartalet 2018. Attendos organiska tillväxt uppgick till fyra procent i kvartalet och väntas över tid öka.

Inom Entreprenad var nettoomsättningen något högre jämfört med tredje kvartalet 2017. Under fjärde kvartalet 2018 kommer dock ett antal större kontrakt att löpa ut. Marknaden för entreprenad bedöms generellt som stabil men utmanade.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2018 var något högre i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Förvärv, resultat från enheter som var under uppstart i jämförelseperioden samt förbättringar i hemtjänstverksamheten hade en positiv resultatpåverkan. Det är glädjande att se att åtgärderna inom den svenska hemtjänsten i kombination med framgångsrika förvärv har lyft verksamheten. Den danska verksamheten och området individ och familj har samtidigt stabiliserats under kvartalet.

Hög öppningstakt och förvärv pressar marginalerna

Resultatet påverkades negativt av kostnader relaterade till det stora antalet öppningar av nya omsorgsboenden. I takt med ökad marknadsaktivitet ökar även tiden att fylla nya boenden. Resultatbortfallet från avslutade verksamheter inom entreprenadverksamheten var större än resultatet från nya entreprenadenheter. Marginalen för Attendo som helhet är därmed lägre än föregående år, en konsekvens av höga uppstartskostnader och att förvärvet av Mikeva kommer in med väsentligt lägre marginaler än Attendo som helhet.

Den höga öppningstakten kommer att fortsätta kommande kvartal, vilket gör det utmanade att på kort sikt kunna lyfta marginalen till företagets långsiktiga mål (EBITA-marginal) på 9 procent. Samtidigt är den höga etableringstakten en förutsättning för långsiktigt god vinsttillväxt och framtida värdeskapande. Det finns ett underliggande stort behov av ny kapacitet och Attendo kommer att befästa sin ledande marknadsposition kommande år.

Den nya leasingstandarden IFRS 16 införs 2019 och kommer att ha en materiell påverkan på Attendos resultat- och balansräkning. I samband med bokslutskommunikén 2018 kommer vi att beskriva denna påverkan på Attendo samt publicera uppdaterade finansiella mål som tar hänsyn till den förändrade redovisningsstandarden.

Det här är mitt första kvartal som VD för Attendo. Jag känner ett stort engagemang för den nya rollen och de utmaningar vi har framför oss. Attendo är ett välskött och långsiktigt företag som på många sätt varit en pionjär inom omsorgsbranschen i Norden. Jag har ägnat en stor del av min första tid till att träffa kunder och medarbetare i alla våra länder. Mitt första intryck av Attendo är ett företag med medarbetare som brinner för att våra kunder ska ha en god vardag och kunna leva livet fullt ut - självständigt och med så få begränsningar som möjligt.

Samhället står inför stora utmaningar att lösa inom omsorgens område och här ser jag att Attendo har en viktig roll att fylla. Vi kan bland annat bidra med innovationer, kvalitetsutveckling och att ge kommuner mer omsorg för varje krona. Samtidigt måste vi fortsätta att utmana oss själva för att bli ännu bättre och inte slå oss till ro. Vår absoluta ambition är att vara i framkant när det gäller att utveckla kvaliteten i omsorgen, att etablera nya verksamheter och att lösa uppgifter för kommuner runt om i Norden. 

Sammanfattning av tredje kvartalet 2018*

  • Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 2 802 Mkr (2 220). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 21 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 297 Mkr (277), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,6 procent (12,5).
  • Periodens resultat uppgick till 171 Mkr (179), vilket motsvarar en vinstmarginal på 6,1 procent (8,1) och ett resultat per aktie efter utspädning på 1,06 kr (1,11).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 186 Mkr (73).
  • Antalet nya öppnade platser inom egen regi uppgick till 319. Det totala antalet platser i drift i egen regi-boenden uppgick till 15 343 (10 378), en ökning med 48 procent. Antal platser i egen regi under uppförande var 2 519 fördelat på 57 boenden.

* Attendo ingick under andra kvartalet ett bindande avtal avseende avyttring av sjukvårdsverksamheten i Finland. Denna verksamhet ingår inte i sammanfattningen.

Inbjudan till telefonkonferens

Investerare, analytiker och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 (CET) med Attendos VD och koncernchef Martin Tivéus samt ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 566 426 96
FI:                  +358 981 710 492
UK:                +44 20 300 898 07

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q3-2018

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
www.attendo.com/investerare

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 673 807
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com  

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08.00 CET.

______________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com