Kvartalsrapport juli – september 2019

Report this content

Stockholm, Sverige, 25 oktober, 2019 (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb)

Kvartal 3 2019: Konjunkturåtgärder ger resultat

Finansiell sammanfattning kv 3

$2 028m försäljning
1,2% organisk försäljningstillväxt*
7,6% rörelsemarginal
9,0% justerad rörelsemarginal*
$0,98 vinst/aktie - 27% nedgång
$1,30 justerad vinst/aktie* - 4% nedgång

Utsikter helåret 2019

Cirka -2% total försäljningstillväxt
Cirka 1% organisk försäljningstillväxt
Cirka 9% justerad rörelsemarginal

Viktiga händelser i verksamheten i det tredje kvartalet 2019

  • Organisk försäljningstillväxt var 4,6 procentenheter högre än global fordonsproduktion huvudsakligen på grund av stark utveckling i Kina och Amerika.
  • Lönsamheten påverkades fortsatt av den kraftiga nedgången i global fordonsproduktion och höga råmaterialkostnader, men i mindre omfattning än i tidigare kvartal, delvis motverkat av att arbetsstyrkan minskade med 800 jämfört med ett kvartal tidigare och med 1 600 jämfört med ett år tidigare.
  • Etablerat nya kundsamarbeten; ett vägsäkerhetscenter för Nordamerika tillsammans med Great Wall Motor och presenterat nästa generations passagerarkrockkudde i samarbete med Honda.

* För ej US GAAP, se jämförelsetabell. Resultaten i denna rapport avser kvarvarande verksamhet, exklusive det tidigare Electronics-segmentet, om inte annat anges. Alla förändringstal i denna rapport jämför med motsvarande period året innan, om inte annat anges.

Nyckeltal

(MUSD, förutom aktiedata) Kv3 2019 Kv3 2018 Förändring 9M 2019 9M 2018 Förändring  
Försäljning $2 028 $2 033 -0,3% $6 356 $6 485 -2,0%  
Rörelseresultat $154 $193 -20% $497 $665 -25%  
Justerat rörelseresultat1) $183 $194 -5,7% $532 $668 -20%  
Justerad rörelsemarginal1) 9,0% 9,5% -0,5 8,4% 10,3% -1,9  
Vinst/aktie efter utspädning2, 3) $0,98 $1,34 -27% $3,50 $5,37 -35%  
Justerad vinst/aktie efter utspädning 1, 2, 3) $1,30 $1,35 -3,7% $3,87 $5,40 -28%  
Operativt kassaflöde4) $195 $238 -18% $328 $520 -37%  
Avkastning på sysselsatt kapital5) 16,2% 20,4% -4,2 18,0% 20,9% -2,9  
1) Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar, kartellrelaterade ärenden och uppdelning av bolagets affärssegment. 2) Efter utspädning och exkl. återköpta aktier. 3) Tilldelade aktierätter genom aktieprogram med rätt att erhålla motsvarighet till utdelning är (under tvåklassmetoden) undantagna från v/a-beräkningen. 4) För första 9 månader 2018 ledningens estimering för kvarvarande verksamhet baserat på kassaflödet som inkluderar avyttrad verksamhet. 5) Rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Kommentar från Mikael Bratt, VD och koncernchef

Vi upplevde fortsatt utmanande marknadsförutsättningar i kvartalet. Även om takten i nedgången i fordonsproduktionen avtog något är osäkerheten fortsatt hög, marknadsprognoserna från IHS har fortsatt att sänkas och vi förutser inte någon vändning i närtid.

Vi fortsatte att växa snabbare än fordonsproduktionen, med en organisk försäljningstillväxt* som var 4,6 procentenheter högre än fordonsproduktionen i tredje kvartalet, drivet främst av en stark utveckling i Kina och Amerika.

Våra konjunkturåtgärder har börjat ge resultat och nedgången i den justerade rörelsemarginalen* jämfört med tredje kvartalet förra året var markant mindre än minskningen varit tidigare kvartal i år och den förbättrades jämfört med andra kvartalet. Fordonsproduktionen har dock fortsatt att falla, och vi förväntar oss nu 6-7% global fordonsproduktionsnedgång för 2019, vilket modererar våra utsikter till cirka 1% organisk tillväxt och cirka 9% justerad rörelsemarginal.

Även om jag inte är nöjd med denna lönsamhetsnivå, så har vi uppnått detta i en miljö där fordonsproduktionsprognosen har sänkts med 7-8 procentenheter på bara 9 månader. Kostnadsförbättringsåtgärderna som har gjort detta möjligt kommer att fortsätta med oförminskad styrka.

Vi minskade arbetsstyrkan med ytterligare 800 i kvartalet, eller 1 600 jämfört med ett år tidigare, trots att vi växte organiskt* med 1,2%. Vårt program för att minska tjänstemannakostnaderna med 5% fortlöper enligt plan och vi förväntar oss meningsfulla kostnadseffekter från och med fjärde kvartalet 2019.

Utöver utmaningarna från fordonsproduktion och råmaterialkostnader påverkas vår försäljning av strejken hos General Motors i Nordamerika.

Genom att vara nära våra kunder förbättrar vi våra affärsmöjligheter på kort och lång sikt, och detta kvartal presenterade vi två nya kundsamarbeten. Det nordamerikanska vägsäkerhetsforskningscentret med Great Wall Motor och nästa generations passagerarkrockkudde med Honda. Vår orderingångsandel var fortsatt god, vilket bidrar till en förlängd period av försäljningstillväxt som är högre än fordonsproduktionen.

Som alltid är det av yttersta vikt att fokusera på kvalitet och implementering för att säkerställa en stark långsiktig utveckling för vårt företag.

Inquiries: Investors and Analysts
Anders Trapp
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 58 72 06 71

Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 58 72 06 14

Inquiries: Media
Stina Thorman
Vice President Communications
Tel +46 (0)8 58 72 06 50

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 12.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar