Kvartalsrapport april – juni 2018

Ökad organisk tillväxt för ett mer fokuserat Autoliv

(Stockholm 27 juli 2018) – För andra kvartalet 2018 rapporterar Autoliv (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, en försäljningsökning om 11,5% till 2.212 MUSD för kvarvarande verksamhet. Den organiska försäljningstillväxten* för kvartalet var 7,3%. Geografiska regioner som bidrog väsentligt till den organiska försäljningstillväxten var Kina med 18% och Amerika med 13%. Säkerhetsbälten växte organiskt med 11% och krockkuddar med 6%. Den redovisade rörelsemarginalen uppgick till 10,4%. Den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 10,4%. (Ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell).

Under helåret 2018 förväntas den organiska försäljningstillväxten öka med runt 8%, och den justerade rörelsemarginalen uppgå till mer än 11%. (Se avsnittet ”Utsikter” på nästa sida för mer information om organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är framåtblickande ej U.S. GAAP-baserade beräkningar). 

Alla resultat i denna rapport avser Autolivs resultat som påverkas av avknoppningen av Veoneer, Autolivs tidigare segment Electronics. Veoneers historiska resultat återspeglas som avvecklad verksamhet, med undantag för kassaflöden, som redovisas på konsoliderad basis för både kvarvarande och avvecklad verksamhet samt resultat justerat för minoritetens andel (konsoliderat Autoliv). De omräknade historiska finansiella rapporterna som återspeglar avknoppningen av Veoneer är oreviderade, men har hämtats från Autolivs historiska reviderade årsredovisningar.

Nyckeltal

(Miljoner U.S. dollar, förutom aktiedata) Q2 2018 Q2 2017 Förändring
Försäljning kvarvarande verksamhet $2.211,5 $1.983,9 11,5%
Rörelseresultat kvarvarande verksamhet $229,1 $219,8 4,2%
Rörelsemarginal kvarvarande verksamhet 10,4% 11,1% -0,7%
Justerad rörelsemarginal kvarvarande verksamhet 1) 10,4% 10,9% -0,5%
Resultat per aktie efter utspädning kvarvarande verksamhet 2, 3) $2,20 $1,54 42,9%
Justerat resultat per aktie efter utspädning kvarvarande verksamhet 1, 2, 3) $2,22 $1,50 48,0%
Operativt kassaflöde $47,4 $179,4 -73,6%
1) Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar och kartellrelaterade ärenden. 2) Efter utspädning och exkl. återköpta aktier. 3) Tilldelade aktierätter
genom aktieprogram med rätt att erhålla motsvarighet till utdelning är (under tvåklassmetoden) undantagna från EPS beräkningen.

Kommentarer från Mikael Bratt, VD och koncernchef
”När avknoppningen av Veoneer nu har avslutats i god ordning har Autoliv-teamet nu fullt fokus på våra säkerhetsprodukter, med hantering av produktlanseringar samt att leverera värde till våra intressenter.
 
Baserat på föregående års starka orderingång innebar andra kvartalet den uppgång för den organiska försäljningstillväxten som vi har förutsett. Antalet produktlanseringar under andra kvartalet 2018 ökade med 72% jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet utgjorde tillväxtmarknaderna, Kina, Indien, ASEAN och Sydamerika 60% av den organiska försäljningstillväxten*, och lyfte sin andel av försäljningen från 21% till 24%. Kina tog täten och ökade organiskt med 18%. Nordamerika växte organiskt* med nästan 12%.
 
Produktlanseringarna är på rätt spår, med vissa förseningar i den planerade produktionsökningen för några modeller och med något förhöjda uppstartskostnader. Vi upplevde en viss negativ påverkan från råvarupriser och valutaeffekter under andra kvartalet, vilket begränsade de positiva effekterna av den starka försäljningstillväxten. Våra förväntningar för helåret 2018 och den fortsatt starka orderingången stöder vår uppfattning att vi är på rätt väg mot våra 2020-mål, och vi är fortsatt fullt fokuserade på att leverera en försäljning på över 10 miljarder USD och en justerad rörelsemarginal på runt 13%.
 
Gynnsamma branschförutsättningar fortsatte att driva en högre global fordonsefterfrågan och en högre fordonsproduktion under kvartalet. Vi följer noggrant utvecklingen inom frågor av avgörande betydelse för vår verksamhet, såsom möjliga omförhandlingar inom NAFTA och olika handelshinder för råvaror och fordonsprodukter.
 
Med ett ständigt fokus på kvalitet, innovation och operationell excellens fortsätter vi att exekvera på våra ökade affärsvolymer och nya möjligheter i ett mer fokuserat Autoliv.”
 

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska kl. 14:00 (CET) idag, fredag 27 juli. Gå till www.autoliv.com. för att följa konferensen eller för att få kod och telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.

 

Förfrågningar: Investerare och analytiker
Anders Trapp 
Vice President Investor Relations                            
Tel +46 (0)8 58 72 06 71
 
Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 58 72 06 14

Förfrågningar: Media
Stina Thorman
Tillförordnad Vice President Communications    

Tel +46 (0)8 58 72 06 50

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2018 kl. 12.00 CET.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar