Delårsrapport AU-system ab (publ) januari - september 2001

DELÅRSRAPPORT AU-SYSTEM AB (PUBL)JANUARI - SEPTEMBER 2001 * Omsättningen uppgick till 761,8 (584,7) Mkr, en ökning med 30%. * Den internationella omsättningen uppgick till 125,1 (47,1) Mkr, en ökning med 166%. * Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,8 (40,6) Mkr. Detta motsvarar en marginal före avskrivningar på 2,2% (7,0%). Resultatet 2000 inkluderar återbäringsmedel från SPP på 8,2 Mkr. * Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14,2 (21,9) Mkr. Rörelseresultatet motsvarar en rörelsemarginal på -1,9% (3,8%). * Resultatet efter finansnetto uppgick till -7,0 (18,9) Mkr. * Resultatet per aktie efter skatt med hänsyn tagen till full utspädning var -0,11 (0,10) kr. * Kassaflödet från den löpande verksamheten var 36,6 (-42,7) Mkr. * AU-System stärkte sin finansiella ställning genom en riktad nyemission om 10 000 000 aktier, vilket tillför bolaget 74,7 Mkr efter emissionskostnader. * Vid periodens slut hade AU-System en räntebärande nettokassa på 189,6 (138,7) Mkr. Företaget har räntebärande skulder på 89,5 (110,8) Mkr. * AU-System och Ericsson Mobile Communications tecknade ett outsourcing- avtal som innebär att AU-System tar över utvecklingen av programvara för synkronisering och konfiguration av mobiltelefoner. * AU-System tecknade ett ramavtal med Comneon kring applikationsutveckling för mobila terminaler. * AU-System genomför ett nytt åtgärdsprogram, som kommer att resultera i personalminskningar med upp till 90 personer. Marknadsutveckling Vår marknadssituation under det tredje kvartalet har varit sämre än väntat. Utöver det åtgärdsprogram som presenterades i juni kommer vi nu att genomföra ett andra program med fokus på ytterligare kostnadsbesparingar. Programmet består av följande huvudpunkter: * Personalminskningar med upp till 75 personer i Stockholm och Lund. Av dessa är ca 20 personer ej debiterbara. * Personalminskningar med upp till 15 personer på våra internationella kontor, huvudsakligen i Singapore. Av dessa är ca 5 personer ej debiterbara. Det nya åtgärdsprogrammet kommer att vara fullt genomfört under det första kvartalet 2002 och förväntas generera en årlig kostnadsbesparing på ca 45 Mkr. Åtgärdsprogrammet väntas kosta ca 17 Mkr, vilket kommer att belasta det fjärde kvartalets resultat. Det tidigare presenterade åtgärdsprogrammet löper enligt plan och förväntas generera en kostnadsbesparing på ca 50 Mkr år 2001. Under det tredje kvartalet stärkte AU-System sin finansiella ställning ytterligare genom en riktad nyemission om 10 000 000 aktier, vilket tillför bolaget 74,7 Mkr efter emissionskostnader. Skälet till emissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och därigenom möjliggöra ytterligare expansion genom exempelvis outsourcing-åtaganden. Marknaden kännetecknas för närvarande av minskad efterfrågan, längre försäljningscykler och ökad prispress. Kunder baserar generellt köpbeslut på AU-Systems dokumenterade förmåga att leverera lösningar med kort återbetalningstid för gjorda investeringar samt lösningar som innebär substantiella kostnadsbesparingar. Under rådande marknadsförutsättningar är AU-Systems förmåga och erfarenhet av att hantera forsknings- och utvecklingsprojekt genom outsourcing viktig. Under det tredje kvartalet tecknades ett outsourcing-avtal med Ericsson Mobile Communications som innebär att AU-System tar över 24 personer och utvecklingen av programvara för synkronisering och konfiguration av mobiltelefoner. Företaget tror att det kommer att finnas fler möjligheter till outsourcing-affärer inom en nära framtid. Efterfrågan för våra tjänster inom affärsområde Enterprise, som sjunkit under årets första sex månader, verkar ha stabiliserats under det tredje kvartalet. Vi har stärkt vår position inom myndighetssegmentet, vilket resulterat i order från Rikspolisstyrelsen, Posten och nyligen även Riksgäldskontoret. På operatörsmarknaden har vi sett en oväntad och snabb inbromsning. De minskade investeringarna i infrastruktur, som tidigare setts, har nu utvidgats till att även omfatta tjänsteutveckling och tjänster kring stödsystem. Leverantörsmarknaden är fortsatt stark. Under perioden har AU-Systems beroende av Ericsson reducerats. Samtidigt har vi vunnit ett antal nya strategiska kunder, t ex Comneon, vilket har kompenserat för lägre volymer från Ericsson. För att möta efterfrågan kommer ett antal anställda från affärsområde Operators att flyttas till affärsområde Suppliers. AU-Systems unika expertis kring ny teknik inom IT och telekommunikation, kombinerat med våra åtgärdsprogram samt vår solida finansiella ställning, gör det möjligt för oss att stå starka under rådande marknadsförhållanden. Det är AU-Systems bedömning att behovet av kommunikation på sikt kommer att öka och företaget förblir därför fortsatt positivt till den långsiktiga tillväxtpotentialen för telekommarknaden. Internationell expansion Lönsamhet är huvudfokus för samtliga internationella dotterbolag. AU- Systems nya åtgärdsprogram omfattar personalminskningar med upp till 15 personer på våra internationella kontor, huvudsakligen i Singapore. De internationella kontoren förväntas inte nå ett nollresultat under det fjärde kvartalet. Trenden är dock att förlusterna minskar för varje kvartal. Vid slutet av perioden hade AU-System 64 (35) anställda utanför Sverige. Den internationella försäljningen uppgick till 125,1 (47,1) Mkr under den aktuella perioden, vilket motsvarar 16% (8%) av den totala omsättningen. Trenden att den internationella andelen av den totala försäljningen ökar för varje kvartal ligger väl i linje med AU-Systems ambition att minska beroendet av den svenska marknaden. Skapande av nya produktbolag All verksamhet kring skapandet av nya produktbolag sker inom AUXEMA, som ägs gemensamt av AU-System, IT-Provider, web-angel och McKenna Venture Accelerator. Företaget planerar för närvarande att knoppa av ett produktbolag under 2001. Omsättning, resultat och kassaflöde AU-Systems omsättning ökade med 30% till 761,8 (584,7) Mkr under perioden. Den organiska tillväxten uppgick till 21%. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,8 (40,6) Mkr. Detta motsvarar en marginal före avskrivningar på 2,2% (7,0%). Resultatet 2000 inkluderar återbäringsmedel från SPP på 8,2 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14,2 (21,9) Mkr. Rörelseresultatet motsvarar en rörelsemarginal på -1,9% (3,8%). Vinsten efter finansnetto uppgick till -7,0 (18,9) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 36,6 (-42,7) Mkr. Periodens totala kassaflöde uppgick till 80,9 (87,9) Mkr. Kassaflödet för 2001 inkluderar 74,7 Mkr från nyemissionen i september. Kassaflödet för 2000 inkluderar 227,9 Mkr från företagets börsintroduktion i juni. Anställda AU-System hade ett genomsnittligt antal anställda på 974 att jämföras med 694 för samma period föregående år, en ökning med 40%. Vid slutet av perioden uppgick antalet anställda till 1 014 (861), en ökning med 18%. Finansiell ställning Vid periodens slut hade AU-System en räntebärande nettokassa på 189,6 (138,7) Mkr. Därutöver finns en outnyttjad checkkredit på 20 Mkr. Företaget har räntebärande skulder på 89,5 (110,8) Mkr. Den 4 september, 2001 meddelade AU-System att man genomfört en riktad nyemission om 10 000 000 aktier till en kurs om 8,00 kronor per aktie. Nyemissionen har tillfört bolaget 74,7 miljoner kronor i nytt kapital, efter emissionskostnader. Kundfordringarna uppgick till 218,6 (203,7) Mkr per den 30 september. Antal dagars intäkter i kundfordringar uppgick till 85 (80). Det egna kapitalet uppgick till 435,7 (356,4) Mkr den 30 september. Soliditeten uppgick till 60,3% (58,8%). Investeringar Investeringar i dotterbolag uppgick till 20,4 Mkr. 15,4 Mkr investerades i materiella anläggningstillgångar och nya lokaler. Kassaflödeseffekten av investeringarna var 18,5 (122,1) Mkr. Moderbolaget Omsättningen för AU-System AB under perioden uppgick till 660,2 (505,3) Mkr. Resultatet efter skatt var 42,4 (21,3) Mkr. Moderbolagets räntebärande nettokassa uppgick vid slutet av perioden till 168,7 (156,3) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 502,7 (408,6) Mkr. Nettoinvesteringarna för perioden uppgick till 73,9 (234,1) Mkr. Aktiedata Resultatet per aktie efter skatt med hänsyn tagen till full utspädning var -0,11 (0,10) kr för perioden. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet per aktie, efter full utspädning, till 4,37 (3,52) kr. AU-Systems styrelse har den 3 september 2001 fattat beslut om en riktad nyemission om 10 000 000 aktier med stöd av ett bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman som hölls den 11 maj 2001. Moderbolaget hade 98 853 475 utestående aktier den 30 september 2001. Antalet aktier vid full utspädning uppgick till 99 685 048 vid periodens slut. Aktieägarstruktur Den 30 september 2001 hade AU-System 8 053 aktieägare. Bland företagets största aktieägare finns Schroder Ventures, the Capital Group, Ericsson och IBM. Viktiga händelser efter periodens slut AU-System, Nokia och Sony Ericsson har tagit ett initiativ kring interoperabilitet för MMS. Inom ramen för samarbetet ska AU-System utveckla en serie testverktyg, i enlighet med Nokias och Sony Ericssons rekommendationer för MMS. AU-System har fått i uppdrag av Riksgäldskontoret att utveckla ett nytt system för att hantera information kring statliga myndigheters betalningar. Framtidsutsikter I halvårsrapporten förväntade AU-System en omsättningstillväxt på cirka 25% och något minskade marginaler jämfört med år 2000. Företaget kommer inte att nå denna prognos. Detta beror på en generellt svag marknadsutveckling och framförallt på den oväntade och kraftiga nedgången i efterfrågan på operatörsmarknaden. Vår långsiktiga finansiella ambition är fortfarande en årlig organisk (exklusive förvärv) omsättningstillväxt på 30 till 40% med en långsiktig marginal före avskrivningar på 15%. Vi kommer även i fortsättningen att fokusera på att leverera hög kvalitet i våra kunduppdrag. Vår ambition är att våra kunder ska betrakta AU-System som nummer ett avseende kvalitet och kompetens. Ett ytterligare bevis på denna ambition är att företagets kvalitetscertifikat uppgraderats till att följa ISO9001:2000 under perioden. Vi fortsätter vårt arbete att göra AU-System till den mest attraktiva arbetsgivaren för högt utbildad arbetskraft. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har tagits fram i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Redovisningsprinciperna från årsredovisningen 2000 är oförändrade. Telefonkonferens AU-System kommer att presentera delårsrapporten vid en telefonkonferens klockan 12.00 CET (GMT+1) den 7 november, 2001. Tomas Franzén, VD och koncernchef, samt Joachim Jaginder, finansdirektör, presenterar rapporten och ger möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. Telefon: +44 (0)20 8781 0577 En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar. Telefon: +44 (0)20 8288 4459, kod: 614 232 Presentationsmaterial kan hämtas på www.ausystem.se den 7 november. Det går även att se presentationen på Internet. Kommande finansiella rapporter 20 februari, 2002 - Bokslutskommuniké 2001 Stockholm 2001-11-07 För styrelsen: Tomas Franzén, Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. För mer information, kontakta: Joachim Tomas Franzén Jaginder VD och Finansdirektö koncernchef r Tel: 070-576 Tel: 070-669 32 05 76 64 Johannes Rudbeck Investor Relations Tel: 070-582 56 56 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00150/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00150/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

AU-System är en ledande leverantör av konsulttjänster och lösningar för utvecklingen av avancerade Internet- och trådlösa teknologier, applikationer och relaterade tjänster.

Dokument & länkar