Tillväxt, starkt kassaflöde och förberedelser inför framtiden summerar Q1 för Avensia

Report this content

Nyckeltal JANUARI-MARS 2020

Nettoomsättning: 89,3 (82,7) MSEK               Rörelsemarginal: 9,2 (14, 7) %

Rörelseresultat:   8, 2 (12,2) MSEK                Kassaflöde: 6,3 (-4,3) MSEK

Resultat efter skatt: 6, 2 (9,2) MSEK              Resultat per aktie: 0,17 (0,26) SEK 

 
  • Avensias tillväxt fortsatte under första kvartalet 2020. Omsättningen ökade med 8 % jämfört med föregående år till 89,3 MSEK (82,7). 

  • Rörelseresultatet i kvartal ett uppgick till 8,2 MSEK (12,2) vilket innebär en rörelsemarginal på 9,2 % (14,7).
  • Kassaflödet för kvartalet blev 6,3 MSEK (-4,3). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 41,8 MSEK och tillgänglig likviditet var 51,8 MSEK.
  • För att säkerställa att Avensia behåller maximal finansiell flexibilitet och styrka har styrelsen fattat beslut om att tills vidare skjuta upp förslaget om en eventuell utdelning för 2019.

VD:s kommentarer

  • Det första kvartalet 2020 var en period med två diametralt skilda ansikten. Avensia inledde året med bra momentum och majoriteten av både potentiella och befintliga kunder kände optimism och god vilja att satsa på investeringar i modern handel. Aktiviteten var stor under januari och februari, bland annat lanserades Indiskas nya moderna e-handel (www.indiska.com), men i början av mars förändrades situationen radikalt i och med Corona-pandemin och den osäkerhet som följde i dess kölvatten.

  • Utbrottet av Corona-pandemin har inneburit ändrade förutsättningar för alla bolag. Vårt primära fokus sedan utbrottet har varit välbefinnandet för våra medarbetare, kunder och partners. Vi följer myndigheternas rekommendationer i de olika länder där vi verkar och majoriteten av våra medarbetare arbetar sedan Corona-utbrottet hemma / på distans. Avensia har stor erfarenhet av en distribuerad arbetsmiljö, redan innan Corona, så detta påverkar inte våra möjligheter att fortsatt leverera värde till våra kunder i någon större omfattning. Under kvartalet fick vi till exempel uppdraget att utveckla en helt ny produktinformationslösning för det nyzeeländska företaget Fischer & Paykel, en leverans som kommer att ske 100% digitalt.
  • I tider av social distansering blir ju den digitala handeln än viktigare för att förse konsumenter och företag med nödvändiga varor. När Coronapandemin bröt ut fick vi förtroendet från Coop i Norge att så snabbt som möjligt bygga en helt ny, modern e-handel för att förse det norska samhället med dagligvaror. På mindre än två veckor färdigställdes https://matlevering.coop.no/ och fyller nu en viktig samhällsfunktion. Just hastighet och ”time-to-value” har varit ett tydligt fokus för vår produktutveckling under 2019 och här fick vår flaggskeppsprodukt Storefront Nitro verkligen bevisa vilket värde den tillför; utan den hade det inte varit möjligt att lyckas med ett så omfattande projekt på så kort tid.
  • Avensia lämnar inga prognoser men vi är som alla bolag beroende av befintliga och nya kunders vilja och förmåga att investera i våra produkter och tjänster, där den aktuella Coronasituationen naturligtvis har en påverkan. I det korta perspektivet ser vi att en del nya affärsmöjligheter och projekt försenas men samtidigt dyker nya möjligheter upp, så generellt ser vår situation bra ut. I detta läge fokuserar vi på vårt kassaflöde och att bibehålla vår starka finansiella ställning, men samtidigt se hur vi på konkreta sätt ytterligare kan hjälpa våra kunder i en verklighet där efterfrågan från deras kunder är svagare än normalt. På medellång till längre sikt är vår analys att digitalisering och modern handel kommer att få ytterligare kraft av det som nu utspelar sig världen över, och när det ”nya normala” infinner sig vill vi kunna leverera ännu mer värde till ännu fler kunder och hjälpa dem att anpassa sig till nya konsumtions- och beteendemönster. Därför fortsätter vi att rekrytera nyckelkompetens och mot den bakgrunden har flera av våra rekryteringar på senare tid syftat till att väsentlig stärka marknad och försäljning, där vi ser att ett stort fokus kommer att ligga under den närmsta tiden.

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 13:00 CET.

Niklas Johnsson, VD

För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom modern handel. Med ett team på över 200 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar, baserade på spjutspetsteknik, till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, London, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar