Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari-30 juni 2002

Report this content

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 450 Mkr (338). Willys-kedjan, Dagab samt Axfood Närlivs bidrar starkast till resultatet. * Resultatet efter finansnetto ökade med 122 Mkr och uppgick till 395 Mkr (273). * I resultatet ingår reavinster från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr. * Det nya lågpriskonceptet Willys Hemma öppnade under perioden 36 enheter. Koncernchefens kommentar Axfoodkoncernens verksamhet under första halvåret 2002 kännetecknas av en stark resultatutveckling. Bäst utveckling visar Willys, Dagab, Axfood Närlivs samt Spar Finland. Willyskedjan ökar sin marknadsandel och vårens intensiva debatt kring lägre matpriser i Sverige har positivt påverkat kännedomen om och utvecklingen av kedjan. Vi ser att konsumenter i allt högre grad väljer lågprisalternativen. Axfood har även kompletterat sitt lågpriserbjudande genom lanseringen av Willys Hemma. Konceptet, som är helt nytt för den svenska marknaden, består av mindre butiker i bostadsområden. Willys Hemma har på kort tid öppnat 36 butiker. Våra helägda butiker ökar stadigt inköpsgraden från Dagab, vilket ger möjlighet till fortsatta rationaliseringar i sortimentet. Detta kan ytterligare förbättra Dagabs effektivitet. Spar Finland har under första halvåret förbättrat styrningen av sortiment och inköp vilket medfört avsevärt förbättrat resultat. Hemköpskedjans arbete med att vända volym- och resultatutveckling fortsätter. Kedjans testregioner för bl a ny prisstrategi och nya öppettider visar såväl bättre försäljnings- som resultatutveckling. Prognosen för koncernens resultatutveckling 2002 innebärande ett bättre utfall än 2001 ligger fast. Mats Jansson Koncernchef, Verkställande direktör Viktiga händelser under första halvåret · Nya butikskedjan Willys Hemma öppnade 36 butiker. · Axfoods försäljning av egna märkesvaror ökade för att vid halvåret stå för 6,3 procent av total försäljning. Bakom ökningen ligger en framgångsrik introduktion av Willys egna märkesvaror. · Omläggningen av Dagabs distribution är till stora delar genomförd med effektivitetsförbättringar som följd. Omläggningen ska vara helt genomförd under fjärde kvartalet. · Marknadsutveckling Volymutvecklingen för dagligvaruhandel beräknas för första halvåret 2002 ha uppgått till 2,1 procent i Sverige. Priserna för livsmedel i detaljhandeln ökade i Sverige med 4,4 procent. I Finland uppgick volymutvecklingen till 2,1 procent för perioden januari-maj. Axfood koncernens försäljning och resultat Axfoodkoncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning för perioden 1 januari - 30 juni uppgick till 16.197 Mkr (15.738 Mkr), en ökning med 2,9 procent. Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade med 10,4 procent. Axfoodkoncernens försäljning i Sverige (i egna och samverkande butiker) uppgick under första halvåret till 17.126 Mkr inklusive moms (17.107 Mkr), en ökning med 0,1 procent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 450 Mkr (338). Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (2,1). I resultatet ingår reavinster från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr. Finansnettot uppgick till -55 Mkr (-65). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 395 Mkr (273). Marginalen efter finansiella poster var 2,4 procent (1,7). Butiksverksamheten Axfoodkoncernens butiksverksamhet bedrivs genom de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys samt Willys Hemma. Samarbetet med fristående handlare sker genom franchisekoncepten Spar samt Tempo. Vivo Stockholm drivs genom egen ekonomisk förening och är kunder till Axfoods partihandel. Varumärket Vivo ägs av Axfood. Hemköp Hemköpskedjans arbete med att effektivisera butiksdriften och stärka kunderbjudandet fortsätter. Inom Hemköp pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra kedjans större butiker. En första pilotbutik öppnar under tredje kvartalet. Under första halvåret har Hemköp effektiviserat sin arbetsorganisation vilket lett till cirka 300 färre årsanställda. Omsättningen under första halvåret uppgick till 3.132 Mkr (3.210). Jämförbara enheter minskade omsättningen med 2,6 procent. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 62 Mkr (73). Rörelsemarginalen för perioden var 2,0 procent (2,3). Under perioden har 5 butiker konverterats till andra koncept inom koncernen, 5 butiker har avvecklats samt en har förvärvats. Hemköp har nu 97 butiker. Willys Willys är Axfoods lågpriskedja av större butiker. Kedjan omfattar 65 butiker varav 27 fortfarande verkar under varumärket Exet/Matex. Konverteringen av dessa butiker till Willys pågår enligt plan för att etablera en homogen Willys-kedja. Omsättningen under perioden i helägda butiker var 3.963 Mkr (3.184). Ökningen för jämförbara enheter var 8,7 procent. Resultatet, EBIT, uppgick till 142 Mkr (115). Rörelsemarginalen var 3,6 procent (3,6). Under första halvåret har tre butiker konverterats från andra koncept inom koncernen, tre avvecklats, två förvärvats samt en nyetablerats. Willys Hemma Willys Hemma är Axfoods lågpriskedja inom närbutikssegmentet. Willys Hemma lanserades i februari och hade vid utgången av första halvåret 36 butiker. Lanseringen följer plan. Under etableringsperioden har resultatet belastats med konverteringskostnader om motsvarande drygt 10 Mkr. Omsättningen i Willys Hemma uppgick under perioden till 512 Mkr (494), en ökning med 3,6 procent. Resultatet, EBIT, uppgick till -12 Mkr (10). Rörelsemarginalen var negativ (2,0). Under första halvåret har 29 butiker konverterats från HP-kedjan, två konverterats från andra koncept inom koncernen och fem butiker har förvärvats. Axfood Franchise Axfoods samverkan med fristående köpmän koordineras genom Axfood Franchise och de två koncepten Spar och Tempo. Vid utgången av andra kvartalet bestod Sparkedjan av 126 butiker. Axfood Franchise redovisas under koncerngemensamma poster. Resultatet, EBIT, uppgick för perioden till 12 Mkr (13). Axfood Partihandel Axfood partihandel (Dagab och Axfood Närlivs) omsatte under första halvåret 9.925 Mkr (8.877). Omsättningen i Dagab uppgick under perioden till 8.598 Mkr (7.057). Omsättningsökningen är dels en följd av att faktureringen av direktdistribuerade produkter ökat för att under första halvåret uppgå till 1.801 Mkr (918), dels att Axfoods helägda butiker har ökat sin inköpsgrad från Dagab. Dagabs resultat, EBIT, uppgick till 131 Mkr (107). Rörelsemarginalen var 1,5 procent (1,5). Omläggningen av distributionen som påbörjades under första kvartalet är nu till väsentliga delar genomförd och beräknas ge årliga besparingar på 20 Mkr fr o m 2003. Från att tidigare ha varit kedjestyrd blir nu distributionen geografiskt styrd. Axfood Närlivs, med kunder inom servicehandeln, ökade sin omsättning under första halvåret med 4,1 procent. Omsättningen uppgick därmed till 2.301 Mkr (2.210). Resultatet, EBIT, uppgick till 42 Mkr (32). Rörelsemarginalen var 1,8 procent (1,4). Spar Finland Spar Finland Abp består av 78 helägda butiker och samverkar med 227 fristående butiker. Totalt har Spargruppen cirka 9 procent av den finska dagligvarumarknaden. Spar Finlands arbete med att systematisera inköp och sortiment i butiker har inneburit väsentliga resultatförbättringar. Kedjan har också satsat på att minska svinnet i butiker. Under första kvartalet genomfördes en prishöjning som också bidragit till resultatförstärkningen . Omsättningen under första halvåret uppgick till 2.748 Mkr (2.760) och resultatet, EBIT, blev 20 Mkr (0). Rörelsemarginalen för perioden blev 0,7 procent (0,0). Investeringar Investeringarna under första halvåret uppgick till 224 Mkr. Av dessa stod investeringar inom partihandel och butiksnät i Sverige för 190 Mkr och Spar Finlands investeringar för 34 Mkr. Därutöver har aktier i dotterbolag förvärvats för 14 Mkr. Under perioden avyttrade Axfood fastigheter vilket bidrog till resultatet med netto 25 Mkr. Axfood Fastigheters bestånd hade vid periodens utgång ett bokfört värde på 484 Mkr. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till 594 Mkr (500). Handelskredits utlåning har minskat med 79 Mkr och uppgick vid periodens utgång till 270 Mkr (445). Koncernens likvida medel är 392 Mkr (282). Räntebärande tillgångar uppgick till totalt 636 Mkr (694) vid periodens utgång. Den räntebärande nettolåneskulden har minskat med 531 Mkr var vid periodens utgång 1.412 Mkr (1.943). Nettoskuldsättningsgraden uppgick vid periodens utgång 1 (1,6). Soliditeten uppgick till 19,2 procent (16,2). Personal Axfoodkoncernen hade vid slutet av andra kvartalet 8.082 årsanställda (8.625). Inom Hemköpskedjan har antalet anställda minskat med cirka 300 årsanställda. Av koncernens anställda arbetar drygt 5000 i butiksledet. Moderbolaget Moderbolagets övriga rörelseintäkter under perioden uppgick till 15 Mkr (13). Efter administrationskostnader om 42 Mkr och ett finansnetto på - 13 uppgick resultat efter finansiella poster till -40 Mkr (-36). Investeringarna uppgick till 1 Mkr (-). Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar de redovisningsrekommendationer som trädde i kraft 1 januari 2002. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Nästa rapporttillfälle är 23 oktober 2002. Stockholm den 1 augusti 2002 Axfood AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Mats Jansson, koncernchef och verkställande direktör, 08-553 998 10, mobil 070-569 48 11 Lars Nilsson, vVD och ekonomi- och finansdirektör, 08-553 998 11, mobil 070-569 66 33 Bodil Eriksson, vVD och informationsdirektör, 08-553 998 17, mobil 070- 629 66 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00210/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00210/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar