Kallelse till årsstämma i Avega Group AB (publ)

Aktieägarna i Avega Group AB (publ), organisationsnummer 556601-1887, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 11A, Stockholm.

Rätt att deltaga på årsstämma

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2014, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget via e-post till maureen.ostman@avegagroup.se eller per telefon 08 407 65 00. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 29 april 2014.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avegagroup.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 29 april 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd. 

Förslag till dagordning

1.   Stämmans öppnande;

2.   Val av ordförande vid stämman;

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd;

4.   Godkännande av dagordning;

5.   Val av en eller två protokolljusterare;

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7.   Anförande av verkställande direktören;

8.   Framläggande av

a)   årsredovisning och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 1 januari 2013 – 31 december 2013,
b)   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 1 januari 2013 – 31 december 2013,
c)   revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
d)   styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande;

9.   Beslut om

a)   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c)   avstämningsdag, för de fall stämman beslutar om vinstutdelning,
d)   ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

10. Beslut om fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn;

11. Beslut om antal styrelseledamöter;

12. Val av styrelse;

13. Val av styrelseordförande;

14. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter;

15. Val av revisor;

16. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning;

17. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

18. Stämmans avslutande

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Anna Söderblom väljs till ordförande vid årsstämman.
 

Punkt 9b: Disposition av bolagets resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets fria egna kapital, 31.657.969 kronor, varav årets vinst uppgår till 12.825.926 kronor, disponeras så att 16.988.025 kronor, d.v.s. 1,50 krona per aktie, delas ut till aktieägarna och att 14.669.944 kronor balanseras i ny räkning.


Punkt 9c: Avstämningsdag, för det fall stämman beslutar
om vinstutdelning
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning, som avstämningsdag för utdelningen den 9 maj 2014. Under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 14 maj 2014.


Punkt 10: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla ett arvode om 290.000 kronor medan övriga i bolaget icke anställda ledamöter skall erhålla ett styrelsearvode om 135.000 kronor vardera. Ledamöter som är anställda i bolaget skall inte erhålla något arvode. Styrelseledamot skall äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.


Punkterna 12, 13 och 15: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Jan Rosenholm, Anna Söderblom, Lars-Erik Eriksson och Gunnel Tolfes. Valberedningen föreslår nyval av Katarina Bonde. Vidare föreslår valberedningen omval av Anna Söderblom som styrelseordförande. Göran E. Larsson har avböjt omval. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.avegagroup.se.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB i Stockholm för en mandatperiod som sträcker sig fram till t.o.m. slutet av årsstämman 2015. Det noteras att KPMG AB föreslagit att den auktoriserade revisorn Mattias Johansson utses till huvudansvarig revisor.


Punkt 16: Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2014 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet skall valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Valberedningen skall inför årsstämman 2015 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
 

Punkt 17: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer.

Avega Group AB skall erbjuda villkor som bidrar till att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Ersättningen skall bestå av fast och variabel lön samt pension. Delarna avser skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens prestationer och ansvar fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Den variabla lönen, som är prestationsbaserad, utgår från individens ansvarsområden och kan innehålla flera delområden med tydligt angivande av vilka mål som skall uppnås för att den variabla lönen skall bli aktuell. Om inte särskilda skäl föreligger skall den variabla lönen högst uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Arbetstagaren kan själv välja att sätta av del av den variabla lönen till pension.

Uppsägningstiden från den anställdes sida skall normalt följa av lag och vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden generellt vara maximalt 12 månader. Avgångsvederlag därutöver skall inte tillämpas annat än när särskilda skäl föreligger. Utöver ovan kan ledande befattningshavare erbjudas att delta i aktierelaterade incitamentsprogram. Alla sådana incitamentsprogram är underställda bolagsstämmas beslut.

Styrelsen utser varje år ett ersättningsutskott som har till uppgift att bereda lön och andra villkor till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Styrelsen fastställer slutligen den verkställande direktörens villkor.

I årsredovisningen för 2013 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen för verksamhetsåret 2013.


Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med tisdagen den 8 april 2014 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.avegagroup.se.


Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 11.325.350 varav 3.679.170 var aktier av serie A och 7.646.180 var aktier av serie B. Antalet röster uppgick till 44.416.179. Bolaget innehade inga egna aktier.


Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag.

* * * * * *

Stockholm i april 2014

Styrelsen i Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

 Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se