AXIS: Stämmokommuniké från årsstämma i Axis AB

Axis AB (publ) har den 18 april 2012 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om en utdelning för verksamhets­året 2011 om 5,50 kr per aktie, varav 2,25 kr utgör ordinarie utdelning och 3,25 kr extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 23 april 2012. Utdelning beräknas därmed kunna utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 26 april 2012.

Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

  • att välja sex ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter,
  • att omvälja styrelseledamöterna Lars-Erik Nilsson, Charlotta Falvin, Martin Gren, Olle Isberg, Göran Jansson och Roland Vejdemo,
  • att omvälja Lars-Erik Nilsson som ordförande i styrelsen, och
  • att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 250 000 kr, att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 450 000 kr till styrelsens ordförande samt 200 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Det föreslagna arvodet är oförändrat mot föregående år.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
Årsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, vilka riktlinjer är desamma som varit gällande under närmast föregående år.

Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.
Årsstämman fastställde styrelsens förslag att gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. skall gälla även för 2012, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman skall, per den 30 september året före årsstämman eller senast sex månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

För ytterligare information, kontakta Margareta Lantz, Manager IR & Corporate Communications, Axis Communications Telefon: + 46 (0)46 - 272 18 00, E-post: pressoffice@axis.com

Om Axis Communications

Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis har över 1000 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverigebaserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com

Taggar:

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar