• news.cision.com/
 • Attendo/
 • Attendos rapport för det tredje kvartalet 2021: Ökad efterfrågan och god organisk tillväxt

Attendos rapport för det tredje kvartalet 2021: Ökad efterfrågan och god organisk tillväxt

Report this content

Attendos rapport för det tredje kvartalet 2021 visar fortsatt god organisk tillväxt och ett ökat rörelseresultat jämfört med motsvarande period 2020. Resultatförbättringen leds av Skandinavien, där ökad efterfrågan gjort att beläggningsgraden nu tydligt vänt uppåt efter våren. I Finland har förbättringen temporärt bromsat något, framförallt till följd av tillfälliga svårigheter att hitta vikarier under sommarmånaderna.

Kommentarer från Martin Tivéus, vd och koncernchef

”Efter en lång period präglad av pandemin kan vi nu glädjande åter visa på god organisk tillväxt i såväl Finland som Skandinavien. Ett resultat av att vi kunnat belägga fler platser inom såväl befintliga som på nyöppnade boenden. I Skandinaven ser vi en positiv trend där försäljningen återgår till det normala, även om det kommer dröja ytterligare innan vi är tillbaka på normal beläggningsnivå. Efterfrågan i Finland är fortsatt god men brist på sommarvikarier till följd av hög efterfrågan på personal till covid-testning och vaccinations-centraler har hindrat oss från att belägga så många platser som efterfrågats. Det har också lett till ökade personalkostnader över sommaren.

Skandinavien: Inflyttning till äldreboenden tillbaka på normal nivå

Efter ett pandemi-år med en historiskt låg inflyttningstakt av nya kunder till äldreboenden i Sverige, ser vi en tydlig normalisering av inflyttningstakten under tredje kvartalet. Resultatet är en ökning av den totala beläggningsgraden som nu uppgår till drygt 78 procent, att jämföra med lägsta nivån på 75 procent i april. Vi förväntar oss en fortsatt normalisering av efterfrågan under fjärde kvartalet.

Inför 2020 hade vi en stark pipeline av nya projekt för att möta förväntad efterfrågan av nya äldreboendeplatser och har under pandemin öppnat ca 800 nya boendeplatser i Skandinavien, något som ytterligare pressat beläggning och lönsamhet under en period av låg inflyttningstakt. I inledningen av pandemin valde vi att justera ner våra expansionsplaner och därför kommer vi det kommande året att öppna endast ca 200 ytterligare boendeplatser, med syfte att fortsätta stärka beläggning och kundupplevelse.

Nettoomsättningen i Attendo Skandinavien ökade med 7,5 procent till 1 516 Mkr som en konsekvens av fler belagda platser i kombination med förvärv. Leasejusterat rörelseresultat uppgick till 158 Mkr, drygt 30 procent högre än föregående år. Förbättringen är primärt driven av fler sålda platser samt lägre pandemi-relaterade effekter.

I fjärde kvartalet 2021 försvinner statliga stöd för arbetsgivares sjuklöner och andra pandemi-relaterade offentliga lättnader. Sjukfrånvaron bedöms fortsätta på en förhöjd nivå kommande period, då det finns fortsatt samma krav att stanna hemma vid sjukdomssymptom

Finland: Konkurrens om personal påverkade kostnader och beläggning under sommaren

Behovet av platser inom äldreomsorgen är fortsatt stort på den finska marknaden. Under sommaren 2021 har dock personalförsörjningen inom finsk äldreomsorg varit särskilt ansträngd då vaccinationer och annan vårdverksamhet kopplad till pandemin krävt extra vårdpersonal. Som en konsekvens har det varit svårare att få tag i vikarier denna sommar och vi har delvis tvingats ersätta medarbetare på semester med vårdpersonal från bemanningsföretag.

Detta har lett till ökade personalkostnader och har även bromsat beläggningsutvecklingen under sommaren då vi enligt nya bemanningslagen behöver ha mer personal på plats för att ta emot nya kunder.

Under hösten förväntas samhällets behov av extra vårdpersonal för att hantera pandemin att successivt avta i kombination med ett säsongsmässigt lägre behov av semestervikarier.

Valutajusterad nettoomsättning i Attendo Finland ökade med cirka 13 procent i relation till jämförelsekvartalet 2020, till 1 744 Mkr. Det leasejusterade rörelseresultatet (EBITA) för Finland uppgick till 66 Mkr under tredje kvartalet, en förbättring med 12 procent jämfört med föregående år. Priseffekter 2021 har till stor del motverkats av högre kostnader för ökade bemanningskrav relaterade till den nya bemanningslagen. Under kvartalet har personalkostnaderna ökat till följd av kollektivavtalsenliga löneökningar.

För närvarande pågår prisförhandlingar inför 2022. Resultatet av dessa avser vi att presentera i samband med bokslutskommunikén för 2021.

Sammantaget ett förbättrat resultat drivet av Sverige

Den organiska tillväxten uppgick till 5,6 procent, drivet framförallt av högre kundinflöde i Finland och Sverige. Det leasejusterade rörelseresultatet (EBITA) för tredje kvartalet uppgick till 208 Mkr, en ökning med nästan 30 procent jämfört med föregående år. Det ökade resultatet förklaras främst av resultatförbättringen i Skandinavien.

Attendo har fortsatt en negativ finansiell påverkan från corona-pandemin. För tredje kvartalet isolerat påverkades resultatet negativt netto med cirka 25 Mkr. De negativa effekterna från pandemin väntas minska kommande kvartal men samtidigt så minskar möjligheter till offentlig kompensation.

Efterspelet av pandemin

Under kvartalet öppnade samhällena runt om i Norden upp. De flesta restriktionerna har tagits bort samtidigt som vi på Attendo fortsätter det förebyggande arbetet mot smittspridning av Covid-19. Ett omfattande arbete pågår för att så många medarbetare som möjligt ska vaccinera sig och därmed stärka skyddet för våra kunder och kollegor emellan. Interna informationskampanjer genomförs, medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid och vi överväger också mer långtgående åtgärder. Arbetet med att vaccinera all personal inom omsorgen kommer att fortsätta vara en prioriterad fråga för oss framöver.

Som jag tidigare nämnt ser vi det som viktigt att sammanställa insikter och tankar från medarbetare som arbetat närmast våra kunder under pandemin. Under kvartalet har vi genomfört gruppsamtal på hundratals verksamheter runt om i landet. Vi sammanställer nu resultaten för att ta tillvara medarbetarnas förbättringsförslag och för att kunna förmedla vår samlade bild av arbetet under pandemin. Det är många tunga känslosamma berättelser som förmedlas men också en hel del anekdoter om stunder av glädje mitt i allt det tragiska som pandemin burit med sig. 

Framtidens omsorg

Parallellt med utvärderingsarbetet har vi initierat en rad utvecklingsprojekt för att bygga framtidens omsorgslösningar. Inte minst ser vi det som viktigt att bredda perspektiven kring kvalitet från det rent tekniska till de faktiska resultaten. Vi vill att livskvalitet, meningsfull vardag och social samvaro ska bli lika viktigt att mäta, följa upp och arbeta med som dagens mer tekniska kvalitetssystem. Ett exempel på kvalitetsförbättringar från kvartalet är introduktion av robotar inom hemsjukvården som hjälper kunder med medicin i hemmet. Syftet är att ge ökad självständighet och minskade avvikelser inom medicinhanteringen. 

Det finns många spännande lösningar för framtidens omsorg som kan både höja kvaliteten och samtidigt skapa utrymme för fler att få tillgång till omsorg. Det är helt nödvändigt att många olika aktörer är med och deltar och att det finns en förståelse för samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Vi på Attendo har varit pionjärer i att utveckla god omsorg i över 35 år och vi ser fram emot att fortsätta att utveckla nya innovativa lösningar också kommande decennier.”

Sammanfattning av tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 260 Mkr (2 983). Den organiska tillväxten uppgick till 5,6 procent.
 • Leasejusterat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 208 Mkr (162), vilket motsvarar en leasejusterad rörelsemarginal på 6,4 procent (5,4). Effekterna från pandemin  uppskattas ha påverkat resultatet netto negativt med cirka 25 Mkr (40).
 • Rörelseresultatet (EBITA)1 uppgick till 319 Mkr (269), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,8 procent (9,0).
 • Periodens resultat uppgick till 95 Mkr (64). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,58 kr (0,40). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,83 kr (0,64).
 • Fritt kassaflöde uppgick till -114 (-128).                                                      

Sammanfattning av perioden januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 529 Mkr (9 223). Den organiska tillväxten uppgick till 4,1 procent. 
 • Leasejusterat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 335 Mkr (288), vilket motsvarar en leasejusterad rörelsemarginal på 3,5 procent (3,1). Effekterna från pandemin  uppskattas ha påverkat resultatet netto negativt med cirka
  41 Mkr (120). I jämförelseperioden ingår en realisationsvinst på 41 Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 664 Mkr (604), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,0 procent (6,5).
 • Periodens resultat uppgick till 67 Mkr (-908). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 kr (-5,65). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,27 kr (1,12).
 • Fritt kassaflöde uppgick 96 Mkr (296).
 • Antalet platser i Attendos boenden var vid periodens slut 20 935 (20 107). Beläggning i boenden var 83 procent (81).

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 26 oktober 2021 kl 10.00 (CET) med VD och koncernchef Martin Tivéus och Ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. För deltagande vänligen ring in på:

SE:                      +46 8 505 583 55
FI:                       +358 9 231 944 78
UK:                     +44 3 333 009 260

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q3-2021

Rapporten samt övrigt informationsmaterial finns tillgängligt på:
https://www.attendo.com/

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké januari-december 2021                           10 februari 2022
Årsstämman                                                                             26 april 2022
Delårsrapport januari-mars 2022                                              6 maj 2022
Delårsrapport januari-juni 2022                                                21 juli 2022
Delårsrapport januari-september 2022                                     26 oktober 2021

Attendo AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61   I   epost: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07   I   epost: stefan.svanstrom@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 08.00 CET.

attendo.com

Attendo – det ledande omsorgsföretaget i Norden   I I över 35 år har Attendo haft som utgångspunkt att stödja och stärka människor med behov av omsorg i allt det vi gör. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg till personer med funktionsnedsättningar samt individ och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och finns lokalt förankrat med över 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark. Varje dag möter våra medarbetare tiotusentals kunder i deras vardag. Varje sådant möte präglas av våra gemensamma värderingar omtanke, engagemang och kompetens.