Kvartalsrapport januari – mars 2022

Report this content

Stockholm, Sverige, 22 april, 2022
(NYSE: ALV och SSE: ALIV.sdb)

Kv1 2022: Extraordinära tider, extraordinära åtgärder

Finansiell sammanfattning kv1
$2 124m
försäljning

5,3% försäljningsminskning
1,0% organisk försäljningsminskning*
6,3% rörelsemarginal
3,2% justerad rörelsemarginal*
$0,94 vinst/aktie - $0,85 minskning
$0,45 justerad vinst/aktie* - $1,34 minskning

Utsikter för helåret 2022
Cirka 12%-17% organisk försäljningsökning
Cirka 3% negativ valutaeffekt på försäljningen
Cirka 5,5-7,0% justerad rörelsemarginal
Cirka $750-850 miljoner operativt kassaflöde

Viktiga händelser i verksamheten i det första kvartalet 2022

  • Försäljningen minskade organiskt* med 1,0% när global fordonsproduktion minskade med 4% jämfört med kv1 föregående år (IHS Markit april 2022). Försäljningen överträffade global fordonsprodution med 3 procenthenheter trots kraftigt negativ geografisk mix.
  • Lönshamheten försvagades p.g.a. kraftig rörelsemarginalpåverkan av högre kostnader från huvudsakligen råmaterial men även från störningar i leverantörskedjorna, volatilitet i fordonsproduktionen samt en hög nivå av premiumfrakt. Dessa faktorer förvärrades av kriget i Ukraina och nedstängningarna i Kina. Rörelsemarginalen minskade med 4,2 procentenheter och justerad rörelsemarginal* minskade med 7,4 procentenheter. Avkastning på sysselsatt kapital minskade till 14,6% och justerad avkastning på sysselsatt kapital* minskade till 7,4%.
  • Stark balansräkning och en skuldkvot* inom vårt målintervall. Operativt kassaflöde på 70 MUSD och fritt kassaflöde* på 53 MUSD bidrog till en stark balansräkning. Nettoskuld* och EBITDA minskade jämfört med ett år tidigare, vilket ledde till en oförändrad skuldkvot på 1.4x. Utdelning på 0,64 USD per aktie betalades i kvartalet och 0,23 miljoner aktier återköptes.

* För ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell. Alla förändringstal i denna rapport jämför med motsvarande period året innan, om inte annat anges.

Nyckeltal

MUSD, förutom aktiedata Kv1 2022 Kv1 2021 Förändring
Försäljning $2 124 $2 242 -5,3%
Rörelseresultat 134 237 -43%
Justerat rörelseresultat1) 68 237 -71%
Rörelsermarginal 6,3% 10,6% -4,2pp
Justerad rörelsemarginal1) 3,2% 10,6% -7,4pp
Vinst per aktie2, 3) 0,94 1,79 -47%
Justerad vinst per aktie1, 2, 3) 0,45 1,79 -75%
Operativt kassaflöde $70 $186 -62%
Avkastning på sysselsatt kapital4) 14,6% 26,3% -11,7pp
Justerad avkastning på sysselsatt kapital1,5) 7,4% 26,3% -18,9pp
1) Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar. Ej U.S. GAAP 2) Efter utspädning när tillämpligt och exkl. återköpta aktier. 3) Tilldelade aktierätter genom aktieprogram med rätt att erhålla motsvarighet till utdelning är (under tvåklassmetoden) undantagna från v/a-beräkningen. 4) Annualiserat rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. 5) Annualiserat rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. För ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell.


Kommentar från Mikael Bratt, VD och koncernchef
Vår försäljning överträffade global fordons-produktion med cirka 3 procentenheter (IHS Markit april 2022) i kvartalet, trots negativa regionala mixeffekter och vi förväntar oss att överträffa fordonsproduktionen i högre grad under resten av året. Balansräkningen är fortsatt stark, och skuldkvoten* är fortsatt inom målintervallet. Vi betalade en utdelning på 0,64 USD per aktie och påbörjade återköp av aktier under det 3-åriga återköpsprogrammet.

Kriget i Ukraina är en ofattbar tragedi och en omfattande humanitär kris. Mina tankar går till dem som är påverkade.

Det första kvartalet 2022 såg ytterligare påverkan på redan försvagade globala levernatörskedjor, vilket ledde till ökad kostnadsinflation och en lägre global fordonsproduktion.  Samtidigt minskade kundefterfrågans förutsägbarhet och volatiliten i kundavropen ökade vilket bidrog till kraftigt ökade kostnader för transporter, inklusive för premiumfrakt. Detta ledde till att vår försäljning och lönsamhet blev lägre än vad vi väntade oss i början av kvartalet. Ökade råmaterialkostnader påverkade rörelsemarginalen negativt med mer än 5 procentenheter och tillsammans med effekterna från logistikflaskhalsar och premiumfrakt blev marginalmotvinden mer än 7 procentenheter i kvartalet.

För att motverka de allt svårare marknadsförutsättningarna, har vi ytterligare stärkt våra kostnadskontrollåtgärder, infört anställnings-stopp och accelererat andra kostnadsbesparingsåtgärder, inklusive strukturoptimering.

Vår strategiska plan utvecklas väl och ger resultat; vi annonserade nyligen kapacitetsanpassningar och strukturoptimeringar i Japan, Europa och Amerika. I kvartalet avyttrades en anläggning i Japan och en stängdes i Sydkorea. Vi fortsätter anpassa arbetskraften till en lägre efterfrågenivå.

Vi fortsätter fokuserade diskussioner med våra kunder med krav på kompensation för kostnadsinflationen, vilket inkluderar prishöjningar och andra former av kompensation. Vi bedömer att våra prishöjningar kommer att börja motverka kostnadsinflationen från mitten av året. Dock förväntar vi oss att det andra kvartalets justerade rörelsemarginal kommer att bli lägre än det första kvartalet, eftersom kostnads-inflationen förväntas öka snabbare än kostnadskompensationen i andra kvartalet.

Vår nya indikation om 12-17% organisk försäljningsökning för 2022 och en justerad rörelsemarginal på 5,5-7.0% baseras på antaganden om att global fordonsproduktion växer 0-5%, att vi uppnår våra mål för kostnadskompensation samt viss marknads-stabilisering. Baserat på detta borde våra aktiviteter ta oss tillbaka till trend mot vårt medelsiktiga justerade rörelsemarginalmål.


Inquiries: Investors and Analysts
Anders Trapp
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0671

Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0614

Inquiries: Media
Gabriella Ekelund
Senior Vice President Communications
Tel +46 (0)70 612 6424

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 kl 12.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar