Delårsrapport januari-juni 2021

Report this content

Nya steg i rätt riktning under andra kvartalet.

Vi ser en fortsatt, försiktig, volymtillväxt under årets andra kvartal. Tillväxten drevs främst av en säsongsrelaterad tillväxt i vår befintliga kundportfölj och den totala volymen ökade till 10.844 Mkr. Minskade kreditförluster och ökade intäkter jämfört med årets första kvartal gav ett resultat på 25 Mkr för perioden.

Den fullständiga delårsrapporten finns att läsa på www.avida.se och finns med som bilaga till det här pressmeddelandet.

Andra kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2020

  • Låneportföljen har växt från 9.831 MSEK sedan andra kvartalet 2020 till totalt 10.844 MSEK vilket motsvarar en ökning på drygt 10 %.
  • Räntenettot ökade med närmare 10 % från 177 MSEK andra kvartalet 2020 till 194 MSEK andra kvartalet 2021.
  • Kreditförlusterna minskade till 95 MSEK från 118 MSEK andra kvartalet 2020.
  • Rörelseresultatet ökade från – 6 MSEK andra kvartalet 2020 till 25 MSEK.
  • K/I-talet ökade något till 0,40 från 0,37 motsvarande period förra året.
  • Totala kapitalrelationen har ökat till 16,2 % från 15,2 % andra kvartalet 2020.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till  5,8 % jämfört med -2,5 % samma period 2020.

Väsentliga händelser under rapportperioden
I slutet av juni kommunicerades att Tine Gottlob Wollebeck kommer att utses till ny CEO på Avida. I samband med att hon tillträder kommer Pehr Olofsson, som varit Interim CEO under en period, återgå till sin ordinarie roll som CFO på Avida.

Denna information är sådan som Avida Finans AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-26 09:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Pehr Olofsson, Interim CEO, Telefon: + 46 72-402 44 94, E-post: pehr.olofsson@avida.se
Michael Grosche, head of communications and Investor relations, Telefon +46 70-307 29 36, E-post: michael.grosche@avida.se

 

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 130 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar