Styrelsekommitténs utlåtande över Outokumpus erbjudande att inlösa AvestaPolarit aktier

Report this content

Styrelsekommitténs utlåtande över Outokumpus erbjudande att inlösa AvestaPolarit aktier AvestaPolarit Oyj Abp:s styrelse har i dag mottagit den finska Finansinspektionens godkännande av prospektet för Outokumpus inlösenerbjudande. Styrelsen har också mottagit ett utlåtande av den styrelsekommitté som tillsattes 1.7.2002 att bedöma Outokumpu Oyj:s erbjudande att inlösa aktier i AvestaPolarit. Kommittén har dragit slutsatsen att den inte har möjlighet att ge en rekommendation till aktieägarna gällande erbjudandet, speciellt med hänvisning till Finansinspektionens beslut, som godkänner prospektet men som dock ifrågasätter det erbjudna lösenpriset och anser att även det belopp om 25 miljoner euro som Outokumpu betalat åt Corus för att i förtid säga upp aktieägaravtalet dem emellan bör beaktas vid fastställande av lösenpriset." Styrelsen beslöt att offentliggöra kommitténs utlåtandet i sin helhet i detta börsmeddelande. Styrelsekommitténs utlåtande: "Outokumpu Oyj ("Outokumpu") tillkännagav 1.7.2002 att man ingått ett avtal om aktieköp ("Köpebrevet") med Corus Group plc ("Corus") enligt vilket Outokumpu förvärvar samtliga 80.882.090 Corus tillhöriga aktier i AvestaPolarit Oy Abp ("AvestaPolarit" eller "bolaget") för ett kontant pris om 6,55 euro per aktie. Outokumpu tillkännagav även sin avsikt att göra ett erbjudande att inlösa samtliga återstående aktier i AvestaPolarit. Därtill tillkännagav Outokumpu ett avtal mellan Outokumpu och Corus enligt vilket det aktieägaravtal parterna ingått 27.9.2000 beträffande sitt respektive aktieinnehav i AvestaPolarit ("Aktieägaravtalet") upphör i för tid. Enligt ifrågavarande uppsägningsavtal avstår Corus mot en ersättning om 25 miljoner euro ("Ersättningen") från sina rättigheter enligt Aktieägaravtalet. Senare 1.7.2002 tillsatte styrelsen i AvestaPolarit en kommitté bestående av styrelsens oberoende medlemmar ("Kommittén") att bedöma Outokumpus bud på de aktier och teckningsoptioner i bolaget som Outokumpu inte ännu äger ("Erbjudandet"), samt att vederbörligen avge sitt utlåtande därom till aktieägarna. Kommittén har i dag mottagit anbudshandlingen för Outokumpus Erbjudande ("Anbudshandlingen"). Outokumpu innehar i dag cirka 88 % av aktierna och rösterna i AvestaPolarit, och erbjuder sig att inlösa samtliga återstående aktier till ett pris om 6,55 euro per aktie ("Lösenpriset"). Kommittén, under Timo Peltolas ordförandeskap, har granskat villkoren för Erbjudandet, och har därvid även fått utlåtanden av externa finansiella och juridiska rådgivare. Kommittén konstaterar att Lösenpriset skall vara förenligt med vad som anges i 6 kapitlet, 7 § i den finska värdepappersmarknadslagen. I anslutning härtill fäster Kommittén särskilt uppmärksamhet vid Finansinspektionens i Finland avvikande ställningstagande om Lösenpriset, vilket ställningstagande ingår i beslutet att godkänna Anbudshandlingen. Styrelsekommittén noterar att fastställande av lösenpriset är ett juridiskt spörsmål som i sista hand avgörs av behörig domstol. Finansinspektionen anser att Ersättningen borde beaktas vid fastställande av lösenpriset och att motsvarande summa borde betalas även åt andra ägare vilkas värdepapper Outokumpu erbjuder sig att lösa in. På grund av Finansinspektionen beslut är det oklart huruvida Ersättningen utgör en del av vederlaget för de aktier i AvestaPolarit som Outokumpu förvärvat av Corus enligt Köpebrevet. Av ovan angivna skäl samt med beaktande av de utlåtanden bolagets finansiella och juridiska rådgivare avgivit, samt övriga relevanta omständigheter, ser Kommittén ingen möjlighet att ge en rekommendation till aktieägarna gällande Erbjudandet." Kontaktuppgifter etc. Kontaktpersoner för ytterligare information: Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications Telefon: +46 8 613 3617 eller +358 40 503 0750 e-mail: katarina.lybeck@avestapolarit.com Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations Telefon: +46 8 613 4419 eller +46 70 652 1032 e-mail: hannele.obrink@avestapolarit.com AvestaPolarit Koncernledningen Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Esbo, Finland. Tel: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm. Tel: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 Säte: Esbo, Företags-ID: 0823312-4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00870/wkr0002.pdf

Dokument & länkar