Kvartalsrapport juli – september 2021

Report this content

Stockholm, Sverige, 22 Oktober, 2021
(NYSE: ALV and SSE: ALIV.sdb)

Kv3 2021: Ökade störningar i globala leverantörskedjor

Finansiell sammanfattning kv3

$1 847m försäljning
12% organisk försäljningsminskning*
5,4% rörelsemarginal
5,6% justerad rörelsemarginal*
$0,68 vinst/aktie – $0,44 minskning
$0,73 justerad vinst/aktie* - $0,75 minskning

Utsikter för helåret 2021

Cirka 11% försäljningsökning
Cirka 8% organisk försäljningsökning
Cirka 8% justerad rörelsemarginal
 

Viktiga händelser i verksamheten i det tredje kvartalet 2021

  • Tydlig organisk försäljningsminskning* när global fordonsproduktion minskade med 20% jämfört med kv3 2020 (enligt IHS Markit Okt 2021). Försäljningen minskade organiskt med 12%, d.v.s. nästan 8 procentenheter bättre än utvecklingen för global fordonsproduktion. Detta huvudsakligen på grund av produktlanseringar och positiva effekter från fordonsmix, trots negativa geografiska mixeffekter. Alla regioner överträffade fordonsproduktionen med 6-16 procentenheter.
  • Lönsamheten minskade p.g.a. lägre försäljning och högre råmaterialkostnader. Justerad rörelsemarginal* minskade med 4,5 procentenheter till 5,6%. Avkastning på sysselsatt kapital minskade till 10,5% och avkastning på eget kapital till 9,3%.
  • Stark balansräkning och en skuldkvot väl inom vårt målintervall. Operativt kassaflöde på 188 MUSD och fritt kassaflöde* på 77 MUSD bidrog till fortsatt förbättring av balansräkningen. En utdelning på $0,62 USD per aktie deklarerades och betalades ut under kvartalet. Nettoskulden* minskade, vilket ledde till en skuldkvot* på 1,1x.

* För ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell. Alla förändringstal i denna rapport jämför med motsvarande period året innan, om inte annat anges
 

Nyckeltal

MUSD, förutom aktiedata Kv3 2021 Kv3 2020 Förändring 9m 2021 9m 2020 Förändring
Försäljning $1 847 $2 037 -9,3% $6 111 $4 931 23,9%
Rörelseresultat $99 $175 -43,2% $500 $75 564%
Justerat rörelseresultat1) $103 $206 -49,7% $506 $170 197%
Rörelsemarginal 5,4% 8,6% -3,2 8,2% 1,5% 6,7
Justerad rörelsemarginal1) 5,6% 10,1% -4,5 8,3% 3,5% 4,8
Resultat/aktie efter utspädning2, 3) $0,68 $1,12 -39,4% $3,65 $-0.02 n/a
Justerat resultat/aktie efter utspädning1, 2, 3) $0,73 $1,48 -50,7% $3,72 $0,95 291%
Operativt kassaflöde $188 $352 -46,6% $437 $380 15,0%
Avkastning på sysselsatt kapital4) 10,5% 18,7% -8,2 18,1% 2,7% 15,4
Justerad avkastning på sysselsatt kapital1,5) 10,9% 21,7% -10,8 18,3% 6,1% 12,2
1) Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar och i 2020 kartellrelaterade ärenden. 2) Efter utspädning när tillämpligt och exkl. återköpta aktier. 3) Tilldelade aktierätter genom aktieprogram med rätt att erhålla motsvarighet till utdelning är (under tvåklassmetoden) undantagna från v/a-beräkningen. 4) Annualiserat rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. 5) Annualiserat rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Ej-U.S. GAAP, se jämförelsetabell.

 
Kommentar från Mikael Bratt, VD och koncernchef

Årets ogynnsamma affärstrender accelererade under det tredje kvartalet. Brist på halvledare och andra komponenter ledde till att den globala fordonsproduktionen i det tredje kvartaletet föll med 20% mot föregående år. Detta var 17 procentenheter lägre än vad som förväntades i början av kvartalet (enligt IHS Markit, Oktober 2021). Fordonsproduktionsminskningen, oförutsägbara ändringar i kundernas avrop och högre råmaterialkostnader resulterade i en lägre lönsamhet, trots personalminskningar och andra kraftfulla kostnadsåtgärder.

Jag är nöjd med att vi överträffade den globala fordons-produktionen med nästan 8 procentenheter, vilket markant minskade effekten av de 20% som fordonsproduktionen föll med. Vi nådde nytt rekord i antal produktlanseringar i kvartalet och förväntar oss även att nå ett nytt helårsrekord. Detta inkluderar produkter till ett stort antal elektrifierade modeller, ett marknadssegment som uppgick till cirka 10% av vår försäljning föregående år. I år förväntar vi oss nästan en fördubbling av försäljningen till detta segment.

Jag är även nöjd med vår orderingång för de första nio månaderna samt att vi fortsätter implementera de projekt och initiativ som driver på våra tillväxtmöjligheter och vår resa mot nästa lönsamhetsnivå, vilket uttrycks i våra medellångsiktiga mål.

Trots utmanande omvärldsförutsättningar är vår skuldkvot* fortsatt väl inom vårt målintervall och vi deklarerade och betalade en utdelning på 0,62 USD per aktie i kvartalet.

Vi lyckades lite bättre än väntat med att motverka råmaterial-motvinden i kvartalet. Vi ser nu nya motvindar, inklusive högre kostnader för magnesium och plaster, vilket innebär att vi fortsatt förväntar oss en råmaterialmotvind motsvarande 130 baspunkter på rörelsemarginalen för helåret. Vi förväntar oss att leveransstörningar kommer fortsätta påverka fordonsproduktionen negativt i det fjärde kvartalet. Trots vissa indikationer på en liten förbättring av tillgängligheten på halvledare i Asien och Nordamerika är osäkerheten fortsatt stor.

Vi planerar och genomför strikta åtgärder för att motverka pågående ogynnsamma affärstrender, vilket inkluderar kapacitetsanpassningar i Europa och i USA. Trots detta, och som en följd av den kraftigt sänkta prognosen för fordonsproduktionen justerar vi våra helårsindikationer. Baserat på ett antagande om cirka 0% tillväxt i global fordonsproduktion förväntar vi oss en organisk försäljningsökning på cirka 8%, och en justerad rörelsemarginal på cirka 8%.

Med outtröttligt fokus på kvalitet och genomförande, såväl som motverkande av pågående motvindar, fortsätter vi arbetet för att nå våra mål på medellång sikt. Detta och mer kommer vi att utforska på vår virtuella kapitalmarknadsdag den 16e november 2021.

Inquiries: Investors and Analysts

Anders Trapp
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0671

Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0614

Inquiries: Media

Gabriella Ekelund
Senior Vice President
Communications
Tel +46 (0)70 612 6424

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober, 2021 kl 12.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar