Autoliv inleder strategisk översyn för en separation av affärssegmenten Passive Safety och Electronics

(Frankfurt, Tyskland, 14 september 2017) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, tillkännagav idag att styrelsen har gett ledningen i uppdrag att genomföra en strategisk översyn av verksamhetsstrukturen med avsikt att skapa separata bolag av dess nuvarande affärssegment, Passive Safety och Electronics.

Intentionen är att skapa två börsnoterade bolag som kan adressera två differentierade, växande marknader med ledande produkter och därigenom skapa ytterligare mervärde för aktieägare, kunder och andra intressenter jämfört med den gemensamma struktur som Autoliv har idag. Den strategiska översynen ämnar utvärdera detta och andra möjligheter. Även om en strategisk översyn har påbörjats så finns inga garantier för att en sådan översyn kommer resultera i några transaktioner, inklusive en uppdelning eller en börsnotering av verksamheterna.

”Den nuvarande verksamhetsstrukturen har tjänat Autoliv mycket väl och skapat stora värden för aktieägare och andra intressenter sedan noteringen på Stockholmsbörsen 1994. Under det senaste årtiondet har verksamheten inom Electronics vuxit och mognat sida vid sida med vår världsledande verksamhet inom Passive Safety och vi har idag två åtskilda, framgångsrika verksamheter med sin egen, unika affärslogik. Vi är övertygade om att det är dags att de båda, var och en för sig, får maximera sin potential,” sa Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef för Autoliv.

Electronics består av aktiva säkerhetssystem (radar till fordonsindustrin, kameror med förarassistanssystem, kameror med mörkerseende samt positioneringssystem), styrenheter och sensorer samt bromssystem. Marknaden (i synnerhet inom aktiva säkerhetssystem med inriktning mot självkörande bilar) karaktäriseras av hög förändringstakt och tillväxt, vilket kräver en snabbfotad innovations- och partnerskapsmodell samt betydande, tidiga investeringar för att kunna tillvarata framtida tillväxt. Uppskattningsvis kommer den totala marknaden för säkerhetselektronik att växa från omkring 20 miljarder USD under 2017 till mer än 40 miljarder USD under 2025. Målet för Electronics är att ta en betydande del av denna tillväxt och samtidigt kontinuerligt förbättra lönsamheten.

Electronics är idag en av ledarna inom aktiv säkerhet med en av de mest omfattande och avancerade produktportföljerna inom industrin. Under de senaste två åren har Electronics flyttat fram positionerna ytterligare och utgör idag en betydande aktör inom fordonselektronik vilket bl.a. inkluderar en konkurrenskraftig produktportfölj, att man blivit en kvalificerad leverantör av aktiva säkerhetsprodukter till ett stort antal biltillverkare samt ingått betydelsefulla partnerskap med företag som Volvo Cars (Zenuity), NVIDIA och LiDAR-experterna Velodyne för kommande generation bilar med hög automatiseringsgrad. Under 2016 uppgick Electronics försäljning till 2,216 miljarder USD, med en målsättning att nå en omsättning på 3 miljarder USD under 2020.

Passive Safety består av system för krockkuddar, rattar och säkerhetsbälten. Marknaden kännetecknas av stabil tillväxt och stegvis, kontinuerlig innovation, vilket ställer mycket höga krav på kvalitet och effektiv tillverkning. Den totala, tillgängliga marknaden för Passive Safety beräknas växa från omkring 20 miljarder USD under 2017 till omkring 25 miljarder USD under 2025. Under samma period väntas Passive Safety växa snabbare än marknaden för personbilar, som väntas växa med nära två procent per år. Målsättningen för Passive Safety är att bibehålla sin position som innovativ marknadsledare och samtidigt bibehålla en hög kvalité och kapitaleffektivitet samt ytterligare förbättra sin marginal.

Passive Safety är världsledande med en marknadsandel på 39% under 2016. Under de senaste 2,5 åren har Passive Safetys andel av den totala orderingången uppgått till omkring 50% eller mer, vilket indikerar en betydande ökning av marknadsandelen framöver. Som självständigt bolag kommer Passive Safety få ökade möjligheter att optimera verksamheten ytterligare. Under 2016 uppgick Passive Safetys försäljning till 7,9 miljarder USD, med målet att nå drygt 10 miljarder USD under 2020.

Utifall att en uppdelning äger rum, förväntas processen, i de flesta scenarios, ta ungefär ett år. Uppdateringar med hänsyn till den strategiska översynen kommer göras när ny information finns att tillgå.

Autoliv har segmentrapporterat Passive Safety och Electronics sedan början av 2016.

För ytterligare information kontakta:

Media Thomas Jönsson, Group Vice President Communications    Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Investerare Anders Trapp, Vice President Investor Relations    Tel +46 (0)8 5872 0671

Ray Pekar, Vice President Investor Relations Americas    Tel +1 248 475 0427

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, Group VP Corporate Communications, för offentliggörande den 14 september 2017 kl.07.00 CET.

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2016 c:a 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.


”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och utveckling som Autoliv, Inc, eller dess ledning tror eller förväntar sig kunna inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, inkluderande, utan begränsning, uttalanden avseende Bolagets strategiska översyn av dess verksamhetsstruktur eller villkoren, tidpunkten eller strukturen av någon transaktion till följd av en sådan översyn, om någon, framtidsutsikterna för Passive Safety och Electronics som separata verksamheter, uttalanden relaterat till den framtida prestationen av Bolaget eller av någon annan sådan verksamhet om transaktionen genomförs; övriga mål med hänsyn till Bolagets prestation som ett bolag, ledningens bedömningar av affärsmässig utveckling och trender i förfluten tid, samt bedömningar av framtida försäljning, operativ marginal, kassaflöde, faktisk skattesats eller framtida operativa prestationer eller finansiellt resultat grundas på våra nuvarande förväntningar, diverse antaganden och uppgifter inhämtade från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, osäkerhet och andra faktorer som kan få till konsekvens att det faktiska resultatet väsentligen avviker från resultat som uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. I vissa fall kan du identifiera dessa uttalanden genom framåtriktade ord såsom ”beräknar”, ”förväntar sig”, ”projekterar” , ”planerar”, ”tänker”, ”tror”, ”tycker”, ”kan”, ”sannolikt”, ”kanske”, ”kommer”, ”skulle” ”kunde” eller den negativa formulering av dessa termer och annan jämförbar terminologi, trots att inte alla framåtriktade uttalanden innehåller sådana ord, Då uttalanden om framtiden innefattar risker och osäkerhet kan resultatet bli helt annorlunda jämfört med vad som angivits i gjorda uttalanden, vilket kan bero på en mängd olika orsaker, bland annat och utan några begränsningar, förändringar i produktionen av lätta fordon; svängningar i den planerade fordonsproduktionen till vilken Bolaget agerar som leverantör; förändringar för industrin generellt sett; förändringar avseende marknadsförutsättningar; förändringar i våra möjligheter att framgångsrikt anpassa vår produktionskapacitet till rådande förhållanden på marknaden, omstruktureringskostnader och initiativ till kostnadsreduktioner som tidigare offentliggjorts samt marknadens reaktioner på detta; förlust av affärer beroende på ökad konkurrens; högre råmaterialkostnader; högre bränsle- och energikostnader; förändringar i kundbasen och förändringar i kundernas beteenden i förhållande till våra produkter; kundförluster; förändringar i lagar och regler; kunder som går i konkurs eller försäljningar eller avyttringar och kunders varumärken; ofördelaktiga fluktuationer i valuta och räntenivåer i någon eller några av de länder där vi är verksamma; brist på komponenter; marknadens acceptans av våra nya produkter; kostnader och svårigheter i samband med integration av nya verksamheter och ny teknologi; fortsatt osäkerhet i prisförhandlingar med kunder; vår förmåga att få nya affärer; produktansvar och garantier; krav i samband återkallelser och andra krav relaterade till tvister och våra kunders reaktioner på detta (inklusive beslutet om Toyota-återkallelsen); högre omkostnader för våra pensionsplaner och andra ersättningssystem; stopp i produktionen och andra arbetskraftsrelaterade problem; möjliga negativa effekter av pågående eller framtida tvister eller intrångskrav; negativa konsekvenser av kartellutredningar eller andra liknande (statliga) utredningar och relaterade tvister om hur vi bedriver och organiserar vår verksamhet; ställningstaganden avseende skatt av relevanta myndigheter and förändringar i våra faktiska skattesatser; vårt beroende av nyckelpersonal; förändringar i relevant regelverk som begränsar vår verksamhet; politiska förhållanden; vårt beroende av och våra relationer med kunder och leverantörer; osäkerheten kring vilka strategiska alternativ som kan komma i fråga med hänsyn till Electronics-verksamheten, huruvida någon transaktion kommer att påbörjas eller avslutas med anledning av en sådan översyn, samt timing och värdet på en sådan transaktion; risker relaterat till den potentiella separeringen av Electronics-verksamheten och andra osäkerhetsfaktorer angivna under rubrikerna ”Risk Factors” och ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Conditions and Results of Operations” i våra årsredovisningar (”10-K”) och kvartalsrapporter (”10-Q”) inklusive ändringar. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är s.k. ”forward-looking statements” åberopar vi det skydd enligt ”safe harbor” för framåtblickande uppgifter som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden vid fall av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar