Stark tillväxt med tydliga framtidssatsningar

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar tredje kvartalet

Under tredje kvartalet hade Axfood en stark tillväxt och stärkte positionen ytterligare på marknaden. Med Willys i spetsen visade alla segment en bra jämförbar försäljning och de nyförvärvade bolagen bidrog till vår starka tillväxt. Vi fortsätter framtidssatsningarna, som till stor del handlar om hur vi ska utveckla vårt kundmöte och förbättra vårt arbetssätt i en allt mer digital värld.

 Rörelseresultatet för kvartalet var det bästa någonsin med en stabil underliggande lönsamhet. Marginalen var enligt plan något lägre och en konsekvens av våra satsningar, främst på digital tillväxt.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 578 Mkr (10 853), en ökning med 6,7 procent. Pro forma[1] uppgick ökningen till 7,7 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 604 Mkr (599), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,2 procent (5,5).
  • Periodens resultat var 469 Mkr (466) och resultat per aktie 2,23 kr (2,22).
  • Axfood fokuserar på tillväxt och nyinvesteringar, och prognosen är ett rörelseresultat för 2017 i linje med utfallet 2016. 

Sammanfattning av delårsperioden januari-september 2017

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 34 142 Mkr (32 239), en ökning med 5,9 procent.  Pro forma[1] uppgick ökningen till 6,9 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 488 Mkr (1 501), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,4 procent (4,7).
  • Periodens resultat var 1 157 Mkr (1 166) och resultat per aktie 5,51 kr (5,55).
  • I första kvartalet fullföljde Axfood erbjudandet om förvärv av samtliga aktier i Matse Holding AB. Per 30 september uppgick Axfoods innehav till 100 procent efter förhandstillträde av de återstående aktier som ingår i tvångsinlösenförfarandet.

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • Axfood har beslutat att från årsskiftet 2017/18 omorganisera Axfood Närlivs, vilket innebär att kundansvaret för Tempo övergår till Hemköp, Axfood Snabbgross rapporteras som ett segment och övriga kunder inom Axfood Närlivs övergår till Dagab.

Välkomna till dagens presentation där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar tredje kvartalet 2017. Presentationen äger rum i Hemköps Rekobutik, Norra Stationsgatan 80 A, klockan 9:30. Presentationen webbsänds och kan också följas på axfood.se eller via telefonkonferens: Sverige: +46 8 566 426 66, Storbritannien: +44 203 0089 804, USA: +1 855 8315 945.

Länk till webbsändningen


[1] På grund av förvärvet av lagerhanteringen av frukt och grönt från och med 1 januari 2017 presenteras pro forma-siffror för jämförelseperioderna.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB, 072 23 606 43

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 klockan 7:00 CET.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se, Middagsfrid samt delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se 

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar