Axis AB: Kallelse till årsstämma

Styrelsen drar tillbaka förslaget till utdelning mot bakgrund av de nya ägarförhållandena och föreslår i stället att ingen utdelning beslutas för verksamhetsåret 2014 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Kallelse till årsstämma

AXIS AKTIEBOLAG (publ)

Axis AB (publ) håller årsstämma måndagen den 15 juni 2015 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Emdalavägen 14 i Lund.

Rätt att delta
Rätt att delta på årsstämman har den som

 • dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 juni 2015,
 • dels till bolaget har anmält sin avsikt att delta senast tisdagen den 9 juni 2015.

Registrering i aktieboken
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken tisdagen den 9 juni 2015. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Anmälan
Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier. I samband med anmälan skall anges det antal biträden (dock högst två) som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida, www.axis.com.

Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB (publ), att: Adrienne Jacobsen, Emdalavägen 14, 223 69 Lund eller per telefon 046-272 18 00.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut
  a)  om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  c)  om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, samt styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 12. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
 13. Stämman avslutas.

Antalet aktier och röster
I bolaget finns 69 461 250 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag avseende utdelning (punkt 8b)
Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena efter fullföljandet av det offentliga uppköpserbjudandet från Canon Inc. har styrelsen beslutat att frånfalla sitt tidigare förslag. Styrelsen föreslår i stället att ingen utdelning beslutas för verksamhetsåret 2014 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Förslag avseende punkterna 2 och 9-11
Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena efter fullföljandet av det offentliga uppköpserbjudandet från Canon Inc. har valberedningen inte funnit anledning att presentera något eget förslag till årsstämman. Styrelsen har emellertid underrättats om att Canon Inc., som per dagen för denna kallelse innehar aktier motsvarande 84,83 procent av antalet aktier och röster i bolaget, föreslår följande:

 • att adjungerade professorn Svante Johansson väljs till ordförande för stämman;
 • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter;
 • att Martin Gren omväljs och att Bert Nordberg, Biörn Riese, Håkan Kirstein och Toshizo Tanaka väljs till nya styrelseledamöter;
 • att Biörn Riese väljs till styrelsens ordförande;
 • att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 2 000 000 kr, att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande och 400 000 kr till övriga ledamöter, med undantag för Toshizo Tanaka som inte ska erhålla någon ersättning;

Bert Norberg har tidigare varit styrelseordförande och verkställande direktör i Sony Mobile Communications AB och har haft olika ledande positioner inom Ericsson-koncernen. Bert Norberg är för närvarande styrelseordförande i Ideonfonden AB, Imagination Technologies Group Plc, Sigma Connectivity AB och Vestas Wind Systems A/S samt styrelseledamot i Aktiebolaget Electrolux, Materials Technology Economy Know-how Sweden AB och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Biörn Riese är advokat samt delägare och styrelseordförande i Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Biörn Riese är även styrelseledamot i American Chamber of Commerce in Sweden samt Institutet mot Mutor.

Håkan Kirstein har tidigare varit verkställande direktör i StatoilHydro Sverige AB och Niscayah Group AB samt styrelseledamot i Cloetta AB, Intersport AB, Kemetyl Group AB och Niscayah Group AB. Håkan Kirstein är för närvarande t.f. koncernchef i Imtech Nordic AB.

Toshizo Tanaka har under lång tid innehaft olika ledande positioner inom Canon-koncernen och är för närvarande finanschef och styrelseledamot i Canon Inc.

Styrelsen föreslår vidare:

 • att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,
 • att PricewaterhouseCoopers AB ska omväljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll avses fortsatt vara huvudansvarig revisor), samt
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget avseende val av revisor förutsätter att bolagsordningens bestämmelse om revisors mandattid (§ 7) ändras. Styrelsen föreslår följande.

Nuvarande lydelse:
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses på årsstämma, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, en revisor med eventuellt en revisorssuppleant. Vid omval får årsstämman utse revisorn och den eventuella revisorssuppleanten för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

Föreslagen lydelse:
Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till revisor ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 12)
Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2014 i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas, dock att vid uppsägning från bolagets sida av ledande befattningshavare skall ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv kontanta månadslöner kunna utgå. Därutöver ska en ”stay on board”-ersättning kunna överenskommas när så bedöms lämpligt. Sådan ersättning ska bestå av kontanter och vara villkorad av att aktuella ledande befattningshavare fortsätter att vara anställda under en viss period, med förbehåll för, när så bedöms lämpligt, s.k. “good and bad leaver”-villkor. ”Stay on board”-ersättningen ska inte överskrida 100 procent av den årliga grundlönen och ska utbetalas vid slutet av eller genom delbetalningar under en löpande 24-månadersperiod. Ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

Handlingar inför årsstämman m.m.
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund och på bolagets hemsida, www.axis.com, senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som så begär.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 
Lund i maj 2015
Styrelsen i Axis AB (publ)

   
För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lundin, Manager, Investor Relations, Axis Communications
Tel: +46 (0) 46 272 18 00, E-post:
Ir@axis.com

Axis är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015, kl. 08:30.

Om Axis
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 000 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än
75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på
www.axis.com.


Taggar:

Dokument & länkar