Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2017

Avega Group AB (publ) höll den 2 maj 2017 kl. 15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att moderbolagets fria egna kapital, 46 008 574 kronor, varav årets vinst uppgår till 24 501 300 kronor, disponeras så att 14 722 955 kronor, d.v.s. 1,30 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att 31 285 619 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 4 maj 2017.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 320 000 kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Det beslutades även att styrelsen ska bestå av följande fem ledamöter: Anna Söderblom (omval), Johan Ekesiöö (omval), Lars-Erik Eriksson (omval), Lennart Pihl (omval) och Jan Rosenholm (omval). Katarina Bonde har avböjt omval. Anna Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av maximalt 1 100 000 B-aktier i bolaget i samband med företagsförvärv. Om samtliga aktier som bemyndigandet omfattar emitteras skulle det motsvara en utspädning av det totala antalet utestående aktier om cirka 9,7 procent.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att aktieägarna i dotterbolaget Avega Qurio AB beslutar om en riktad nyemission av maximalt 25 000 preferensaktier avsedda för incitamentsprogram i Avega Qurio AB.

Emissionen riktar sig dels till ledande befattningshavare och personer anställda som konsulter i Avega Qurio AB, dels till Avega Intressenter AB för vidareöverlåtelse av aktierna till vissa personer som ännu inte tillträtt sin tjänst. Teckning respektive förvärv ska ske till en kurs motsvarande aktiernas marknadsvärde. Emissionen kommer att innebära en utspädningseffekt om maximalt ca 2,4 % på befintligt antal aktier i Avega Qurio AB och 0,25 % på antalet röster.

Stockholm den 2 maj 2017, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Adolfsson, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 08 407 65 00

Avega Group förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se