Revisionsberättelse Autofill

REVISIONSBERÄTTELSE AUTOFILL Följande revisionsberättelse har överlämnats till bolaget. REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i Autofill AB (publ) Organisationsnummer 556461-1639 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Autofill för år 1999. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års- redovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Värderingarna i bokslutet är gjorda med antagandet av fortsatt drift. Denna förutsättning är som alltid i denna typ av utvecklingsbolag beroende av att bolagets långsiktiga finansiering, fram till produkternas kommersialisering, löses på ett tillfredsställande sätt. Som framgår av förvaltningsberättelsen har två planerade kapitalanskaffningar inte resulterat i någon långsiktig finansieringslösning för bolaget. Med hänsyn till detta anser vi att osäkerheten beträffande bolagets långsiktiga finansiering har ökat. På grund av denna ökade osäkerhet kan vi inte uttala oss om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Av ovan nämnda skäl kan vi varken tillstyrka eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen och behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av Ulf J Johansson (1999-01-01- -11-18), Bengt Berg (1999-01-01--11-18), Johnny Alvarsson (1999-01-13--11- 18), Leif Ledmyr (1999-05-26--11-18), Sten Corfitsen (1999-01-01--), Inge Pettersson (1999-01-01--), Clas Ivarsson (1999-12-16--), Leif Eriksson (1999-12-16--) och Per-Olof Ezelius (1999-12-16--). Styrelsesuppleanten Christian Luthman inträdde enligt styrelseprotokoll i styrelsen 1999-11-18 och avgick genom eget utträde samma dag. Verkställande direktörer har varit Sten Corfitsen (1999-01-01--06-01), Leif Ledmyr (1999-06-01--11-25) och Clas Ivarsson (1999-11-25--). Det samarbete med Mobil Oil Corporation ("Mobil") som inleddes 1998 upphörde i realiteten i slutet av 1999. Det ursprungliga samarbetet sades formellt upp av Mobil i början av år 2000. Den nya styrelsen och verkställande direktören arbetar med en finansiell plan och en utvecklingsplan där en finansiering på den nordamerikanska finansmarknaden skall tillförsäkra Autofill en tryggad finansiering tills den nya produktversionen är klar. En stor del av det tekniska utvecklingsarbetet görs numera i USA där tillverkningen av företagets produkter också är tänkt att ske. Det första samarbetet vad gäller finansiering i USA, baserad på ett "Letter of Intent" med bolaget Chadbourn, är numera avslutat sedan det visat sig att Chadbourn inte lyckats ordna finansiering. Autofill har i början av år 2000 lämnat pressmeddelanden angående bridgefinansiering, enligt bolaget baserad på information från Chadbourn, som senare visat sig vara felaktiga. I ett utvecklingsbolag som Autofill som går med stora förluster är tillgången till finansiering av avgörande betydelse. Det kan inte uteslutas att de åtgärder som den nya styrelsen och verkställande direktören har vidtagit i samband med avslutandet av samarbetet med Mobil och arbetet med att erhålla ny finansiering, har skadat bolaget. Vi kan i dagsläget inte bedöma huruvida av nya styrelsen och VD fattade beslut eller vidtagna åtgärder har skadat eller kan komma att skada bolaget på ett sådant sätt som skulle föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget. I vår bedömning har vi tagit hänsyn till att det speciellt i utvecklingsbolag är svårt att kvantifiera effekter och eventuella skador i monetära termer. Vidare är det svårt att bedöma huruvida ett affärsmässigt beslut är att betrakta som oaktsamt i aktiebolagsrättslig mening och därmed föranleda skadeståndsskyldighet gentemot bolaget. På grund av ovanstående osäkerhet varken tillstyrker eller avstyrker vi att bolagsstämman beviljar Sten Corfitsen, Inge Pettersson, Clas Ivarsson, Leif Eriksson och Per-Olof Ezelius i egenskap av styrelseledamöter, och Clas Ivarsson, i egenskap av verkställande direktör, ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vid vår granskning av den tidigare styrelsens och verkställande direktörernas förvaltning har inte framkommit några väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget som skulle kunna föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman beviljar Ulf J Johansson, Bengt Berg, Johnny Alvarsson, Christian Luthman och Leif Ledmyr i egenskap av styrelseledamöter och Sten Corfitsen samt Leif Ledmyr i deras egenskap av verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 12 maj 2000 Lars Sundström Svante Forsberg Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor För ytterligare information kontakta Autofills VD Clas Ivarsson, tfn 08- 7316200 mobil 0709- 42 89 42 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar