Kvartalsrapport oktober – december 2020

Report this content

Stockholm, Sverige, 26 januari, 2021
(NYSE: ALV and SSE: ALIV.Sdb)

Kv4 2020: Rekordförsäljning, rörelseresultat, kassaflöde

Finansiell sammanfattning kv4
$2 517m försäljning
12,7% organisk försäljningsökning*
12,2% rörelsemarginal
12,4% justerad rörelsemarginal*
$2,15 resultat/aktie - 21% ökning
$2,19 justerat resultat/aktie* - 19% ökning

Utsikter för helåret 2021
Cirka 25% försäljningsökning
Cirka 20% organisk försäljningsökning
Cirka 10% justerad rörelsemarginal

 

Viktiga händelser i verksamheten i det fjärde kvartalet 2020

  • Rekordförsäljning för passiv säkerhet. Försäljningen ökade organiskt* med 12,7%, vilket var nästan 11 procentenheter bättre än global fordonsproduktion. Alla större regioner växte 9-13 procentenheter snabbare än fordonsproduktionen. För helår 2020 minskade försäljningen organiskt med 12% jämfört med våra utsikter om cirka 13% minskning. Vår andel av global orderingång för helår 2020 var cirka 45%.
  • Rekordrörelseresultat, drivet av fortsatt kostnadskontroll och efterfrågeåterhämtning. Justerad rörelsemarginal* ökade med 1,3 procentenheter till tioårshögsta 12,4% trots cirka 55 MUSD högre avsättningar för garanti och återkallelser. Avkastning på sysselsatt kapital ökade till 33,7% och avkastning på eget kapital till 33,3%. Justerad rörelsemarginal för helår 2020 var 6,5% jämfört med våra utsikter om cirka 6%.
  • Rekordkassaflöde och stärkt balansräkning. Operativt kassaflöde nådde rekordhöga 469 MUSD och fritt kassaflöde* rekordnivån 358 MUSD. Operativt rörelsekapital* förbättrades, nettoskulden* minskade med 359 MUSD, and skuldkvoten* förbättrades till 1.8x.

* För ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell. Alla förändringstal i denna rapport jämför med motsvarande period året innan, om inte annat anges.
 

Nyckeltal

MUSD, förutom aktiedata Kv4 2020 Kv4 2019 Förändring År 2020 År 2019 Förändring
Försäljning $2 517 $2 191 15% $7 447 $8 548 -13%
Rörelseresultat $307 $229 34% $382 $726 -47%
Justerat rörelseresultat1) $311 $242 29% $482 $774 -38%
Rörelsemarginal 12,2% 10,5% 1,7pp 5,1% 8,5% -3,4
Justerad rörelsemarginal1) 12,4% 11,1% 1,3pp 6,5% 9,1% -2,6
Resultat/aktie efter utspädning2, 3) $2,15 $1,78 21% $2,14 $5,29 -60%
Justerat resultat/aktie efter utspädning1, 2, 3) $2,19 $1,84 19% $3,15 $5,72 -45%
Operativt kassaflöde $469 $312 50% $849 $641 32%
Avkastning på sysselsatt kapital4) 33,7% 24,3% 9,4pp 10,4% 19,7% -9,3
1) Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar, kartellrelaterade ärenden och 2019 uppdelning av bolagets affärssegment. 2) Efter utspädning när tillämpligt och exkl. återköpta aktier. 3) Tilldelade aktierätter genom aktieprogram med rätt att erhålla motsvarighet till utdelning är (under tvåklassmetoden) undantagna från v/a-beräkningen. 4) Annualiserat rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
 

Kommentar från Mikael Bratt, VD och koncernchef

Vårt fokus genom COVID19-krisen har varit våra anställdas hälsa och säkerhet samt att komma ur den som ett starkare företag. Trots att pandemin inte är över, är jag övertygad om att våra resultat det andra halvåret visar att vi har byggt en solid plattform för att gå vidare mot våra medelfristiga mål. I kvartal 4 nådde vi rekordnivåer i försäljning, rörelseresultat och kassaflöde. Detta tack vare hög försäljningstillväxt, god verksamhetsexekvering, strukturella besparingar och krishanteringsbesparingar. Vi uppnådde detta trots höga avsättningar för garantier och återkallelser. Det fjärde kvartalets höga återkallelsekostnader reflekterar inte Autolivs höga kvalitetsstandard.

Affärsåret 2020 var ett turbulent år, med botten i andra kvartalet och topp i fjärde kvartalet. Jag är stolt över hur vårt företag hanterade snabba ändringar i efterfrågan och utmaningar i försörjningskedjan på ett säkert och effektivt sätt. Vi stärkte balansräkningen och minskade nettoskulden, trots årets utmaningar, och vi fortsätter nu utvärdera möjligheterna för att skapa aktieägarvärde.

Jag är nöjd med att organisk försäljningstillväxt överträffade global fordonsproduktion med nästan 11% och att vi överträffade fordonsproduktionen i alla större regioner med 9-13%. Under-stödd av färska lanseringar räknar vi med att överträffa fordons-produktionen med medelhöga ensiffriga procenttal. Vi höjer vårt medelfristiga mål att i genomsnitt växa snabbare än fordons-produktionen från 3-4% till 4-5%, understött av de senaste årens starka orderingång.

Vårt Strukturella Effektivitetsprogram följer planen och levererar besparingar. Som en del i vår fabriksstrukturoptimering planlades i fjärde kvartalet en stängning av en anläggning i Sverige. Det optimeringsarbetet fortlöper.

Vi är fortfarande i en osäker tid och vi möter stora utmaningar även 2021. Vårt starka andra halvår 2020 understöddes av tillfälliga kostnadsbesparingar, vilka beräknas vara mindre betydande 2021. Fordonsproduktionstakten förväntas av IHS Markit vara lägre under 2021 jämfört med andra halvåret 2020. Vi förväntar oss även motvind från stigande råmaterialpriser.

Med våra anställdas hälsa och säkerhet som högsta prioritet, fortsätter vi arbetet med att ytterligare förbättra effektiviteten och implementering av våra strategiska initiativ för att understödja vår väg mot 2022-24 målen i syfte att skapa aktieägarvärde.

Inquiries: Investors and Analysts
Anders Trapp
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0671

Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0614

Inquiries: Media
Gabriella Ekelund
Senior Vice President Communications
Tel +46 (0)70 612 6424
 


Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari kl 12.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar