Kallelse till extra bolagsstämma i Avida Finans AB (publ), org. nr 556230-9004 ("Bolaget")

Dag och tid: Den 4 augusti 2020, klockan 12:30. Inregistrering till extra bolagsstämman påbörjas kl. 12:00.
Plats: Avida Finans AB:s (publ) kontor, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av justeringsman.

4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Förslag till beslut om val av styrelseledamöter.

7. Stämmans avslutande.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Sebastian Sifversson utses till ordförande på bolagsstämman.

Förslag till beslut om val av styrelseledamöter, punkt 6

Aktieägaren i Bolaget har föreslagit att Bolagets styrelse ska bestå av fem ledamöter. Aktieägaren i Bolaget har vidare föreslagit att Daniel Knottenbelt, John Howard och Varun Khanna nyväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att Christian Bjørnstad entledigas som styrelseledamot. Styrelsen föreslås således bestå av Geir Olsen, Celina Midelfart, Daniel Knottenbelt, John Howard och Varun Khanna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

ALLMÄN INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 128 000 aktier med en röst vardera, således totalt 128 000 röster. Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse innehar Bolaget inga egna aktier.

Personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat bolag i samma koncern.

_________________

Stockholm i juli 2020

Avida Finans AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Michael Grosche, head of Communication and Investor Relations på Avida. E-post: michael.grosche@avida.se. Telefon +46 70 307 29 36.

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 115 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och vårt mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

Prenumerera