Bokslutsrapport för perioden april 1999-mars 2000

Avesta Sheffield AB - bokslutsrapport för perioden april 1999-mars 2000 * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 987 (-175) MSEK för fjärde kvartalet vilket motsvarar 5,07 (-0,85) SEK per aktie efter full skatt. Resultatet för fjärde kvartalet gynnades av hög produktionsvolym, stigande leveranser och vidgat förädlingsutrymme. Den kraftiga förbättringen i priser och förädlingsutrymme väntas fortsätta mot bakgrund av den starka efterfrågan på rostfritt stål I hela världen. * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 206 (- 1 211) MSEK för räkenskapsåret april 1999-mars 2000, vilket motsvarar 6,11 (-6,56) SEK per aktie efter full skatt. I resultatet ingår 353 MSEK som avser återföring av pensionsöverskott från SPP. * Investeringar om totalt 392 MSEK för att förbättra lönsamheten inom produktion av bred bandplåt, specialstål och nordamerikansk stång har beslutats idag. * Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 1999/2000 med 2,00 (0) SEK mot bakgrund av de övertygande marknadsutsikterna. - "Det hårda arbetet som lagts ner på omstrukturering och kostnadsminskningar ger nu resultat i form av lägre produktionskostnader och högre effektivitet. Som en följd av förbättrade marknadsförhållanden för hela produktsortimentet väntas en fortsatt förbättrad resultatnivå. Koncernen fortsätter att inrikta sig på stegvisa investeringar med korta återbetalningstider för att ytterligare öka anläggningarnas avkastningsgrad," säger Avesta Sheffields koncernchef, Stuart Pettifor. KONCERNEN Marknad Världsekonomin förstärktes under det senaste kvartalet. Som en följd härav har såväl konsumtionen av rostfria produkter som priserna ökat. Återhämtningen inom tillverkningssektorn, framför allt fordonsindustrin, vitvaror och byggnad och konstruktion har stimulerat efterfrågan. Under det senaste kvartalet ökade leveranser av kallvalsad plåt och band i Europa med 16 procent till 797 000 ton. Efterfrågan på varmvalsad plåt och rörprodukter ökade också. Konsumtionen väntas stiga ytterligare under det kommande halvåret allt eftersom projektinvesteringar beslutas. Uppgången i efterfrågan på bandprodukter i Sydostasien har hållit i sig, som följd av ökad tillväxt främst i Taiwan i samband med återuppbyggnaden efter jordbävningen, och av högkonjunkturen i Sydkorea. Förbättrad marknad i Nordamerika har haft en gynnsam inverkan på såväl konsumtion som baspriser. Högre legeringskostnader och stigande konsumtion har bidragit till en ökning av baspriserna för band, om cirka 8,5 procent under kvartalet. I Europa har priserna stigit varje månad sedan januari 2000. Prisgapet i Asien och Nordamerika fortsatte att minska. En kombination av lägre utbud och längre ledtider pressade priserna i Västeuropa och Nordamerika. Baspriset ökade med cirka 10 procent för varmplåt på grund av tilltagande efterfrågan och ökande antal projektinvesteringar. Nettoomsättning Försäljningsvolymen under räkenskapsåret uppgick till 931 000 (882 000) ton, en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningsvolymen under fjärde kvartalet uppgick till 286 000 (229 000) ton. Hög produktion inom alla koncernens verksamheter under det sista kvartalet medförde nytt kvartalsrekord i försäljningsvolym. Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 16 093 (15 812) MSEK och för fjärde kvartalet till 5 279 (3 677) MSEK. Av försäljningsökningen under fjärde kvartalet, som på årsbasis motsvarar 44 procent jämfört med motsvarande period föregående år, hänförs 25 procentenheter till högre volymer och 23 procentenheter till prisökningar inklusive Alloy Adjustment Factor, vilket motverkades av ogynnsamma valutakursförändringar motsvarande 4 procentenheter. Råvaror Priset på nickel ökade under året som en följd av hög efterfrågan, produktionsminskningar och minskat utbud. Nickelpriset ökade från 1,81 USD per lb i början på året till 4,64 USD per lb vid utgången av mars. Nickelpriset sjönk dock nyligen tillbaka till under 4,40 USD per lb. Den goda efterfrågan har också medfört att krompriset vid utgången av mars 2000 hade ökat till 0,43 USD per lb. Priset på molybden under det gångna året har varit fortsatt lågt. Till följd av stigande priser på legeringsmetaller, uppgick effekten av prisförändringar i varulager till 830 (-534) MSEK för räkenskapsåret och 317 (-61) MSEK för fjärde kvartalet. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1 291 (-1 175) MSEK för räkenskapsåret och till 1 017 (-169) MSEK för fjärde kvartalet. Resultatet efter finansiella poster uppgick för räkenskapsåret till 1 206 (-1 211) MSEK och till 987 (-175) MSEK för fjärde kvartalet. Förbättringen av resultatet före finansiella poster jämfört med räkenskapsåret 1999/2000 beror huvudsakligen på: * En ökning med 6 procent av försäljningsvolymen till 931 000 ton vilket påverkade resultatet med 200 MSEK. * Prisförändringar i varulager vilket påverkade resultatet med 830 MSEK jämfört med -543 MSEK räkenskapsåret 1998/1999. * Räkenskapsåret 1999/2000 innehåller inga större engångsposter. Föregående räkenskapsår påverkades av -270 MSEK hänförliga till avställningen av stålverket i Baltimore, USA, och -300 MSEK till personalneddragningsprogrammet. * Kostnadsbesparingar inom alla delar av koncernen vilket förbättrade resultatet med uppskattningsvis 600 MSEK jämfört med räkenskapsåret 1999/2000. * Återföring av pensionsöverskott från SPP uppgående till 353 MSEK. Dessa resultatförbättringar motverkades av * Högre råvarukostnader, som trots fortsatta ökningar i försäljningspriser för framför allt bandprodukter, ledde till en minskning av koncernens förädlingsutrymme (skillnaden mellan försäljningspriser och råvarupriser). Detta minskade resultatet med uppskattningsvis 100 MSEK jämfört med föregående år. Under sista kvartalet förbättrades läget avsevärt, då förädlingsutrymmet förbättrades med uppskattningsvis 300 MSEK jämfört med föregående år. * Valutakursförändringar hänförliga till försvagningen av euron men även den amerikanska dollarns förstärkning gentemot den svenska kronan vilket uppskattningsvis motsvarade netto ca -500 MSEK jämfört med räkenskapsåret 1998/1999. Finansiell ställning Kassautflödet på -792 MSEK är före nettoanskaffningskostnader i samband med förvärv och avyttringar och efter engångskostnader på -389 MSEK. Koncernens nettoupplåning (räntebärande skulder minus likvida medel) uppgick till 2 343 MSEK per 31 mars 2000, att jämföras med en nettoupplåning på 1 027 MSEK per 31 mars 1999. Räntebärande skulder brutto per den 31 mars 2000 uppgick till 2 903 (1 620) MSEK. Därutöver finns outnyttjade krediter om 3 840 MSEK. Huvuddelen av de utnyttjade krediterna består av: a) ett nytt låneavtal som löper på fem år uppgående till 300 miljoner EUR (ett s.k. multi-currency revolving credit facility) som tecknades med ett konsortium bestående av 14 banker i maj 2000 och som förfaller I maj 2005. Krediten har ersatt en liknande facilitet på 350 miljoner USD som tecknades i juni 1995 och som upphörde I maj 2000. . b) en lånefacilitet (multi-currency) med en löptid på 5 år till ett sammanlagt belopp av 70 MUSD, till Avesta Sheffield NAD Inc och dess amerikanska dotterbolag. Denna facilitet upphör i juli 2001. Koncernens skuldsättningsgrad (skulder/eget kapital) förbättrades jämfört med mars 1999 till 28 procent. Soliditeten minskade till 53 procent jämfört med mars 1999. Både dessa nyckeltal speglar den ökning i rörelsekapitalet som skedde räkenskapsårets nio första månader till följd av de stigande nickelpriserna. Då nickelpriset sedan december 1999 har stabiliserats har även nyckeltalen förbättrats, och denna utveckling väntas fortsätta när lönsamheten förbättras. Koncernens sysselsatta kapital ökade under 1999/2000 till 11 137 MSEK från 8 796 MSEK. Rörelsekapital ökade med 2 201 MSEK till 5 919 MSEK, efter avdrag för en nettoökning på 104 MSEK avseende förvärvet av Lee Steel Strip Limited och avyttringen av Avesta Sheffield Inc. (Canada). Ökningen beror huvudsakligen på effekten av högre nickelpriser på lagervärderingen, och kundfordringar genom tillämpningen av den s.k. Alloy Adjustment Factor. Anläggningstillgångar minskade med 217 MSEK till 5 862 MSEK, efter avdrag för en nettoökning på 246 MSEK avseende förvärvet av Lee Steel Strip Limited och avyttringen av Avesta Sheffield Inc. (Canada). Det egna kapitalet, som minskade med 1 190 MSEK 1998/1999, ökade med 1 053 MSEK till 8 168 MSEK som resultat av resultatförbättringen 1999/2000. SPP har meddelat att ett belopp uppgående till 359 MSEK har, enligt vissa specificerade villkor, reserverats för Avesta Sheffields och dess dotterbolags räkning för pensionsändamål. Beloppet är ett överskott som fördelats av SPP för pensionsfond som betalats in av Avesta Sheffield under senare år. I bokslutet för 1999/2000 redovisas det nuvärdesberäknade värdet 353 MSEK. Överskottet, som är skattepliktigt, kan i princip användas enligt följande: a) minst 20 procent av överskottet kommer att återbetalas, b) återstående överskott kan användas för att möta pensionsåtaganden avseende personalneddragningsprogram eller för att finansiera framtida pensionsåtaganden. Investeringar Investeringstakten har minskats från 508 MSEK under 1998/99 till 414 MSEK för verksamhetsåret 1999/2000 att jämföra med avskrivningar enligt plan om 491 MSEK. Större projekt beslutades under året dock utan att ge upphov till några större utbetalningar förrän efter mars 2000. Huvuddelen av de beslutade investeringarna avser projekt som syftar till att minska kostnaderna och öka effektiviteten i produktionen samt i kund- eller marknadsfokuserade projekt. Investeringar om totalt 392 MSEK har beslutats i maj 2000: - 35 MSEK på Avesta-orten för att öka vattenförsörjningen till Steckelverket för att öka kapaciteten och produktionen av specialstålsorter. - 328 MSEK i affärsenheten KBR för att säkerställa en avsevärd kapacitetsökning för tillverkningen av bred CPP, där Avesta Sheffield är marknadsledande. - 29 MSEK i Nordamerika för att öka tillverkningskapaciteten för stångprodukter, som är en intressant och växande marknad. Andra stegvisa investeringar för att eliminera trånga sektorer eller utvidga befintligt produktsortiment utvärderas. Effektivitetsförbättringar vid koncernens kallvalsverk har ökat produktionskapaciteten, och det beräknas att nuvarande kapacitet kommer att räcka för att kunna möta den förväntade efterfrågan på medellång sikt. Personal Antalet anställda vid utgången av mars 2000 var 6 308, en nettominskning med 299 sedan mars 1999. Avsättningar för kostnader som uppkom i samband med koncernens personalneddragningar gjordes i bokslutet för 1998/1999. E-handel Genom Internetteknik kan informationsflödet mellan affärsområden och kunder integreras. Via säkra webbplatser kan kunder beställa stål för nytillverkning eller köpa stål från lager, följa orderstatus och hämta certifikat. Detta är on-line 24 timmar om dygnet. Systemet ger kunder support och teknisk information, information om materialtillgång och leveranstider samt hämta dokument och certifikat. Med detta kan kundservicen ökas samt kostnaden för administration och logistik minskas. Internetteknik har använts inom Avesta Sheffield de senaste två åren för att ge kunder information och ge möjligheter att hämta dokument. Detta kommer nu att utökas med en Order On-Line pilot som gör det möjligt att köpa stål på nätet. Pilot projektet har varit igång under våren och kommer att utökas de kommande månaderna. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 6 838 (6 089) MSEK för räkenskapsåret 1999/2000. Resultatet efter finansiella poster för räkenskapsåret uppgick till 497 (-455) MSEK. Resultatförbättringen är hänförlig till samma faktorer som redovisats under rubriken Resultat. Investeringarna uppgick till 173 (240) MSEK och de likvida medlen per 31 mars 2000 var 62 (329) MSEK. MARKNADSUTSIKTER Koncernen är fortsatt optimistisk och bedömer att både efterfrågan, priser och marginaler på rostfritt stål kommer att fortsätta öka under hela 2000, med åtföljande resultatförbättring. Återhämtningen för rostfritt väntas fortsätta öka jämfört med 1999-års nivåer mot bakgrund av den förväntade återhämtningen av BNP och industriproduktionen i Västeuropa. Utsikterna för en ökad efterfrågan på kvartoplåt och rörprodukter förväntas bli bättre under året i takt med att investeringsprojekten tar fart. Marknadsutsikterna för rostfritt stål på övriga marknader är fortsatt positiva. Konsumtionen av rostfritt i Nordamerika förväntas vara fortsatt stabil. Den japanska ekonomin väntas sakta återhämta sig, medan efterfrågan i Sydostasien kommer att drivas på av den starka uppgången i Sydkorea och Taiwan. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 19 juni 2000 kl 15.00 i Industrisalen, Industrihuset, Storgatan 19, i Stockholm. UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas för räkenskapsåret 1999/2000 med 2,00 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 22 juni 2000. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning ske onsdagen den 28 juni 2000. EKONOMISK RAPPORTERING Årsredovisning för Avesta Sheffield AB (publ) beräknas föreligga den 2 juni. Den distribueras till de aktieägare som begärt att få ekonomisk information. Följande ekonomiska rapporter publiceras under räkenskapsåret 1 april - 31 december 2000: delårsrapport för april-juni 2000 25 augusti 2000 halvårsrapport för april - september 20009 november 2000 bokslutsrapport för april - december 200015 februari 2001 Stockholm den 23 maj 2000 AVESTA SHEFFIELD AB (publ) Stuart Pettifor koncernchef och verkställande direktör För mer information kontakta: Ian Cooper, finansdirektör, telefon 08-613 36 47, 070-656 56 86 Epost: ian.cooper@avestasheffield.com Inga Lundberg, Investor Relations, telefon 08-613 44 19, 070-656 56 95 Epost: inga.lundberg@avestasheffield.com Mer information om Avesta Sheffield AB finns på Internet: www.avestasheffield.com Definitioner av nyckeltal Avkastning på eget kapital efter full skatt Resultat efter full skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före finansiella poster plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. Avesta Sheffield har valt att redovisa eget kapital per aktie i stället för substansvärde per aktie. För att ett substansvärde ska kunna redovisas måste ett objektivt marknadsvärde med rimlig säkerhet kunna åsättas (anläggnings)tillgångarna. Tillgångens värde ska alltså vara till stor del oberoende av företagets verksamhet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00750/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00750/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar