Kvartalsrapport april – juni 2021

Report this content

Stockholm, Sverige, 16 juli, 2021 
(NYSE: ALV och SSE: ALIV.sdb) 

Kv2 2021: Återhämtning i en utmanande omvärld

Finansiell sammanfattning kv2
$2 022m försäljning
85% organisk försäljningsökning*
8,1% rörelsemarginal
8,2% justerad rörelsemarginal*
$1,19 vinst/aktie – ökning med $3,19 
$1,20 justerad vinst/aktie* - ökning med $2,60


Utsikter för helåret 2021
Cirka 20-22% försäljningsökning
Cirka 16-18% organisk försäljningsökning
Cirka 9-9.5% justerad rörelsemarginal

 

Viktiga händelser i verksamheten i det andra kvartalet 2021

  • Stark organisk försäljningstillväxt* i alla regioner, förutom Kina, då global fordonsproduktion växte med 52% jämfört med kv2 förra året (enligt IHS Markit juni 2021). Försäljningen ökade organiskt med 85%, vilket var mer än 33 procentenheter mer än global fordonsproduktion, huvudsakligen p.g.a. lanseringar och positiva effekter av fordons- och geografisk mix. Alla regioner utom Övriga Asien överträffade fordonsproduktionen med 4-38 procentenheter. Jämfört med kv1, 2021 minskade fordonsproduktionen med 8%.
  • Stor lönsamhetsföbättring, driven främst av den starka försäljningsökningen. Justerad rörelsemarginal* förbättrades med 24,6 procentenheter till 8,2%. ROCE ökade till 17,7% och ROE ökade till 16,3%.
  • Bättre kassaflöde och balansräkning. Operativt kassaflöde ökade till 63 MUSD medan fritt kassaflöde* uppgick till -33 MUSD. Nettoskulden* minskade kraftigt och vår skuldkvot* förbättrades till 1,1x. Kvartalsutdelningen fastställdes till 0,62 USD för kv2 2021.

    * För ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell. Alla förändringstal i denna rapport jämför med motsvarande period året innan, om inte annat anges.
Nyckeltal
MUSD, förutom aktiedata Kv2 2021 Kv2 2020 Förändring 6m 2021 6m 2020 Förändring
Försäljning $2 022 $1 048 93,0% $4 265 $2 893 47,4%
Rörelseresultat $164 $-234 n/a $401 $-99 n/a
Justerat rörelseresultat1) $166 $-172 n/a $403 $-36 n/a
Rörelsemarginal 8,1% -22,3% 30,4 9,4% -3,4% 12,8
Justerad rörelsemarginal1) 8,2% -16,4% 24,6 9,4% -1,2% 10,6
Resultat/aktie efter utspädning2, 3) $1,19 $-2,00 n/a $2,98 $-1,14 n/a
Justerat resultat/aktie efter utspädning1, 2, 3) $1,20 $-1,40 n/a $2,99 $-0,53 n/a
Operativt kassaflöde $63 $-128 n/a $249 $28 795%
Avkastning på sysselsatt kapital4) 17,7% -25,0% 42,7 21,8% -5.3% 27,1
Justerad avkastning på sysselsatt kapital5) 17,8% -18,2% 36,0 21,9% -1.9% 23,8
1) Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar. 2) Efter utspädning när tillämpligt och exkl. återköpta aktier. 3) Tilldelade aktierätter genom aktieprogram med rätt att erhålla motsvarighet till utdelning är (under tvåklassmetoden) undantagna från v/a-beräkningen. 4) Annualiserat rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. 5) Annualiserat rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Ej-U.S. GAAP, se jämförelsetabell.
 

Kommentar från Mikael Bratt, VD och koncernchef
COVID-19 pandemin fortsätter påverka oss på flera sätt. Brist på halvledare ledde till att fordonsproduktionen i kv 2 blev 8% lägre än väntat i början av kvartalet och 8% lägre än kv1 (enligt IHS Markit juni 2021). Den oväntat låga fordonsproduktionen och de stora ändringarna i kundavropen, med kort varsel, påverkade försäljning och lönsamhet negativt i kvartalet. Oförutsägbarheten i dessa ändringar hindrade oss från att använda permitteringar på ett effektivt sätt för att motverka effekterna av den lägre kundefterfrågan. Även om situationen förbättrades mot slutet av kvartalet förväntar vi oss att fortsatta störningar i försörjningskedjan kommer påverka fordonsproduktionen negativt i kv3 med viss förbättring i kv4. 

Jag är nöjd med vår starka försäljningstillväxt och att den överträffade fordonsproduktionen i kv2. Jag är även nöjd med orderingången i första halvåret, att skuldkvoten* gick ned till 1,1x samt att vi återinförde kvartalsutdelningen.

Vi tog ett viktigt steg i kvartalet när vi beslutade om ambitiösa klimatmål. De inkluderar planer på att bli koldioxidneutrala i vår egen verksamhet 2030, med avsikt att nå nettonollutsläpp i hela leverantörskedjan 2040 samt att vi ansluter oss till Science Based Targets initiative.

Råmaterialpriserna har fortsatt öka, vissa nyckelråvaror har stigit mer än 20% det senaste kvartalet. Trots omfattande motåtgärder måste vi nu räkna med cirka 130 punkters rörelsemarginal-motvind från stigande råmaterialpriser för 2021. 

Vi fortsätter med noggrann kostnadskontroll för att hantera volatiliteten i efterfrågan. Trots detta måste vi justera vår helårsindikation p.g.a. osäkerheten i efterfrågan och försörjningskedjan. Med ett antagande om 9-11% global fordonsproduktionstillväxt för 2021 förväntar vi oss en organisk försäljningsökning om 16-18% och en justerad rörelsemarginal på cirka 9-9.5%.

Vi fortsätter också att driva våra strategiska initiativ, såsom ökad digitalisering och automatisering av värdekedjan, med goda resultat. Baserat på våra egna framsteg och prognoser om en återhämtning av fordonsproduktionen de närmsta åren är vi övertygade om våra 2022-24 mål om 12% justerad rörelsemarginal samt en årligt snittillväxt som är 4-5% högre än fordonsproduktionen. Detta och våra långsiktiga möjligheter kommer vara fokus för vår virtuella kapitalmarknadsdag den16 november, 2021. 

 

Inquiries: Investors and Analysts
Anders Trapp
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0671

Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0614


Inquiries: Media
Gabriella Ekelund
Senior Vice President Communications 
Tel +46 (0)70 612 6424

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli, 2021 kl 12.00 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar