Axel Johnsons bokslut för år 2017

Report this content

Starkt år för Axel Johnson

2017 innebar ännu ett bra år för Axel Johnson. Årets resultatAX uppgår till 3 020 mkr (2 848), en ökning med 6 procent. Koncernens totala omsättning uppgick till 77 174 mkr (72 327), en ökning med 7 procent. Axel Johnson International, Dustin och Novax uppvisar sina bästa resultat hittills, och samtliga koncernbolag förutom Åhléns ökar sin omsättning jämfört med föregående år.

- Vi gör vårt bästa rörelseresultat hittills. Vår goda intjäning och vårt starka kassaflöde fortsätter att ge oss styrka för utveckling framåt, och vår förnyelsetakt är hög, säger Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef i Axel Johnson.

2017 har varit ett år av satsningar. Affärsutvecklingsinitiativ och förvärv är avgörande för koncernens förnyelse, och förnyelsetakten är och kommer att vara fortsatt hög. De främsta och största investeringarna har gjorts i koncernbolagen. Axfood slutförde förvärvet av mat.se och förvärvade även Middagsfrid och Eurocash och Axel Johnson International genomförde 13 förvärv. På moderbolagsnivå förvärvade Axel Johnson 70 procent av Skincity.

Den digitala transformationstakten i koncernen ökar. Under året har över 200 projekt inom data, digitalisering och teknologiutveckling initierats och genomförts. Ett av dessa är Axinsight, koncernens gemensamma funktion för datadriven affärsutveckling, som startade under året och som involverar ett flertal av våra bolag.

Våra koncernbolag

Axfood har vuxit, både organiskt och genom förvärven av mat.se, Middagsfrid och Eurocash. Under året tillträdde Klas Balkow som ny VD. Axel Johnson International gör sitt bästa år någonsin, sett till både resultat och omsättning. Förvärvstakten är fortsatt hög i bolaget och under året genomfördes inte mindre än tretton förvärv. Dustin redovisar också sitt bästa resultat hittills. I slutet av året tillträdde Thomas Ekman som ny VD och fem nya förvärv adderade kompetens inom tjänster, datacenter och IT-infrastruktur. Kicks har genomfört stora investeringar för att stärka sitt e-handelserbjudande. Novax gör ett rekordresultat, mycket tack vare försäljningen av Medius. Under året förvärvade Novax Datema, en leverantör av självskannings- och mobilitetslösningar för handel, industri, logistik och transport. Martin & Servera har gjort stora investeringar avseende lager och logistik. Åhléns uppvisar fortsatt negativt resultat, men levererar enligt plan och bättre än föregående år, och med försäljningstillväxt i jämförbara enheter. E-handels-försäljningen har överträffat budget med råge och det nyförvärvade varumärket Carin Wester lanserades framgångsrikt.

Viktiga händelser under 2017

• Axfood slutför förvärvet av mat.se, får en ny VD i Klas Balkow och förvärvar Middagsfrid och Eurocash.
• Axel Johnson förvärvar 70 procent av Skincity.
• Axel Johnson International genomför tretton förvärv.
• Axel Johnson startar Axelerate Leadership Program, ett ledarutvecklings-program för internationella talanger.
• Novax förvärvar Datema och avyttrar Medius.
• Dustin utser Thomas Ekman till ny VD och koncernchef, med tillträde 1 jan 2018.
• Camilla Wideroth utses till ny ekonomi- och finansdirektör på Axel Johnson.

 

Axel Johnsons resultat 2017

Belopp i mkr 2017 2016
Nettoomsättning 77 174 72 327
ResultatAX 3 020 2 848
i % av nettoomsättning 3,9 3,9
Resultat efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster 2 464 2 455
Resultat efter finansnetto 2 405 3 698(1)
Balansomslutning 28 180 25 771
Sysselsatt kapital 16 210 14 811
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 16,3 27,0(1)
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 11 445 11 120
Soliditet (%) 48,2 50,0
Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 182 3 219
Kassaflöde efter investeringar 377 3 326
Genomsnittligt antal årsanställda 20 358 19 342
ResultatAX är resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.
(1) Inkluderar realisationsresultat vid försäljning av Mekonomen (1 332 mkr).

 

Koncernbolagen

  Ägarandel,
procent
Nettoomsättning ResultatAX
Belopp i mkr 2017 2017 2016 2017 2016
Axel Johnson International 100 7 573 6 604 416 378
Axfood 50,1 45 968 43 355 1 881 1 894
Dustin(1) 25 9 306 8 301 308 287
KICKS 100 3 080 2 951 80 163
Martin & Servera 70 14 475 13 343 318 394
Novax 100 1 403(2) 1 374(2) 377 215
Åhléns 100 4 792 4 818 -70 -114
(1) År 2016 avser verksamhetsåret sep 2015 - aug 2016. År 2017 avser verksamhetsåret sep 2016 - aug 2017.
(2) Endast dotterbolag.

 

För ytterligare information, kontakta Kerem Yazgan, kommunikations- och hållbarhetsdirektör Axel Johnson AB, 070-289 29 99, kerem.yazgan@axeljohnson.se.

 

 

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, KICKS, Martin & Servera (ägarandel 70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (ägarandel 50,1 %) och Dustin (ägarandel 25%). Axel Johnsons netto-omsättning uppgår till cirka 77 miljarder kronor (2017), och koncernbolagen har sammanlagt omkring 20 000 anställda (2017). Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. Axel Johnson ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.

Media

Media

Dokument & länkar