Kvartalsrapport juli – september 2020

Report this content

Kv3 2020: Bättre än kv3 2019

Finansiell sammanfattning kv3
 
$2 037m
försäljning
0,4% organisk försäljningsökning*
8,6% rörelsemarginal
10,1% justerad rörelsemarginal*
$1,12 resultat/aktie - $0,14 ökning
$1,48 justerat resultat/aktie* - $0,18 ökning
  

Utsikter för helåret 2020
  
Cirka 14,5%
försäljningsminskning
Cirka 13% organisk försäljningsminskning
Cirka 6% justerad rörelsemarginal
 

Viktiga händelser i verksamheten i det tredje kvartalet 2020

  • Försäljningen ökade organiskt* med 0,4% vilket var 4,7 procentenheter bättre än förändringen i global fordonsproduktion. Organiskt utvecklades alla större regioner bättre än fordonsproduktionen. Försäljningen i Kina växte med 10,4% jämfört med 8,7% tillväxt i fordonsproduktion. Försäljningen i Amerika växte med 1,2% jämfört med fordonsproduktionen som minskade med 4,3%. I Europa minskade fordonsproduktionen med 7,6% medan vår försäljning minskade med 4,8%. Kundernas orderaktivitet för framtida modeller var som väntat låg i kvartalet, eftersom över hälften av årets ordrar förväntas läggas i det fjärde kvartalet. Orderingången de första nio månaderna stärker våra möjligheter att växa snabbare än fordonsproduktionen under en längre tidsperiod.

  • Lönsamheten förbättrades tack vare återhämtningen i efterfrågan och för att våra kostnadsåtgärder utvecklades enligt plan. Justerad rörelsemarginal* förbättrades både jämfört med kv2 2020 och kv3 2019. Bruttomarginalen förbättrades med 0,9 procentenheter jämfört med kv3 2019. Den indirekta arbetsstyrkan minskade med cirka 4% jämfört med kv3 2019 och med cirka 2% jämfört med kv2 2020.

  • Starkt kassaflöde och stärkt balansräkning. Det operativa kassaflödet på 352 MUSD och det fria kassaflödet* på 276 MUSD var avsevärt högre än i kv3 2019. Nettoskulden* minskade jämfört med ett år tidigare och skuldsättningsgraden* på 2,4x förbättrades jämfört med 2,9x i kv2 2020, dock fortsatt högre än 1,8x i kv3 2019. Per 2 oktober, 2020, är vår Revolving Credit Facility fullt återbetald och tillgänglig att nyttjas enligt behov.

* För ej US GAAP, se jämförelsetabell. Alla förändringstal i denna rapport jämför med motsvarande period året innan, om inte annat anges.
 
Nyckeltal

MUSD, förutom aktiedata Kv3 2020 Kv3 2019 Förändring 9M 2020 9M 2019 Förändring
Försäljning $2 037 $2 028 0,5% $4 931 $6 356 -22%
Rörelseresultat $175 $154 14% $75 $497 -85%
Justerat rörelseresultat1) $206 $183 13% $170 $532 -68%
Rörelsemarginal 8,6% 7,6% 1,0 1,5% 7,8% -6,3
Justerad rörelsemarginal1) 10,1% 9,0% 1,1 3,5% 8,4% -4,9
Resultat/aktie efter utspädning2, 3) $1,12 $0,98 14% $-0,02 $3,50 -101%
Justerat resultat/aktie efter utspädning1, 2, 3) $1,48 $1,30 14% $0,95 $3,87 -75%
Operativt kassaflöde $352 $195 80% $380 $328 16%
Avkastning på sysselsatt kapital4) 18,7% 16,2% 2,5 2,7% 18,0% -15,3
1) Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar, kartellrelaterade ärenden och 2019 uppdelning av bolagets affärssegment. 2) Efter utspädning när tillämpligt och exkl. återköpta aktier. 3) Tilldelade aktierätter genom aktieprogram med rätt att erhålla motsvarighet till utdelning är (under tvåklassmetoden) undantagna från v/a-beräkningen. 4) Annualiserat rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

 
Kommentar från Mikael Bratt, VD och koncernchef

Jag är stolt över hur vårt företag har hanterat COVID-19 krisen. Andra kvartalets historiskt kraftiga efterfrågefall följdes av en snabbare än väntad återhämtning i det tredje kvartalet, med de utmaningar som följde i att hantera leverantörskedjan på ett säkert och effektivt sätt. Kvartalet startade svagt och volatilt men blev gradvis allt starkare och stabilare och vi lyckades nå förbättrad försäljning, vinst och kassaflöde jämfört med tredje kvartalet 2019. Utfallet i kvartal tre speglar våra ansträngningar att komma igenom krisen som ett starkare företag. Den justerade rörelsemarginalen är den näst högsta för ett tredje kvartal på ett decennium, det operativa och fria kassaflödet är de högsta för ett tredje kvartal någonsin hittills och nettoskulden den lägsta sedan avyttringen av Veoneer. Den starka utvecklingen är ett resultat av god exekvering i verksamheten, våra Strukturella Effektivitetsprogram samt krishantering från det andra kvartalet som medfört minskade kostnader vilka, trots sin kortsiktiga natur, fortfarande understödde en stark utveckling i tredje kvartalet.
 
Jag är nöjd med att vår organiska försäljningstillväxt överträffade den globala fordonsproduktionen med nästan 5% och att vi överträffade fordonsproduktionen i alla större regioner. Understödd av färska produktlanseringar räknar vi med att tillväxtgapet mot fordonsproduktionen ökar ytterligare i det fjärde kvartalet, och att vi för helåret överträffar fordonsproduktionen med cirka 6 procentenheter. Som väntat var orderaktiviteten låg i kvartal tre, men vi förväntar oss en hög aktivitet i kvartal fyra.

Det är viktigt att tillstå att COVID-19 krisen inte är över och den globala osäkerheten består men affärsstabiliteten och förutsägbarheten har likväl förbättrats, vilket ger oss möjlighet att åter ge helårsutsikter.
 
Våra Strukturella Effektivitetsprogram följer planen och ger besparingar. Som en del i vår fabriksstrukturoptimering beslutades att en anläggning i Tyskland ska stängas. Det optimeringsarbetet fortlöper. Med våra anställdas hälsa och säkerhet i första rummet, fortsätter vi arbetet med att ytterligare förbättra effektivitet, strukturoptimering och implementering av de strategiska initiativ vi beskrev 2019, för att säkerställa att nästa år blir en solid språngbräda på vår väg mot 2022-24 målen.
 

Inquiries: Investors and Analysts
Anders Trapp
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0671

Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0614

Inquiries: Media
Gabriella Ekelund
Senior Vice President Communications
Tel +46 (0)70 612 6424

 

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober kl 12.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar