Kvartalsrapport oktober – december 2017

Ett rekordkvartal och år som stödjer 2020-målen
(Stockholm, 30 januari 2018) – För fjärde kvartalet 2017 rapporterar Autoliv Inc (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, en rekordhög försäljning på 2.729 MUSD. Den organiska försäljningen* för kvartalet ökade med 1,1%. Rörelsemarginalen uppgick till 0,5% och den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 9,6%. (Ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell)

Vid kvartalets början förväntades en ”i princip oförändrad” organisk försäljning och en justerad rörelsemarginal på ”mer än 9%”. 

Under första kvartalet 2018 förväntas den organiska försäljningstillväxten bli mindre än 1% och den justerade rörelsemarginalen förväntas bli runt 9%. Den totala försäljningstillväxten förväntas bli mer än 7% under första kvartalet 2018. För helåret är indikationen en justerad rörelsemarginal på runt 9% och en organisk försäljningstillväxt på mer än 7%, vilket ger en total försäljningstillväxt på över 11%. (Se avsnittet ”Utsikter” på nästa sida för mer information om organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är framåtblickande ej U.S. GAAP-baserade beräkningar)

Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef

”Det fjärde kvartalet avslutade ett rekordår med spännande tillkännagivanden. Vi är nöjda över att försäljningen och bruttovinsten för fjärde kvartalet är de högsta vi redovisat för något kvartal. Helåret 2017 var också det bästa året vi redovisat sett till försäljning och bruttovinst. Utifrån denna stabila bas blickar vi framåt med höga förväntningar, då orderingången för 2017 nådde historiska rekordnivåer för båda våra segment Passive Safety och Electronics. Här ingår nya orderingångsrekord för Active Safety och för styrenheter och sensorer, medan ANBS nästan nådde upp till 2016 års starka orderingång. Våra framgångar under 2017, i synnerhet den rekordhöga orderingången och den förbättrade bruttomarginalen, stärker vår tilltro till de försäljnings- och marginalmål som presenterades på vår kapitalmarknadsdag den 14 september 2017.

Under fjärde kvartalet fortsatte vi bredda vår kund- och produktbas inom Active Safety; vi ökade från tre till fyra kunder inom Vision och vi tog hem vår första LiDAR order. Den starka orderingången i det fjärde kvartalet stödjer de försäljningsmål som presenterades på kapitalmarknadsdagen, vilket innebär att vi förväntar oss en bättre försäljningstrend för Electronics från 2019 och framåt. Efter två år med rekordhög orderingång för Electronics ökar vi takten i vårt FoU-arbete; för att stödja utvecklingen av mottagna order och framtida produktlösningar förväntas FoU-kostnaderna öka med upp till 70 MUSD 2018.

Tillväxten i Passive Safety låg något före planen i fjärde kvartalet. Det ökade antalet produktlanseringar bidrog med mer än 3 procentenheter till den organiska försäljningstillväxten* i segmentet, delvis motverkat av en lägre försäljning av ersättningsgasgeneratorer och en tillfälligt ogynnsam produktmix. Under 2018 väntar vi oss att tillskottet från nya produktlanseringar ökar gradvis, samtidigt som motvinden från modellmixen och försäljningen av ersättningsgasgeneratorer avtar efter första kvartalet, vilket leder till att vi förväntar oss att en organisk försäljningstillväxt på mer än 2% under första kvartalet blir mer än 10% för helåret inom Passive Safety.

Baserat på styrelsens beslut i december 2017 om att gå vidare med en uppdelning av våra affärssegment arbetar vi nu hårt med att förbereda noteringen av Electronics som fristående bolag under tredje kvartalet 2018. Vi ser fram emot att Passive Safety och Electronics frigör sin fulla potential under de närmaste åren.

Med kvalitet som vår första prioritet fortsätter vi att arbeta med våra tillväxt- och marginalmöjligheter samt har fortsatt fokus på att rädda fler liv och skapa värde för våra intressenter.”


En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 30 januari, kl.14.00 CET. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla kod och telefonnummer. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar