Välkommen till årsstämma i Attendo AB (publ)

Report this content

Attendo AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 17.00 på Restaurang Bra Mat, Vendevägen 89 i Danderyd. Lokalen öppnar för inregistrering till årsstämman klockan 16.30 och innan årsstämman inleds serveras kaffe och kaka.

Anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som

dels     är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2019,

dels     anmält sig till bolaget senast fredagen den 5 april 2019, på något av följande sätt:

 • via hemsidan: www.attendo.com
 • per telefon: 0771-24 64 00
 • skriftligen på adress: Computershare AB "Attendo ABs årsstämma",

Box 610, 182 16 Danderyd.

Vid anmälan måste aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB fredagen den 5 april 2019. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Computershare AB "Attendo AB:s årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Attendos webbplats, www.attendo.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Computershare AB "Attendo ABs årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd eller via e-post till: attendoboard@attendo.com.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Godkännande av dagordning.

 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.

 5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

 6. Verkställande direktörens anförande.

 7. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse.

 8. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och balansräkning.

 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 11. Fastställande av:
  A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman.
  B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman

 12. Fastställande av:
  A. Arvoden till styrelse.
  B. Arvoden till revisor.

 13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

 15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.

 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

 17. Beslut om
  A. Antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2019.
  B. Förvärv och överlåtelse av egna aktier.
  C. Ingående av aktieswapavtal med tredje part.

 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

 19. Val av ledamöter till valberedningen.

 20. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 – Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,60 kronor per aktie samt att måndag 15 april 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 18 april 2019.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen
Styrelsen föreslår att riktlinjer för lön och annan ersättning till medlemmar av bolagets ledningsgrupp ska innebära att ersättningen ska vara marknadsmässig för att säkerställa att Attendo kan attrahera och behålla kompetenta ledare. Ersättning ska baseras på individens position, ansvar och prestation. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen består av fast lön, rörlig ersättning baserad på årliga prestationsmål, långsiktiga incitamentprogram och övriga förmåner så som icke monetära förmåner samt pensioner och försäkringar. Ersättningar inom Attendo ska vara konkurrenskraftiga men inte marknadsledande.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Punkt 17 – Beslut om antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2019, förvärv och överlåtelse av egna aktier samt ingående av aktieswapavtal med tredje part

A. Beslut om antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2019
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt aktiesparprogram (Attendo+ 2019). Styrelsen vill införa ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa nyckelmedarbetare för att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare, samt att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Attendo. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren förvärvar och behåller Attendo-aktier (”Sparaktier”) under hela kvalifikationsperioden. För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av kvalifikationsperioden erhålla en halv (1/2) Attendo-aktie (varje hel sådan aktie, en ”Matchningsaktie”) och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav, erhålla tilldelning av ytterligare Attendo-aktier (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt.

Förvärv av Sparaktier sker efter lanseringen av Attendo+ 2019 genom egen investering, vilken följs upp inom ramen för administrationen av Attendo+ 2019.

På basis av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av prestationskrav med tillägg för nu gällande sociala avgifter kommer upp till 430 000 Attendo-aktier att kunna överlåtas till deltagare i Attendo+ 2019 samt, för den del sociala avgifter finansieras, säljas på Nasdaq Stockholm ("Börsen"). En förutsättning för att en deltagare ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Attendo-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning samt att deltagaren, under denna period, har behållit samtliga sparaktier för den kvalifikationsperiod som ännu inte avslutats.

Tilldelning av Prestationsaktier är beroende av utfallet av ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen av Attendo-koncernens ackumulerade rörelseresultat (EBITA) under perioden 2019-2021.

Under antagande av en investering vid en aktiekurs om 65 kr vid investeringstillfället motsvarande det maximala investeringsbeloppet för samtliga kategorier, att 50 procent av det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas och en årlig ökning av aktiekursen om cirka 20 procent under kvalifikationsperioden, uppskattas den totala kostnaden för Attendo+ 2019, inklusive sociala kostnader, till cirka 14 mkr före skatt. Vid uppfyllande av prestationskraven till fullo uppskattas motsvarande totala kostnad till cirka 25 mkr före skatt. Vidare tillkommer vissa kostnader avseende administrationen av programmet. Dessa kostnader beräknas vara begränsade.

B. Beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av upp till 430 000 Attendo-aktier genom handel på Börsen för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för Attendo+ 2019 i enlighet med nedan. Förvärv av Attendo-aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen, vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att överlåtelse av upp till 430 000 Attendo-aktier under Attendo+ 2019 får ske i enlighet med i programmet angivna villkor. Antalet beräknas på basis av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av prestationskrav med tillägg för nu gällande sociala avgifter. Attendo-aktier kan överlåtas till deltagarna i Attendo+ 2019 och, till den del sociala avgifter finansieras, på Börsen. Aktieöverlåtelse ska ske vederlagsfritt till deltagare i Attendo+ 2019 vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Attendo+ 2019 har rätt att tilldelas aktier.

C. Beslut om ingående av aktieswapavtal med tredje part
Om punkten B (förslag om beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier) inte biträds föreslår styrelsen att leverans av aktier i Attendo+ 2019 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier i Attendo på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock med förbehåll för aktier som innehas för överlåtelse av aktier inom ramen för Attendo+ 2019, Attendo+ 2018, Attendo+ 2017 eller Attendo+ 2016 (SSP 2015).

Syftet med förslaget är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för Attendo+ 2018, Attendo+ 2017 och Attendo+ 2016 (SSP 2015).

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen för Attendo AB (publ), som består av valberedningens ordförande Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder), vilka tillsammans representerade cirka 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget per den 22 februari 2019, föreslår följande.

Punkt 1 - Ordförande vid årsstämman
Till ordförande på årsstämman 2019 föreslås Ulf Lundahl.

Punkt 11A - Antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter uppgår till sex samt att inga suppleanter utses.

Punkt 11B - Antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkt 12A – Arvode till styrelsen
Till styrelsen och revisorn föreslås följande arvoden:

 • Styrelsens ordförande: 1 000 000 kronor (tidigare 900 000 kronor)
 • Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 350 000 kronor (tidigare 335 000 kronor)

Till medlemmar av styrelsens utskott föreslås följande arvoden:

 • Ordförande i revisionsutskottet: 200 000 kronor (tidigare 150 000 kronor)
 • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 85 000 kronor (tidigare 75 000 kronor)
 • Ordförande i ersättningsutskottet: oförändrat 100 000 kronor
 • Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: oförändrat 50 000 kronor
 • Ordförande i investeringsutskottet: oförändrat 150 000 kronor
 • Övriga ledamöter i investeringsutskottet: oförändrat 75 000 kronor

Punkt 12B – Arvode till revisor
Arvode till bolagets revisor föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter:

Omval av var och en av styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila, Anitra Steen och Alf Göransson.

Till styrelseordförande föreslås Ulf Lundahl.

Punkt 14 – Val av revisor
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Punkt 19 – Förslag till ledamöter i valberedningen
Aktieägare som representerar cirka 44 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår följande valberedning: Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) med Tomas Billing som valberedningens ordförande.

Övrig information

Aktier och röster
Attendos aktiekapital uppgår till 884 551,29 kronor fördelat på 161 386 592 aktier. Alla aktier är av samma slag och en (1) aktie medför en (1) röst på bolagsstämma. Attendo innehade 519 400 egna aktier per den 11 mars 2019, som inte kan företrädas vid bolagsstämman.

Majoritetsregler
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 och 18 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. För beslut enligt punkt 17B på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman representerande aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information
Information om samtliga ledamöter som föreslås till Attendo AB (publ):s styrelse, information om föreslagen revisor, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.attendo.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar avseende punkt 15, 16, 17 och 18 på dagordningen, avseende riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktör och andra medlemmar i ledningsgruppen, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, aktiesparprogram samt bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.attendo.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktör och andra medlemmar i ledningsgruppen samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.attendo.com, senast från och med den 21 mars 2019, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

_______________

Danderyd i mars 2019

Attendo AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 08.30 CET.

__________________________________________________________________
Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com  

Prenumerera

Dokument & länkar