Kommuniké från InXL innovations ABs (publ) extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman i InXL innovation AB (publ), 556561-8641, beslutade den 13 februari 2015 att godkänna försäljningen av Mashie AB till Monterro 1 D AB och Grade AB till Monterro 1 E AB i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som den 20 januari 2015 tecknats av styrelsen.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Gasverksgatan 1, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för InXL innovation AB (publ)

För mer information, kontakta:

Anders Cedevall, Ordförande InXL innovation AB, mobil: +46 705-330330 eller epost anders.cedervall@syncfinder.se

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, mobil: +46 707-318908 eller epost per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av utbildningsplattform, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 100 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se.

Prenumerera

Dokument & länkar