Bokslutskommuniké januari-december 2019

Avida fortsatte att växa under årets fjärde kvartal.

 • Avida fortsatte att växa under årets fjärde kvartal. Utlåning till allmänheten växte 5 procent under fjärde kvartalet till SEK 8 349 miljoner. Detta var främst drivet av tillväxt inom konsumentutlåning. Ökningen hänförde sig till Sverige och Finland medan den Norska portföljen minskade för andra kvartalet i rad. Avida rekryterar för närvarande ingen volym i Norge då det i dagsläget inte möter Avidas avkastningskrav. Utlåning inom affärsområde Business Finance hade en säsongsmässigt svagt kvartal och utlåningen låg i linje med tredje kvartalet. Den underliggande säljaktiviteten är fortsatt god inom Business Finance och utestående limiter ökade under kvartalet med 25 procent

   
 • Räntenettot ökade med 11 procent till 154 mkr. Priserna ut mot kund förbättrades något drivet av en mer fördelaktig produktmix. Kostnad för upplåning ökade drivet av volym och en något ökad likviditetsbuffert.

   
 • Kostnaderna ökade med 22 procent till 65 mkr. Ökningen mellan kvartalen är främst drivet av personalkostnader som är säsongslåga under tredje kvartalet samt att rörliga kostnader växte med volymökningen. De fasta kostnaderna är stabila jämfört med andra kvartalet vilket är mer relevant kvartal att jämföra med.

   
 • Kreditförlusterna minskade något under fjärde kvartalet trots ökade volymer. Detta gör att kreditförlustration gick från 2,6 procent i tredje kvartalet till 2,4 procent i fjärde kvartalet. Detta är främst drivet av bolaget har stärkt processen för pre-collection inom konsumentutlåning, vilket gjort underliggande risken minskat något. Kreditförlusterna inom Business Finance är fortsatt stabila på låga nivåer.

   
 • Periodens resultat ökade med 15 procent till SEK 35 miljoner.

 

Den fullständiga rapporten bifogas det här pressmeddelandet och finns också publicerad på www.avida.se.

Denna information är sådan information som Avida Finans AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07.00 CET. Börsen: Tickerkod AVF 001

För ytterligare information kontakta:
Tord Topsholm, CEO på Avida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-post: tord.topsholm@avida.se
Pehr Olofsson, CFO på Avida, Telefon: 072-402 44 94, E-post: pehr.olofsson@avida.se

 

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 115 anställda, med huvudkontor i Stockholm och filialer i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och vårt mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar