Atvexas valberedning inför årsstämma 2021

Report this content

Atvexa AB (”Atvexa”):s målsättning är att valberedningens sammansättning ska överensstämma med svensk kod för bolagsstyrning. Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det dock åter beslutats att nuvarande valberedning ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 juni 2020.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2021. Den 30 juni 2020 var de tre största aktieägarna i Atvexa; Alteria Holding AB (46,98 procent av det totala antalet röster), Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag (46,79 procent av det totala antalet röster) samt Sara Karlin (1,14 procent av det totala antalet röster) motsvarande ett totalt ägande om 94,91 procent av det totala antalet röster i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen:

  • Peter Weiderman som representerar Alteria Holding AB
  • Lars Brune som representerar Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag
  • Sara Karlin

Beräkningen ovan är baserad på 12 143 298 aktier, vilket är det totala antalet aktier i Atvexa.

Atvexas årsstämma för räkenskapsåret 1 september 2019 – 31 augusti 2020 kommer att äga rum den 14 januari 2021. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast fredagen den 13 november 2020. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Atvexa uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@atvexa.se

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör

Telefon: +46 704 00 32 70

E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör

Telefon: +46 760 95 35 83

E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande

Telefon: +46 765 26 02 59

E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 kl. 16.00 CEST.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se.

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.

Vi som leder Atvexa har en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Vi är stolta över alla våra dotterbolag som tillsammans erbjuder verklig mångfald. Vi värnar våra verksamheters olikheter men några saker förenar hela Atvexagruppen, våra värdeord – olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet – är viktiga värderingar som genomsyrar alla våra verksamheter.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa AB:s 18 självständiga dotterbolag arbetar under olika varumärken och har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I Atvexagruppen finns idag totalt 128 förskolor, 27 skolor, en särskola och cirka 3 300 medarbetare och 13 700 barn och elever.

Dokument & länkar