Atvexa utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant

Atvexa AB (publ) (”Atvexa”, ”Bolaget”, ”Koncernen” eller ”Atvexagruppen”) har ingått avtal med Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”) om att Erik Penser Bank skall agera likviditetsgarant i Bolagets B-aktie från och med den 14 december 2017, inom ramen för Nasdaq Stockholm AB:s system för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs i Atvexas B-aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja B-aktier till dessa kurser.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se 

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se 

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 08:30 CET.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar