Kvartalsrapport april – juni 2020

Report this content

Stockholm, Sverige, 17 juli, 2020 (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb)

Kv2 2020: Anpassning till svag men stigande marknad

Finansiell sammanfattning kv 2
$1 048m
försäljning
48% organisk försäljningsminskning*
-22,3% rörelsemarginal
-16,4% justerad rörelsemarginal*
$-2,00 resultat/aktie - $3,25 minskning
$-1.40 justerat resultat/aktie* - $2,78 minskning

Utsikter för helåret 2020
Inga utsikter kommer att ges innan effekterna av COVID-19 pandemin kan bedömas tydligare.

Viktiga händelser i verksamheten i det andra kvartalet 2020

  • Försäljningen minskade organiskt* 2,6 procentenheter mer än global fordonsproduktion minskade, eftersom positiva effekter av att vår försäljning utvecklades bättre än fordonsproduktionen inom respektive region överskuggades av negativa regionala mix effekter. Jämfört med samma månad 2019 minskade försäljningen organiskt i april med 65%, i maj med 55% och i juni med 20%. Orderingången för första halvåret var i linje med H1 2019 vilket stärker våra möjligheter att växa snabbare än fordonsproduktionen under en längre tidsperiod.
     
  • Lönsamhet och kassaflöde påverkades negativt av kundernas fabriksstängningar och en volatil upprampning i industrin, samt av en fortsatt hög aktivitetsnivå i vårt utvecklings- och produktanpassningsarbete med framtida modellanseringar. Vår likviditet är fortsatt stark med 1,7 miljarder USD i kassa och outnyttjat låneutrymme. Operativt kassaflöde var 128MUSD negativt i kvartalet, men vände till positivt i juni.
     
  • Omfattande kostnadsbesparingar med effekter på kort och lång sikt inkluderar personalkostnadsminskning med 25% jämfört med kv1, samt lansering av strukturellt effektivitetsprogram fas II, med målet att minska personalkostnader med ytterligare cirka 65 MUSD. Ytterligare strukturella kostnadsprogram, inklusive koncernens fabriksstruktur, utvärderas.

*För ej US GAAP, se jämförelsetabell. Alla förändringstal i denna rapport jämför med motsvarande period året innan, om inte annat anges.

Nyckeltal

MUSD, förutom aktiedata Kv2 2020 Kv2 2019 Förändring 6M 2020 6M 2019 Förändring
Försäljning $1 048 $2 155 -51% $2 893 $4 329 -33%
Rörelseresultat $-234 $170 -238% $-99 $343 -129%
Justerat rörelseresultat1) $-171 $183 -193% $-35 $350 -110%
Rörelsemarginal -22,3% 7,9% -30,2 -3,4% 7,9% -11,3
Justerad rörelsemarginal1) -16,4% 8,5% -24,9 -1,2% 8,1% -9,3
Resultat/aktie efter utspädning2, 3) $-2.00 $1,25 -260% $-1,14 $2,52 -145%
Justerat resultat/aktie efter utspädning1, 2, 3) $-1,40 $1,38 -201% $-0,53 $2,57 -121%
Operativt kassaflöde $-128 $-21 -510% $28 $133 -79%
Avkastning på sysselsatt kapital4) -25,0% 18,3% -43,3 -5,3% 18,9% 24,2
1) Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar och kartellrelaterade ärenden. 2) Efter utspädning när tillämpligt och exkl. återköpta aktier. 3) Tilldelade aktierätter genom aktieprogram med rätt att erhålla motsvarighet till utdelning är (under tvåklassmetoden) undantagna från v/a-beräkningen. 4) Annualiserat rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

 
Kommentar från Mikael Bratt, VD och koncernchef
 

Utmaningarna vi hanterade i andra kvartalet var utan motstycke. COVID-19 pandemin är först och främst en humanitär kris, där hälsa och säkerhet är främsta prioritet och vår globala Smart Start Playbook har varit avgörande för oss när vi återstartat verksamheter. Jag är stolt över vår organisation som har klarat att minska kostnader, återstartat verksamheter på ett säkert sätt och samtidigt fortsatt arbeta med vår långsiktiga strategi. 
 
Hastigheten och djupet på efterfrågeminskningen och den volatila upprampningen fick en kraftig påverkan på vår finansiella utveckling i kvartalet. Våra största marknader Amerika och Europa stod praktiskt taget stilla i april, vilket följdes av återstart och upprampning i maj och juni. Dagliga justeringar gjordes som svar på den låga och volatila kundefterfrågan, inklusive personalminskning med 3 700 sedan mars, permitteringar och kraftiga minskningar av investeringar och allmänna utgifter.
 
Vi måste balansera kostnadsbesparingarna mot behovet av kapacitet för efterfrågeåterhämtningen som inleddes i maj och som fortsatt i de första veckorna i juli. Vi behöver också behålla kapacitet för vad som blir den nya normalmarknaden samt den tillväxt utöver marknadens som vi förväntar oss. Jag är övertygad om att de åtgärder vi vidtagit och planerar ger oss goda möjligheter att dra nytta av en återhämtning i fordonsefterfrågan.
 
Vår försäljning minskade något mer än global fordonsproduktion, som nästan halverades i kvartalet jämfört med ett år tidigare. Vår organiska försäljning utvecklades bättre än fordonsproduktionen inom alla regioner men eftersom regioner med högt säkerhetsinnehåll i fordonen minskade mer än regioner med lägre säkerhetsinnehåll blev försäljningsmixen ofördelaktig.
 
Vi stärks av att det operativa kassaflödet var positivt i juni och av att våra kunders offertaktivitet och lanseringsplaner är tämligen oförändrade. Vårt utvecklings- och produktanpassningsarbete för att understödja dessa aktiviteter är fortsatt intensivt, även om ett begränsat antal modellanseringar har försenats. Jag är även nöjd med att orderingången första halvåret var i nivå med året innan. 
 
Det strukturella effektivitetsprogrammet (SEP) är nu nästan avslutat. Som nästa steg lanserar vi nu SEP2. Vi fortsätter med de strategiska initiativ och strukturella förbättringar vi beskrev på vår kapitalmarknadsdag 2019. Ambitionen är att säkra en adekvat kostnadsstruktur som understöder våra lönsamhetsmål på medellång sikt även i en värld med lägre fordonsproduktion. En sådan utmaning kan dock innebära att mer tid behövs för att nå våra mål.


Inquiries: Investors and Analysts
Anders Trapp
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0671

Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0614

Inquiries: Media
Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0614

Marja Huotari
Acting Vice President Communications 
Tel +46 (0)70 957 8135

  
Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl 12.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar