Autoliv redovisar icke kassaflödespåverkande kostnad och specificerar kostnader för avknoppning

(Stockholm, 26 januari, 2018) Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb) publicerar idag en icke kassaflödespåverkande engångsnedskrivning av goodwill och specificerar förväntade engångskostnader relaterade till den planerade avknoppningen och noteringen av Electronics verksamhet.

Engångsnedskrivning av goodwill

  • En icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill för joint venture-bolaget Autoliv Nissin Brake Systems (där Autoliv äger 51%), vilken har en nettoeffekt på Autolivs nettoresultat med cirka 100 miljoner USD.

  • Den totala nedskrivningen, vilken påverkar det rapporterade rörelseresultatet, uppgår till 234 miljoner USD. Nedskrivningen har ingen påverkan på justerat rörelseresultat, eller justerat resultat per aktie.

  • Denna icke kassaflödespåverkande kostnad har ingen effekt på kassaflöde, finansiella mål eller Electronics affärsplan.

  • Nedskrivningen är en konsekvens av att försäljningsutvecklingen för joint venture-bolaget ANBS utvecklats svagare än vad som förväntades vid bolagets start i april 2016.

Uppdatering av förväntade kostnader som direkt relateras till avknoppningen av Electronics

  • Projektkostnaden för delningen av verksamheterna och avknoppningen väntas uppgå till 70 miljoner USD.

  • Främst redovisnings-, finansiella, legala och IT-relaterade kostnader samt kostnader för noteringsprocessen.

  • Projektkostnaderna bokförs under det kvartal de uppstår, merparten väntas inte vara avdragsgilla.

  • Skatterelaterade kostnader för uppdelningen av de legala enheterna i samband med avknoppningen väntas uppgå till 80 miljoner USD.

  • Skatterelaterade kostnader bokförs vid tidpunkten för uppdelningen av de legala verksamheterna, vilken beräknas äga rum första halvåret 2018.

Avknoppningen av Electronics fortlöper enligt plan och väntas genomföras under tredje kvartalet 2018. Den är föremål för marknads- och regulatoriska villkor samt vissa övriga villkor, däribland ett godkännande från Autolivs styrelse. Som tidigare meddelats väntas avknoppningen vara skattefri för Autolivs aktieägare.

Autoliv kommer besvara frågor angående avknoppningen av affärsområdet Electronics under den telefonkonferens för fjärde kvartalets resultat 2017 som är planerad till den 30 januari 2018 kl. 14.00.

Bakgrund till den finansiella rapporteringen av Autoliv Nissin Brake Systems

Autoliv konsoliderar ANBS fullt ut i sin resultat- och balansräkning. Autoliv äger 51% av ANBS och minoritetsägandet om 49% rapporteras under ”Periodens resultat hänförlig till minoriteter” i resultaträkningen samt under ”Minoritetsintressen” i balansräkningen. Nedskrivningen av den icke kassaflödespåverkande goodwillposten gjordes som en del av förberedelserna för och revisionen av Autoliv’s finansiella rapportering för 2017.

Frågor från media:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications.         Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 08.30 CET.

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2016 c:a 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om slutförande och tidpunkt för föreslagen avknoppning, uppskattade projekt- och skattekostnader som associeras med separation och avknoppning, Passive Safety och Electronics kommande prestationer och framtida utsikter som enskilda bolag om avknoppningen genomförs, förväntade strategiska, operativa och konkurrensmässiga fördelar efter den föreslagna avknoppningen, den effekt en uppdelning kan ha på Autoliv och dess intressenter, samt hur aktiviteter, händelser och utveckling adresseras av Autoliv Inc. eller vad dess ledning tror och förutser kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiskta resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar