• news.cision.com/
 • Attendo/
 • Attendos rapport för det tredje kvartalet 2019: Stabil utveckling trots utmaningar

Attendos rapport för det tredje kvartalet 2019: Stabil utveckling trots utmaningar

Report this content

Attendo redovisar god tillväxt men fortsatt pressade marginaler under det tredje kvartalet 2019. Kvartalet utmärks av en stabilare kostnadsutveckling och ökad nyförsäljning. Ett flertal åtgärder har vidtagits i Finland för att långsiktigt stärka verksamheten, öka nöjdheten och återställa lönsamhet. Attendo har under kvartalet kommit överens om en ny långsiktig lånefinansiering med flexiblare villkor.

Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef

”Attendo levererar en god tillväxt och stabilt resultat givet utmanade förutsättningar. Vi har inlett turn around-programmet i Finland, kostnaderna har stabiliserats, nyförsäljningen av platser har förbättrats något och vi har kommit överens med en grupp banker om en ny långsiktig finansieringslösning. Samtidigt är lönsamheten i Finland fortsatt mycket låg och vi vidtar ett flertal åtgärder för att långsiktigt stärka verksamheten, förbättra beläggning och öka nöjdheten hos våra kunder och beställare.

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet ökade med 8 procent till 3 013 Mkr. Den organiska tillväxten är fortsatt positiv från boenden i egen regi medan vi ser en minskning framför allt i entreprenadverksamheten. Rörelseresultatet (EBITA) exklusive realisationsvinst från fastigheter uppgick till 263 Mkr, cirka 30 procent lägre jämfört med föregående år. Kostnaderna har strukturellt ökat under 2019 som en konsekvens av ökade krav på bemanning i Finland samtidigt som de senaste årens kraftiga expansion har lett till fler tomma platser i den finländska verksamheten.

Under kvartalet öppnade vi över 400 nya platser i egen regi och totala antalet platser i egen regi uppgick vid kvartalets slut till nästan 16 500. I Finland har vi dragit ner kraftigt på etableringstakten men givet de långa ledtiderna i redan pågående projekt förväntas öppningstakten vara fortsatt hög fram till mitten av nästa år. Vi räknar med cirka 1 800 öppningar under 2019 och cirka 1 600 öppningar 2020. Nettoökningen i totala antalet platser blir dock något lägre  då vi avvecklar vissa enheter som inte bedöms vara långsiktigt attraktiva. Vi genomför också ett gradvist skifte mot fler öppningar i Skandinavien och färre i Finland. Den genomsnittliga beläggningen är för närvarande 80 procent, att jämföra med mogna enheter som uppvisar en beläggning på omkring 90 procent.

Under kvartalet har Attendo omförhandlat sin lånefinansiering och vi har nu kommit överens med tre banker om en ny långsiktig kreditfacilitet. I enlighet med överenskommelsen åtar sig Attendo sedvanliga finansiella åtaganden, inklusive att Attendo ska uppfylla vissa finansiella nyckeltal (covenanter). Dessa nyckeltal är mer flexibla jämfört med nuvarande avtal. Övriga villkor är likartade med det tidigare avtalet.

Attendo Skandinavien - fokus på tillväxt och omsorgskvalitet
Vår skandinaviska verksamhet uppvisade en fortsatt stabil utveckling. Resultatet exklusive realisationsvinst var marginellt lägre än resultatet i jämförelsekvartalet. Försäljning och beläggning inom boenden i egen regi förbättrades något och hemtjänstverksamheten fortsätter att visa positiv utveckling. Likaså har intäkter och resultat stabiliserats inom entreprenadverksamheten, dock på en låg nivå. Under kvartalet vann Attendo nya entreprenadkontrakt på motsvarande 45 Mkr i intäkter på årsbasis. Vi fortsätter att identifiera nya möjligheter att etablera boenden inom egen regi i Skandinavien och under kvartalet påbörjades byggnation av ett nytt boende. Ett aktivt arbete pågår med att fortsätta att utveckla Attendos kvalitetsposition i Skandinavien genom förbättrade arbetssätt, nya digitala verktyg och utrullning av ett förbättrat måltidskoncept.

Attendo Finland -  vissa tecken på stabilisering
I efterspelet av turbulensen på den finländska omsorgsmarknaden rapporterade Attendo Finland ett mycket svagt resultat i relation till jämförelselekvartalet föregående år. Orsakerna är ökade kostnader för personal till följd av skärpta bemanningskrav, ett stort antal enheter i uppstartsfas, låg nyförsäljningstakt av platser samt svag utveckling inom den förvärvade verksamheten Mikeva. En viss stabilisering har skett i relation till andra kvartalet 2019. Förutom positiva säsongseffekter har kostnaderna stabiliserats och försäljningen av nya platser ökat något. Möjligheten att rekrytera ny personal har förbättrats även om vi räknar med att det kommer vara en begränsande faktor för att kunna ta in nya kunder också under kommande kvartal.

Regeringen har under tredje kvartalet aviserat ett förslag om att ytterligare öka personaltätheten inom delar av äldreomsorgen senast till 2023. Det är för tidigt att bedöma effekterna av detta förslag då alla detaljer ännu inte har redovisats. 

Som vi tidigare kommunicerat fortsätter vi med kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen i Finland:

 • Vi har förstärkt ledningen med en ny affärsområdeschef, Virpi Holmqvist, och en ny ekonomichef, Henna Plit.
 • Vi har under det tredje kvartalet genomfört en omorganisation där vi ökar antalet regions-/områdeschefer för att förstärka verksamhetsstyrningen.
 • Vi har stärkt våra centrala och regionala stödfunktioner för rekrytering och vi ökar rekryteringen av filippinska sjuksköterskor till Finland.
 • I takt med att våra kontrakt löper ut i Finland söker vi kompensation för skärpta bemanningskrav i förhandlingar med kommunerna.
 • För att snabbare öka beläggningen minskar vi kraftigt antalet nya etableringsprojekt och avvecklar enheter där möjligheterna att fylla platser bedöms som ej tillfredsställande.
 • Vi har ett pågående handlingsprogram som syftar till att ytterligare stärka kvalitet, medarbetarengagemang och kundnöjdhet i Finland.

Högst kundnöjdhet vägen till långsiktig framgång
Vi har en lång resa framför oss i att återta förtroende och lönsamhet för vår finländska verksamhet. Redan nu kan vi dock se att våra åtgärder börjar ge effekt och under det tredje kvartalet ser vi en resultatmässig stabilisering. Vi har tidigare haft en ambition att presentera uppdaterade finansiella mål under 2019, men givet osäkerhetsfaktorerna på den finländska marknaden bedömer vi att det är klokt att vänta ytterligare med nya utfästelser.

I arbetet framåt finns inga genvägar. För ett företag som Attendo är förutsättningen för långsiktig framgång förmågan att leverera hög och stabil kvalitet med nöjda kunder, något som varit ett kännetecken för bolaget sedan starten. Vi ser ifrån kundundersökningar att vår omsorg är uppskattad och att vi på flera orter är den mest uppskattade aktören. Vi nöjer oss dock inte förrän vi har högst nöjdhet på varje ort där vi verkar, kan leverera mer omsorg för varje skattekrona och samtidigt skapa värde för våra aktieägare.”

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 3 013 Mkr (2 802). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 294 Mkr (375). Exklusive realisationsvinst från försäljning av fastigheter i Attendo Skandinavien uppgick rörelseresultatet till 263 Mkr (375), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,7 procent (13,4).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 204 Mkr (297). 
 • Periodens resultat uppgick till 94 Mkr (149), vilket motsvarar en vinstmarginal på 3,1 procent (5,3). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,58 kr (0,93).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 51 Mkr (153).
 • Det totala antalet platser i drift i Attendos egen regi-boenden uppgick till 16 470 (14 889), en ökning med 11 procent. Beläggningen i egen regi-boendena uppgick till 80 procent (81).
 • Attendo har efter kvartalets utgång kommit överens med ett banksyndikat bestående av tre banker om en ny långsiktig kreditfacilitet. Denna ersätter befintliga kreditfaciliteter och ger större flexibilitet kopplat till kraven på finansiella nyckeltal.  
 • Attendo har under kvartalet prövat eventuellt nedskrivningsbehov för redovisad goodwill. Prövningen visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger.

Sammanfattning av januari – september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 8 881 Mkr (8 169). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 7 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 673 Mkr (832) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,6 procent (10,2). Det tredje kvartalet 2019 påverkades av en realisationsvinst hänförlig till försäljning av fastigheter på 31 Mkr, medan rörelseresultatet i jämförelseperioden var belastat med kostnader av engångskaraktär på 73 Mkr.
 • Justerat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 406 Mkr (613).
 • Periodens resultat uppgick till 121 Mkr (248) vilket motsvarar en vinstmarginal på 1,4 procent (3,0). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,75 (1,54).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 55 Mkr (476).

Inbjudan till telefonkonferens

Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 (CET) med Attendos VD och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                 +46 8 505 583 55
FI:                    +358 981 710 521
UK:                 +44 333 300 9266

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q3-2019

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/investerare

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo
Phone: +46 708 67 38 07
E-mail:
stefan.svanstrom@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.00 CET.

_______________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com