• news.cision.com/
 • Attendo/
 • Attendos rapport för det tredje kvartalet 2020 – Positiv utveckling i Finland men Skandinavien påverkat av oro för pandemin

Attendos rapport för det tredje kvartalet 2020 – Positiv utveckling i Finland men Skandinavien påverkat av oro för pandemin

Report this content

Attendo redovisar ett stabilt resultat för det tredje kvartalet 2020. Under kvartalet syns tydliga förbättringar i den finska verksamheten som en följd av åtgärdsprogrammet som inleddes 2019. Samtidigt är efterfrågan fortsatt dämpad i den skandinaviska verksamheten på grund av oro för Corona-pandemin.

Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef

Det åtgärdsprogram vi sjösatte i vår finska verksamhet i mitten av 2019 ger resultat. Efter halvårsskiftet har vi planenligt sänkt öppningstakten av nya enheter samtidigt som vi gradvis justerar priserna efter skärpta bemanningskrav. Sedan besöksförbudet i Finland hävdes i början av sommaren har även tillströmningen av nya kunder återkommit, vilket syns i resultatet. Vår skandinaviska verksamhet präglades fortsatt tydligt av den pågående pandemin. Trots att våra omsorgsboenden med något enstaka undantag har varit fria från smitta sedan inledningen av tredje kvartalet, så har oro för pandemin tydligt dämpat efterfrågan på omsorgsplatser på den svenska marknaden.

Åtgärdsprogrammet i Finland enligt plan

Under det tredje kvartalet ser vi fortsatta positiva effekter av åtgärdsprogrammet i Finland. Vi ser positiva priseffekter från förhandlingar inför 2020 som till del kompenserat för kostnader relaterat till tidigare skärpta bemanningskrav.

En lägre öppningstakt i kombination med ett normaliserat inflöde av kunder samt  det faktum att vi stängt ner ett antal platser gör att vi har ökat beläggningen med tre procentenheter sedan tredje kvartalet 2019. Vi har fortsatt att stärka lednings- och kvalitetsarbetet på både central och lokal nivå i Finland.

Nettoomsättningen i Attendo Finland ökade med cirka 10 procent i tredje kvartalet jämfört med jämförelsekvartalet 2019. Rörelseresultatet uppgick samtidigt till 121 Mkr, en fördubbling i relation till 2019, kopplat till fler belagda platser och positiva priseffekter.

Dämpad efterfrågan i Sverige 

I ett nordiskt perspektiv har corona-pandemin haft kraftigast påverkan i Sverige med tonvikt på stockholmsregionen, där vi med 37 äldreboenden och 17 hemtjänstenheter har en stor del av intäkterna från vår skandinaviska verksamhet. Besöksförbudet som pågått i Sverige under hela kvartalet i kombination med oro för pandemin har dämpat efterfrågan markant under kvartalet då många kommuner har ledig kapacitet och många biståndsbedömda personer har valt att inte flytta in. Den dämpade efterfrågan i kombination med ett stort antal öppnade enheter har minskat beläggningen med hela 13 procentenheter jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen i Attendo Skandinavien minskade med 11 procent som en konsekvens av avyttringen av den norska verksamheten i kombination med en lägre beläggning. Rörelseresultatet var 26 procent lägre än under tredje kvartalet 2019 (exklusive realisationsvinst i jämförelsekvartalet), främst påverkat av låg beläggning i mogna enheter men också av fler platser under uppstart då vi öppnat flera nya omsorgsenheter i Sverige under året. Mot slutet av tredje kvartalet och i inledningen av fjärde har vi sett en stabilisering av beläggningen även om inflödet av nya kunder är fortsatt dämpat.

Sammantaget ett stabilt resultat för koncernen
Sammantaget lyckas vi trots den pågående pandemin och svagt kundinflöde i Skandinavien att leverera ett stabilt resultat. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent under kvartalet, drivet av ökad beläggning i Finland och positiva priseffekter. Trots god organisk tillväxt minskade den totala omsättningen med 1 procent som en konsekvens av att vi avyttrat den norska verksamheten och på grund av negativa valutaeffekter.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för tredje kvartalet till 269 Mkr, en liten förbättring jämfört med föregående år (exklusive reavinst i jämförelsekvartalet). Resultatet i Finland ökade på grund av högre beläggning och prisjusteringar medan vi rapporterade ett lägre resultat i Skandinaven på grund av lågt kundinflöde kopplat till oro för pandemin och därmed fler vakanta platser.

Corona-effekter påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 40 Mkr i kvartalet och är i sin helhet hänförligt till Skandinavien. Även om det är svårt att förutspå pandemins fortsatta utveckling och dess påverkan på nyinflyttningstakten, så går vi in i det fjärde kvartalet med en tydligt lägre beläggning i vår svenska verksamhet. Attendos bedömning är att denna resultateffekt uppgår till cirka -20 Mkr per månad under resterande delen av året.

Attendo har sökt statlig kompensation i Sverige för vissa direkta kostnader relaterat till corona-pandemin under perioden fram till augusti, men det är ännu osäkert när och i vilken omfattning kompensation kommer att ske.       

Vi fortsätter arbetet mot en bättre omsorg

Hela vår organisation har gjort stora ansträngningar under den pågående pandemin för att skydda våra kunder, av vilka många tillhör riskgruppen för covid-19. Vi har genom förloppet samlat på oss data och erfarenheter från pandemin som vi nu använder för att ytterligare stärka vår beredskap i händelse av att smittspridningen i samhället åter skulle öka. Det innebär en fortsatt beredskap med strikta rutiner för att hindra smittointräde, där det bland annat ingår munskydd i alla vårdnära insatser.

Som den största nordiska aktören ser vi det som vårt samhällsansvar att dela med oss av erfarenheter till myndigheter och politiker och vi har genomfört flera möten under sommaren och inledningen av hösten.

Vi fortsätter även vårt arbete med att utveckla Attendo i pandemins spår. Under kvartalet har vi lanserat vår nya närstående-app ”Nära”, för att förbättra och förenkla kontakten och delaktigheten med närstående och öka trygghet för både boende och närstående.

Jag vill avsluta med att rikta ett tack till alla våra fantastiska medarbetare som gjort livsavgörande insatser under väldigt utmanande omständigheter sedan inledningen av pandemin.”

Sammanfattning av tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 1 procent till 2 983 Mkr (3 013). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 1 procent. Avyttringen av den norska verksamheten har minskat omsättningen med cirka 100 Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 3%.
   
 • Rörelseresultatet (EBITA)* uppgick till 269 Mkr (294), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,0 procent (9,8). Den finansiella effekten på rörelseresultatet av corona-situationen beräknas i kvartalet till cirka -40 Mkr. Jämförelsekvartalet påverkades positivt av realisationsvinst på försäljning av fastigheter på 31 Mkr i affärsområde Attendo Skandinavien.
   
 • Justerat rörelseresultat (EBITA)*, det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 162 Mkr (204), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 5,4 procent (6,8). 
   
 • Periodens resultat uppgick till 64 Mkr (94). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,40 kr (0,58). Justerat resultat per aktie* efter utspädning uppgick till 0,64 kr (0,90).
   
 • Fritt kassaflöde uppgick till -128 Mkr (51).
   
 • Det totala antalet platser i drift i Attendos egen regi-boenden uppgick till 17 485 (16 470), en ökning med 6 procent. Beläggningen i egen regi-boendena uppgick till 79 procent (80).
   
 • Affärsområdet Attendo Skandinavien kommer att vara fortsatt påverkat av Corona-situationen då oro för pandemin leder till dämpad efterfrågan på platser under det fjärde kvartalet. Attendos bedömning är att denna resultateffekt uppgår till cirka -20 Mkr per månad under resterande delen av året. Givet osäkerheten om hur corona-pandemin kommer att utvecklas finns det betydande osäkerhet om estimatet.

Sammanfattning av januari – september 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent före och efter valutaeffekter till 9 223 Mkr (8 881).

 • Rörelseresultatet (EBITA)* uppgick till 604 Mkr (673), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 procent (7,6). Den finansiella effekten på rörelseresultatet av corona-situationen beräknas till - 120 Mkr. Dessutom påverkades rörelseresultatet i relation till jämförelseperioden netto positivt av realisationsvinst avseende försäljning av fastigheter på 10 Mkr.

 •  Justerat rörelseresultat (EBITA)*, det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 288 Mkr (406), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 3,1 procent (4,6).
   
 • Periodens resultat uppgick till -908 Mkr (121). I andra kvartalet genomfördes nedskrivning av goodwill samt av nyttjanderättstillgångar, vilket belastat periodens resultat med -961 Mkr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -5,65 kr (0,75). Justerat resultat per aktie* efter utspädning uppgick till 1,12 kr (1,66).
   
 • Fritt kassaflöde uppgick till 296 Mkr (55).

* Exklusive jämförelsestörande poster

Inbjudan till telefonkonferens

Analytiker, investerare och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 (CET) under ledning av Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer:

SE:                +46 8 50 55 83 53
FI:                  +358 98 17 10 521
UK:                +44 33 33 00 90 34

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q3-2020

Rapporten samt övrigt informationsmaterial finns tillgängligt på:
https://www.attendo.com/

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61

E-post: andreas.koch@attendo.com
 

Stefan Svanström, chef Samhällskommunikation Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08.00 CET.

____________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med fler än 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark. www.attendo.com