Delårsrapport januari - mars 2000

Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljning och resultat Autofill-koncernens rörelseintäkter uppgick för perioden till MSEK 0,5 (0,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -15,0 (-18,9). Produkt och marknad Autofill accepterade beställning på testanläggning från Shell International, Schweiz, och Repsol, Spanien januari år 2000. OK testar Autofillsystemet på fyra bensinstationer i Stockholm. Autofill har tidigare genomfört tester med bl.a. Mobil Oil och BP/Amoco. Autofill erhöll ett erbjudande från Mobil Oil, i februari 2000 att överlåta licensrättigheter till Mobil, vilket Autofill avböjde. Därefter har Mobil sagt upp ett leverans och utvecklingsavtal från 1998. Autofill är överens med Mobil Oil om att detta avtal inte längre tjänade sitt ursprungliga syfte. Testerna och leveranserna till bl.a BP/Amoco och Mobil Oil har genomförts, och genomförs med OK, Shell och Repsol med bolagets nuvarande modell AF 320. Autofill utvecklar nu en ny modell AF 2000 för serieproduktion baserat bl.a på erfarenheterna från de omfattande testerna som genomförts. Den nya modellen innehåller både konceptuella förbättringar som patentskyddats av Autofill, samt förenklingar med avsevärt färre delar i systemet, vilket främjar både tillverkningen och tillförlitligheten. AF 2000 beräknas vara färdig som prototyp under fjärde kvartalet år 2000. Arbetet med den nya modellen har pågått under tre års tid och den har hittills resulterat i ett nytt patent och två nya patentansökningar. Nyheten är att systemet inte längre behöver en "knapp" vid sidan av tankluckan för att kunna styra roboten rätt. Härigenom går det att anpassa bilarna för automat tankning på några sekunder gentemot tidigare några minuter. Det innebär också att oljebolagen förenklar sin logistik vid en massintroduktion. De behöver inte längre lagerhålla och distribuera tanklock, "knappar", mallar och instruktioner i många varianter. Istället kan de enkelt distribuera enbart ett tanklock. Den nya modellen AF 2000 ökar systemets smidighet och tillförlitlighet ytterligare, vilket är väsentligt för att få bilisterna att snabbt ta till sig det nya sättet att tanka. Precis som tidigare gäller fortfarande de övriga fördelarna med Autofill-tankningar. Dvs det är bekvämt - bilisten behöver inte lämna förarplatsen, dessutom är det enkelt, snabbt, säkert och miljövänligt. Organisation och personal Antalet anställda i koncernen var vid periodens slut 16 (40) personer. Härutöver har Autofill fyra konsultbolag engagerade i utvecklingsarbetet med företagets ny modell AF2000. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till MSEK 1,3 (12,1). Koncernens operativa kassaflöde, s.k. "burnrate" uppgick till MSEK -9,5(-14,1). Autofill tecknade den 6 april 2000 ett avtal med Deloitte & Touche Corporate Finance beträffande rådgivning i en planerad private placement på den Nordamerikanska finansmarknaden omfattande 20 MUSD, ca 170 MSEK. Deloitte & Touche Corporate Finance , som är en betydande rådgivare inom private equity investments i USA, räknar med att Autofill behöver fyra-fem månader för att genomföra finansieringen, som sker på gängse "best effort basis"-villkor. Finansieringen avses trygga Autofills långsiktiga ekonomiska behov fram till att företaget kan generera erforderliga försäljningsintäkter. I avvaktan på att private placement-aktiviteten är fullt genomförd, går huvudägaren i Autofill, Sten Corfitsen, in med ett kapitaltillskott till företaget på 10 MSEK. Hälften av detta kapitaltillskott har betalats in till bolaget under April 2000 och resterande del betalas in under maj/juni 2000. Villkoren för detta lån är 10% ränta samt företagsinteckning. Styrelsen har vid styrelsemötet den 25 april beslutat att föreslå den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om * Nyemission av högst 4.000.000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot vederlag i form av kontant betalning eller apportegendom eller med villkor om kvittning. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas i samråd med den rådgivare och eller Emissionsinstitut som bolaget anlitar för genomförandet av emissionen på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. * Emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av högst 4.000.000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot vederlag i form av kontant betalning eller apportegendom eller med villkor om kvittning. Koncernens soliditet var vid periodens utgång procent 57 (81). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under verksamhetsåret till MSEK 0 (0,5). Framtidsutsikter Tidpunkten för serieproduktion av bolagets nya modell, mottagandet av den på marknaden, bolagets leveranskapacitet samt val av betalningsmetod (försäljning, leasing etc) är exempel på faktorer som styr tidpunkten för när Autofill kan generera tillräckliga intäkter av egen kraft. Flera av dessa faktorer inrymmer osäkerhet varför det inte är meningsfullt att avge en precis prognos. Däremot är det bolagets uppfattning att den planerade finansieringen på den Nordamerikanska marknaden om $20 miljoner bör ge tillräckliga ekonomiska resurser tills Autofill kan generera intäkter av egen kraft. Ekonomisk information 26 maj 2000 -Bolagsstämma 28 augusti 2000 -Delårsrapport 6 månader 20 november 2000 -Delårsrapport 9 månader Februari 2001 -Bokslutskommuniké Granskning Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 8 maj 2000 Styrelsen För ytterligare information, kontakta: VD Clas Ivarsson tel 0709-428942 Koncernens Resultaträkning i sammandrag, 2000 1999 1998 MSEK Jan-mars Jan- Jan- mars mars Rörelsens intäkter 0,5 0,0 1,3 Rörelsens kostnader -15,5 -19,0 -14,3 Rörelseresultat -15,0 -19,0 -13,0 Finansiella intäkter och kostnader 0 0,1 -0,6 Resultat efter finansiella poster -15,0 -18,9 -13,6 Årets resultat -15,0 -18,9 -13,6 Koncernens Balansräkning i sammandrag (per 2000 1999 1998 31/3) (MSEK) Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill 11,5 26,9 42,3 Övriga anläggningstillgångar 5,7 6,3 4,9 Summa Anläggningstillgångar 17,2 33,2 47,2 Omsättningstillgångar Varulager m m 2,5 9,0 8,2 Kortfristiga fordringar 7,2 4,2 4,1 Kassa och bank 1,3 7,2 11,3 Summa omsättningstillgångar 11,0 20,4 23,6 Summa tillgångar 28,2 53,6 70,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 16,2 43,5 60,7 Kortfristiga skulder 12,0 10,1 10,1 Summa eget kapital och skulder 28,2 53,6 70,8 Kassaflödesanalys 2000 1999 1998 Jan-mars Jan- Jan- mars mars (MSEK) Kassaflöde från årets verksamhet -10,0 -14,4 -9,4 Förändring av rörelsekapital 0,5 0,8 -3,8 Kassaflöde från löpande verksamheten -9,5 -13,6 -13,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten - -0,5 -0,2 Operativt kassaflöde -9,5 -14,1 -13,4 Kassaflöde från finansverksamheten - - - Förändring av likvida medel -9,5 -14,1 -13,4 Likvida medel vid årets början 10,8 21,3 24,7 Likvida medel vid årets slut 1,3 7,2 11,3 Nyckeltal 2000 1999 1998 Jan-mars Jan- Jan- mars mars Soliditet, % 57 81 86 Medelantal årsanställda 17 36 31 Antalet aktier vid årets slut 36 418 24 279 21 279 800 200 200 Eget kapital per aktie, SEK 0,46 1,79 2,5 Nettoresultat per aktie, SEK -0,41 -0,78 -0,64 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar